Socialdemokraterna säger nej till besparingar i årets budget

De åtgärder för att balansera budgeten för 2012 som den borgerliga majoriteten föreslår är dåligt konsekvensutredda och riskerar att både på kort och på lång sikt få allvarliga konsekvenser för kvaliteten i de kommunala verksamheterna.

Efter en analys av det ekonomiska läget och de stora försämringar som inte minst skett inom skol- och förskoleverksamheten, föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i början av oktober 2011 att budgeten och skattesatsen för 2012 skulle omprövas. Det hade skapat förutsättningar för mer långsiktiga lösningar. Majoriteten gjorde då bedömningen att någon översyn av budgeten inte var nödvändig.

De föreslagna besparingarna innebär nedskärningar med drygt 21 miljoner i en budget som redan när den antogs innebar kraftiga nedskärningar inom skolan, förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Flera av de kommunala förvaltningarna varnade också för att konsekvenserna av den förda politiken skulle bli mångdubbelt högre kostnader på längre sikt.

Konsekvenserna för respektive nämnds ansvarsområde är inte utredda i detalj utan det kommer att visa sig under våren när förvaltningarna återkommer med sina analyser och förslag. Helt klart är dock att det kommer att resultera i ytterligare personalneddragningar. Hårdast drabbas Lunds skol- och förskoleverksamhet. De drygt 9 miljonernas nedskärning på de tre nämnderna innebär att kanske så mycket som 5 anställda i förskolan, 10 grundskolelärare och 3 gymnasielärare kommer att drabbas.

Inom vård och omsorgsverksamheten får sparpaketet stora konsekvenser för en verksamhet som redan idag är väldigt tungt belastad. Översatt i tjänster betyder nedskärningarna att 13 anställda kommer att få sluta. Inom Kultur- och fritidssektorn har de senaste årens nedskärningar omöjliggjort några ytterligare personalnedskärningar vilket resulterar i att hela verksamheter med största säkerhet kommer att försvinna. Inom Byggnadsnämndens och miljönämndens område är det framförallt det strategiska miljöarbetet och arbetet med Miljöbyggprogrammet som kommer att drabbas negativt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser med stöd av Demokratisk vänster att kommunfullmäktige borde avslå förslaget om en generell reducering av nämndernas ekonomiska ramar. Sparpaketet känns oproportionerligt och dåligt avvägt och de ekonomiska konsekvenserna borde kunna gå att hantera utan dessa närmast panikartade åtgärder.

 

 

 

 


Vårt förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

att reducera utbildningsnämndens budgetram för 2012 med 14,0 Mkr

att öka socialnämndens budgetram för 2012 med 14,0 Mkr

att  reducera reserverade medel på finansförvaltningen för 2012 med 2 Mkr

att  på finansförvaltningen för 2012 budgetera 16,8 Mkr i förväntade överskott från avslutade exploateringsområden under 2012

att öka budgeterade finansiella intäkter för 2012 med 8,5 Mkr

att  minska budgeterade räntekostnader för 2012 med 1,0 Mkr

att  reducera budgeterade skatteintäkter för 2012 med 58,0 Mkr

att  öka budgeterade statsbidrag för 2012 med netto 1,0 Mkr.

att ärendet inför kommunfullmäktiges behandling skall kompletteras med protokoll från MBL-förhandling samt barnkonsekvensanalys.
 
Men hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.

 

 

Monica Molin

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-09 15:52