Alla ramalternativen ger oacceptabla försämringar inom äldreomsorgen och för funktionshindrade

Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, avslog och ställde oss inte bakom något av de tre budgetalternativen och heller inte den långsiktiga planering som den borgerliga majoriteten i vård- och omsorgsnämnden beslutat om. Vi instämde med förvaltningens konsekvensbeskrivningar utifrån de förslag som har tagits fram för de tre borgerliga alternativen. Vi vill samtidigt understryka hur allvarligt vi ser på konsekvenserna. Samtliga alternativ innebär betydande försämringar av kvaliteten på omsorg och vård till men för många äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Dessutom försämras arbetsvillkoren drastiskt för medarbetare inom verksamheterna.

Redan nu (2012) brottas Vård- och omsorgsnämnden med stora budgetproblem. Resultatet för året prognostiseras till minus 35,7 mnkr. Flera åtgärder för att få budgeten i balans är på gång. Därtill kommer den borgerliga majoritetens budgetalternativ för 2013:
• I alternativ A är besparingen 37,7 mnkr. Alternativet ger ingen kompensation för pris- och löneutvecklingen.
• I alternativ B är besparingen 10,1 mnkr. Det är det alternativ som ger 2 % i pris- och lönekompensation.
• I alternativ C är nedskärningen 51,6 mnkr. Detta är det alternativ som inte ger någon pris- och lönekompensation + ytterligare minskning av ramen med 1 %.

Om neddragningarna räknas om till bemanningstal motsvarar:
• alternativ A en minskning med ca 84 årsarbetare,
• alternativ B en minskning med ca 22 årsarbetare och
• alternativ C en minskning med ca 115 årsarbetare.

Vi avslog samtliga ovanstående alternativ eftersom de leder till att förvaltningen inte kommer att kunna bedriva den verksamhet som Lundabor behöver och kan förvänta sig. Samtliga dessa förslag medför att nämndens mål behöver ändras. Angelägna verksamheter läggs ner eller begränsas. Vi motsätter oss neddragningar och nedläggningar av träffpunkter vilket planeras. Vi reserverade oss mot det borgerliga beslutet om nedläggning av Norregården och minskning av lägenheter inom särskilt boende.

Vi biföll förvaltningens förslag om att begära en utökning av ramen med sammanlagt 31,8 mnkr för utökad hemvård och till nya LSS boende. I detta avslog vi de borgerliga planerna på att LSS-besluten verkställs genom erbjudande placering på boenden i annan kommun. De personer som beviljats LSS-boende har sökt och beviljats bostad i Lund. Där ska också bostaden som de erbjuds vara lokaliserad.

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilt boende beräknas träda i kraft 1 januari 2013. Föreskriften visar att de särskilda boendena i Lund för personer med demenssjukdom för närvarande är kraftigt underbemannade. Detta har vi inom oppositionen vid ett flertal tillfällen påpekat exempelvis när vi yrkade om mer resurser för denna målgrupp i kommunfullmäktiges behandling av årsbudgeten 2012. Nu visar de nya föreskrifterna att bemanningen i Lund behöver ökas inom de särskilda boendena för personer med demenssjukdom motsvarande 54 088 tkr. Vi biföll framställan om utökad ram för förstärkt bemanning inom särskilt boende för personer med demenssjukdom 54 088 tkr.

Bland åtgärder för att få budget 2012 i balans – Personlig assistans
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsatte sig den borgerliga majoritetens beslut att konkurrensutsätta utförandet av personlig assistans enligt LSS och Sfb (Socialförsäkringsbalken) och ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med upphandlingsenheten utarbeta förslag till förfrågningsunderlag enligt Lag om valfrihetssystem, LOV.

Förändringen sker av den borgerliga majoriteten i syfte att få budget 2012 i balans. Detta kommer att drabba såväl brukare, personer med funktionsnedsättning, som personal, de personliga assistenterna, negativt. Syftet tyder på att de budgetavvikelser som uppvisats i kommunens regi nu ska kunna regleras av externa utförare. Egen regi har de senaste åren uppvisat minusresultat i förhållande till budget enligt följande: för år 2007 -4,7 mkr, 2008 – 4,6 mkr, 2009 -3,1 mkr, 2010 -4,1 mkr och för 2011 -6,2 mkr. Neddragningar i denna omfattning kommer ytterst gå ut över de personer som är anställda och de som behöver och har rätt till dessa insatser. Dessutom innebär övergången till LOV att inte personalen har rätt att övergå till de nya arbetsgivarna. Sådana villkor, om övertagande av personal, kan inte ställas enligt LOV (som vid upphandling enligt LOU).

I Lunds kommun hade i februari 175 personer beslut om personlig assistans ifrån försäkringskassan. Av dessa hade 43 stycken valt kommunen som arbetsgivare. Dessutom har 31 personer personlig assistans med beslut enligt LSS. Av dessa har 11 kommunen som arbetsgivare. I januari 2012 utförde 3 av kommunens 5 utförarområden 18 612 timmar av beslutade 21 153 timmar.

De kommuner som genomfört en upphandling som ett ickevalsalternativ enligt LOV har antingen haft en liten egen utförarverksamhet eller behållit utförande av personlig assistans i intern regi men på samma villkor som externa utförare. Enligt den borgerliga majoriteten i Lund ska ö h t inte finnas någon egen verksamhet. Kommunens ansvar för utförande av personlig assistans enligt LSS, tillsammans med utförandet för de personer som efter beslut av försäkringskassan inte vill eller kan välja utförare bland privata assistansbolag, blir således helt övertaget av externa privata utförare. 

Beslutet att konkurrensutsätta verkställigheten av personlig assistans i sin helhet, innebär att vård- och omsorgsnämnden försätts i en beroendeställning till externa privata utförare och till att dessa företag verkligen utför de i kommunens myndighetsutövning beviljade insatserna och med rätt kvalitet. Alternativ i egen kommunal regi finns ö h t inte att tillgå. Beslutet innebär därmed också en begränsning i den enskildes valfrihet. Rätten att slippa välja ett privat alternativ försvinner.

Ann-Margreth Olsson, andra vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-24 10:40