Borgarna i Lund vill låsa in äldreomsorgen i privat regi

Ann-Margreth Olsson, 2:e vice ordförande och gruppledare för socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden

Den borgerliga majoriteten drev vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden den 12 februari igenom ett beslut som kan komma att blockera möjligheterna för de rödgröna i Lund från att efter ett majoritetsskifte bedriva äldre- och LSS-omsorg i kommunal regi. Det innebär också att man förhindrar att en ny majoritet kan bedriva den politik man gått till val på och fått väljarnas stöd att genomföra.

De beslut man tog var att

  • uppdra till förvaltningen att förbereda och genomföra en kvalitetsupphandling enligt LOU avseende driften av servicebostäderna Spolegatan 7b, Örnvägen 20 och 24 och att avtalsperioden ska omfatta tiden från och med 2015-09-01 till och med 2021-09-30 med rätt till förlängning till och med 2024-09-30.
  • att under förutsättning att verksamheten inte skall återgå till kommunal drift uppdra till förvaltningen att snarast påbörja en kvalitetsupphandling enligt LOU av de särskilda boendena Björkbacken, Solbacken, Österbo och Fäladshöjden med en avtalstid på sju (7) år med möjlighet till förlängning med tre (3) år och att upphandlingen omfattar insatser i form av stöd, service och omvårdnad samt hälso- och sjukvård i särskilt boende liksom att upphandlingen omfattar driften av ett eventuellt ersättningsboende för Österbo.
  • att förlänga nuvarande avtal med Vardaga avseende driften av verksamheten vid Ärtan och Nibblegården med oförändrade villkor för perioden 2015-09-01 – 2017-09-30

 

Om man hinner få dessa avtal i hamn före årsskiftet 2014/2015 förhindrar man alltså en ny majoritet från att driva äldre- och LSS-omsorgen i kommunal regi vid merparten av dessa boenden under inte bara hela den kommande mandatperioden utan också tre år in på mandatperioden efter nästkommande kommunalval 2018. Och kanske för än längre tid, beroende på hur avtalen kommer att skrivas.

Mycket kan sägas om detta. Någon större respekt för folkviljan uttryckt i val vittnar det inte om.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och reservationen lyder enligt följande:

Vi anser att äldreomsorgen ska bedrivas i egen regi. Att utsätta de som bor i servicebostäderna,

- enskilda med bestående funktionsnedsättningar och rätt till LSS-insatser,

- deras personliga hem liksom

- det stöd och den service som de behöver och som är kopplat till deras bostad,

att utsätta dem för regelbundna upphandlingar som den borgerliga majoriteten gör  är att bryta den enskildes lagliga rätt till kontinuitet, självbestämmande och integritetsskydd.

Vi har i färskt minne hur stor oro som tidigare upphandlingar och förändringar skapat hos berörda och deras anhöriga. De behöver och har rätt till trygghet och att ha en förutsägbar tillvaro. De boende ska inte behöva oroa sig för att deras hem och den omsorg och vård de så väl behöver ska läggas ut till olika vårdföretag att köpslå och konkurrera om. Även om förfrågningsunderlagen som används, blir väl genomarbetade, är det omöjligt att kunna förutse och beakta alla de situationer och aspekter som kan uppstå i människors liv och i mellanmänskliga möten under avtalsperioder på flera år. Vård och omsorg passar helt enkelt inte till sitt väsen för upphandling. Desto bättre passar det för förtroendevalda politiker som vill köpa sig fria och lämna över ansvaret för verksamhetens drift till privata aktörer på en handelsmarknad.

Det borgerliga initiativet att besluta om nya upphandlingar drygt halvåret före nästa kommunval finner vi synnerligen anmärkningsvärt. Vi inom S, V och mp är beredda att ta det ansvar som Lunds medborgare kan kräva av oss som förtroendevalda kommunpolitiker. Vi yrkar på att verksamheten övergår till kommunal drift och består i kommunal drift dvs. därefter inte utsätts för fler upphandlingar.

För Socialdemokratiska gruppen: Ann-Margreth Olsson

För Vänsterpartiet: Lars A. Ohlsson

För Miljöpartiet de Gröna: Christina Sjöström

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-13 17:18