S-interpellation till Klette: varför gäller inte valfriheten kommunalt äldreboende?

Monica Molin

Interpellation till Tove Klette om valfrihet inom äldreomsorg

På kommunen hemsida kan man läsa om att äldre i Lund ska få stöd, hjälp och en god vård och omsorg när det finns sådant behov. Att det är det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som är aktuella. Vidare framgår att när behovet av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet, finns möjlighet att ansöka om äldreboende (särskilt boende). Den som är berättigad till äldreboende beviljas en boendeform som motsvarar dina behov av vård och omsorg. Det framgår ganska tydligt att det är den enskildes behov som ska stå i centrum för vilken omsorg man får. Anhöriga i min närhet har under sista året kommit att behöva kommunal omsorg i hemmet av olika slag.

Biståndshandläggare har vid hembesök varje gång ny tjänst behövts noga redovisat olika valmöjligheter för utförare av tjänsterna. Och kommunala utförare har valts eftersom man anser det vara förenligt med deras synsätt att använda skattemedel ska åter in i kommunens kassa och inte ta andra vägar. Resultatet har nästan undantagslöst blivit högsta kvalitet och god följsamhet mot önskemål och behov.

När hälsoläget försämrades föreslog läkare i dialog med biståndshandläggare att man skulle ansöka om särskilt boende. Även denna gång presenterades olika boenden utförligt, var de låg någonstans och vad som kunde erbjudas. Valet var denna gång lika glasklart som tidigare – man önskade kommunal utförare, precis som när det gällde valet av utförare av vård i hemmet, på grund av principiella skäl.

Döm om vår förvåning när besked gavs att man inte kunde ange detta utan blev tilldelad ett boende, privat eller kommunalt, om det ansågs fylla behov. Man sa att hänsyn till önskemål skulle tas men att man i princip var tvingad att ta det boende man blev anvisad. Man kunde avstå en gång men efter det åkte man ur kön och fick söka om igen! Ett häpnadsväckande sätt att behandla våra äldre lundabor på. Åtminstone om man med de beslut man fattar menar att den enskildes behov ska stå i centrum – om det nu kan anses viktigt att tillgodose en enskild persons övertygelser.

Vi trodde att valfrihet betydde att man kunde välja till privata utförare och även välja bort sådana

Med bakgrund av ovanstående så är min fråga:

Varför gäller inte valfrihet när det gäller boende på äldre dar?

Monica Molin

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-31 14:02