S-motion: Inför anropsstyrd flextrafik i Lund!

Bakgrund

En snabb och effektiv kollektivtrafik med färre hållplatser kan gynna arbetsresor, men står i motsats till önskemål om korta gångavstånd och full tillgänglighet för äldre och funktions-nedsatta. Andelen äldre kommer dessutom i det framtida perspektivet både bli fler och äldre. Målsättningen för utveckling av kollektivtrafik är att den skall vara anpassad för alla. Det föreligger en målkonflikt mellan snabbhet och färre hållplatser och behovet av korta gångavstånd och full tillgänglighet för äldre. För arbetspendlaren är det viktigt att den sammanlagda gång- och restiden inte förlängs. För att motverka denna målkonflikt behöver ske en utveckling av mellanformer av kollektivtrafik som servicelinjer, flexbussar, flexturer och flextaxi.

Nuläge

För personer med svår funktionsnedsättning finns färdtjänst och sjukresor med taxi och specialfordon. För att resa med denna särskilda kollektivtrafik behövs särskilt tillstånd. Kriterierna för att erhålla dessa tillstånd har under senare tid skärps. För äldre och andra som inte fått färdtjänstlegitimation är närheten till trafiken viktig (tätt mellan busshållplatser), dessutom finns krav på ett lugnt tempo och tid för social kontakt samt ibland hjälp av chauffören. Vägen från bostaden till hållplats måste också vara väl tillrättalagd.

Utveckling av kollektivtrafiken

Med införande av låggolvsbussar fick fler med funktionsnedsättning tillgång till de ordinarie kollektivtrafiklinjerna. Minskar antalet hållplatser kan detta samtidigt bli ett hinder. Forskning har visat att inrättande av servicelinjer har varit en effektiv lösning inom bostadsområden med hög andel äldre. I Göteborg startade under 90-talet en ny form av behovsstyrda bussar som kom att lanseras under varumärket ”Flexlinjer”.

Resa med flexlinjen innebär att resan skall beställas i förväg genom kontakt med en beställningscentral ungefär som taxi. Flexlinjen är en blandning mellan färdtjänst och servicelinjer. En flexlinje har bestämda ändhållplatser med fasta avgångstider oftast vid vårdcentral eller köpcentra. Resorna planeras så att hämtning och lämning sker med minsta möjliga omväg för resenärerna. Bussen är tillgänglig för alla trafikantgrupper, låggolv med rullstolsramp och gott om plats för rollatorer. Förarna är serviceinriktade och väl utbildade, men hjälper inte passageraren från hemmet till bussen, dvs resenären måste ta sig ut till gatan.

Flexlinjen har sina fasta flexpunkter/mötesplatser och hållplatser finns på var ca 200:e meter med en möjlig avvikelse till hemmet. Flexlinjen har en automatisk återringning till kunden för att bekräfta att fordonet kommer på utlovad tid eller meddela planerad förskjutning.

Flextur/flextaxi är senare varianter på servicetrafik och i Danmark och i andra länder i Europa utvecklas andra former av kompletterande kollektivtrafik.  Denna trafikform är öppen för alla, men har en taxistruktur så att personer med särskilda behov får resa billigare.

 

Kommunfullmäktige i Lund föreslås besluta

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i förhandlingar med Skånetrafiken verka för införande      

      av Anropsstyrd trafik/flextrafik i Lund

 

För socialdemokraterna i Lunds kommunfullmäktige

Lena Fällström Törnered                                               Solveig Ekström-Persson

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-29 10:36