S-motion: Utred progressiv taxa i barnomsorgen

Maxtaxan inom förskolan är en positiv politisk reform och utgör ett viktigt steg mot en avgiftsfri barnomsorg. Men för familjer med låga inkomster innebär dagens avgiftssystem förhållandevis höga kostnader. För de med den mest utsatta ekonomiska situationen löses det ibland genom biståndsbeslut från Socialnämnden, men för många andra är avgifterna en regelbunden utgift i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Under en rad år har de ekonomiska skillnaderna i samhället ökat och allt fler är i behov av ekonomiskt bistånd. Utifrån ovanstående anser vi Socialdemokrater därför att Lunds kommun bör utreda och pröva att inom ramen för maxtaxereformen utforma en väsentligt mer progressiv barnomsorgstaxa. En sådan taxa bör utformas så att vissa inkomstgrupper helt undantas från taxa, medan ytterligare en del får sänkta taxor. I högre inkomstskikt, exempelvis från familjer med en sammanlagd månadsinkomst överstigande 35 000 kr bör dagens maxtaxa kunna tillämpas fullt ut. I arbetet med att utreda och pröva en mer progressiv taxa bör man särskilt undvika att tröskeleffekter, dvs. att små inkomstskillnader ger stora taxeskillnader.

I arbetet kan andra kommuners taxesystem utgöra en del av underlaget. I sammanhanget kan bland andra nämnas Malmö som antagit ett taxesystem med väsentligt lägre avgifter för de med låga inkomster.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att       uppdra åt barn- och skolnämnderna att tillsammans med kommunstyrelsen utreda och pröva att inom ramen för maxtaxereformen utforma en mer progressiv barnomsorgstaxa enligt intentionerna ovan

att       representanter för barn- och skolnämnderna och kommunstyrelsen utgör politisk styrgrupp i utredningsarbetet

För Socialdemokraterna i Lunds kommunfullmäktige:

 

 

 

Tord Persson

Monika Molin

Anders Almgren

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-26 15:43