Socialnämnden

Socialnämndens sammanträden brukar vanligtvis gå smidigt och utan voteringar då en stor del av ärendena regleras av lag. Denna gång blev sammanträdet dock ovanligt dramatiskt med tre reservationer från vänsterblocket och en kontrapropositionsvotering. De tre stridsfrågorna handlade om den sociala jouren, arbetet mot främlingsfientlighet och den kommunala sommarpraktiken för högstadie- och gymnasieelever.

Vänsterpartiet har i en motion krävt att den sociala jouren ska utvidgas från att bara täcka helgerna till alla veckans dagar. Alliansen röstade nej till detta och så här lyder vår och vänsterpartiets reservation:

---

Människors behov av råd och stöd i sociala frågor upphör inte efter kontorstid. Konflikter uppstår i relationer mellan vuxna och mellan vuxna och barn, kvinnor tvingas fly en misshandlande och hotfull man, akuta situationer uppstår när det gäller boende och ekonomi, psykiska och existentiella problem skärps, akuta ungdomsproblem som ofta är drogrelaterade uppstår. En social jour med professionella socialarbetare som är lättillgänglig kan ge ett snabbt och bra stöd och lösa eller lindra en problematik i ett tidigt skede.

Lund har idag social jour fredagar 16-01, lördagar 17-01 och söndagar 17-22. Vardagar finns ingen social jour utan endast en beredskap tillgänglig för vissa myndigheter. Av kommuner i Lunds storleksordning har alla en social jour som täcker veckans alla dagar. Lundabornas behov av akuta sociala insatser lär inte vara mindre.

Vi anser att en heltäckande social jour snarast bör införas i Lund och att kommunfullmäktige ger socialnämnden ekonomiska möjligheter att genomföra en sådan. Vi tillstyrker därför Vänsterpartiets motion.

Lund den 14 mars 2007-03-18

För Socialdemokraterna:  
Eleni Rezaii

För vänsterpartiet:
Erland Stensson

---

I denna fråga hade miljöpartiet ett eget förslag, så det blev en kontrapropositionsvotering, den första sen undertecknad tillträdde i nämnden efter valet 2002. Alliansen röstade emot och påpekade att vår sida inte heller genomfört detta förra mandatperioden. De glömmer lägligt nog att förra mandatperioden gick åt till att reda upp kommunens finanser som de kört i botten och att det är de själva som absolut vill sänka skatten oavsett konsekvenserna.

Nästa ärende som gick till votering var vår partikamrat Mohsen Abtins motion om att finna vägar för att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun. I motionen kräver Mohsen att kommunen bidrar till att skapa mötesplatser där människor med olika bakgrund kan träffas. Den borgerliga majoriteten röstade nej till detta och menade att detta inte var en uppgift för socialnämnden utan för kommunfullmäktige. Vår reservation över beslutet lyder så här:

---

Vi reserverar oss mot nämndens remissvar på motionen – finn vägar för att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun. I sitt svar till motionären och fullmäktige tar man upp uppdraget för utvecklingsgruppen. Vi vill att man tar ställning till mötesplatser och hur kan man skapa dessa inom socialförvaltningen. Utvecklingsgruppens utmaning till alla nämnderna var just detta. När det gäller samordningsfunktion genom mångfaldsutvecklare, har det funnits tidigare. Socialnämnden bör tillstyrka att den återbesätts liksom när det gäller upprättandet av en filial till antidiskrimineringsbyrån.

För Socialdemokraterna:   
Eleni Rezaii

För Vänsterpartiet:  
Erland Stensson

För Miljöpartiet:
Anders Lindeberg

---

Slutligen så rådde skilda meningar om hur mycket pengar som skulle avsättas för sommarpraktik för högstadie- och gymnasieelever. Vi inom vänsterblocket ville avsätta 2,4 miljoner kr så att 125 högstadieelever med behov av särskilt stöd och 180 gymnasieelever skulle få praktik. Alliansen beslutade att bara tilldela 2 miljoner med resultatet att antalet praktikplatser blir 120 högstadieelever och 150 gymnasieelever.


/Andreas Fors

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-16 16:37