S i Vård- och omsorgsnämnden: Budgetförslaget riskerar personalens säkerhet och hälsa!

Nu händer det igen! Den borgerliga majoritetens beslut vid vård- och omsorgsnämndens aprilsammanträde innebär kraftiga kvalitetssänkningar som riskerar den framtida vårdens kvalitet och nödvändig personalrekrytering. Då borgarna väljer att endast göra en uppräkning av den ekonomiska ramen för 2015 med 1,5 % i stället för 2,5 % som är den verkliga pris- och löneförändringen, saknas 16, 2 mnkr motsvarande över 30 tjänster. S, V och Mp yrkade på att begära full kompensation för pris- och löneförändringar dvs. att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 16,2 mnkr, vilket den borgerliga majoriteten avslog. När verksamheterna inte får full kompensation för sina beräknade kostnadsökningar betyder detta i realiteten nerdragningar. Det är ett oärligt och fegt sätt att göra skära ner i verksamheterna. Inom hemvården ytterligare innebär ytterligare besparingar en ökad arbetsbelastning och svårighet att upprätthålla kvaliteten i tjänsterna. Det kan vidare beröra den enskildes möjlighet att påverka hur och när insatserna ska ges samt minskad tid till stimulans i vardagen. Det kan också ytterligare försämra möjligheten till en god personalkontinuitet förbrukaren. För träffpunkterna kan det bli minskade öppettider att avveckla de mindre träffpunkterna och koncentrera verksamheten till de större enheterna. För särskilda boenden blir effekterna desamma som för hemvården. Möjligheten till utevistelse kommer att begränsas ytterligare.

S, V och Mp yrkade också bifall till nedanstående förslag från förvaltningen:

- att begära en utökning av nettokostnadsramen med 63 560 tkr för 2015 och med 85 595 tkr avseende helårseffekt från 2016 för ökat personalbehov baserat på Socialstyrelsens beslut om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden och att Socialstyrelsen har ett uppdrag om att ta fram föreskrifter som kommer att gälla för alla typer av särskilda boenden,

Detta avslogs också av den borgerliga majoriteten. Den borgerliga majoriteten väljer här att undvika att ta ställning om konsekvenserna av att Riksdagen beslutat att bemanningen inom särskilt boende ska förstärkas och att detta förväntas träda i kraft under 2015. De väljer att skjuta denna uppgift framför sig och inte ta tag i att lösa uppgiften. Vi anser det angeläget att särskilt boende förstärks inom det snaraste.

I ett läge när utbyggnaden av särskilt boende saktas ner och alltfler äldre och personer med funktionsnedsättningar bor kvar hemma, krävs förbättringar av stöd, service och omvårdnad i det egna hemmet och till anhöriga. Dessutom behövs insatser som förebygger att människor inte blir isolerade och känner sig ensamma därhemma. Att i detta läge skära ner kraftigt i hemvården och när det gäller träffpunkter, vilket den borgerliga budget i praktiken innebär, är att riskera både brukares och deras anhörigas välbefinnande. I ett skede när hemvård och träffpunkter behövs som aldrig förr, väljer borgarna att inte värna om och satsa på stöd, hjälpen och gemenskap för de enskilda som bor kvar hemma, och deras anhöriga. Detta motsätter vi oss och kräver kvalitetsförbättringar.

Inom LSS-verksamheten innebär nedskärningarna att minskningen av personal inom boendeenheterna vilket exempelvis kan innebära att den individuella aktiviteten minskar från två tillfällen/vecka till ett tillfälle/vecka och brukare. Detta innebär en klar kvalitetsförsämring och en minskning av ambitionsnivån som vilket påverkar möjligheterna att tillgodose brukarnas individuella behov av stöd och service. För daglig verksamhet innebär en personalminskning att individuella aktiviteter inte kommer att kunna erbjudas i samma utsträckning som tidigare. Vidare kommer effektivisering att prövas genom att erbjuda plats för fler brukare/enhet på de enheter där det är möjligt.

Det den borgerliga majoriteten nu väljer att göra, riskerar den framtida personalrekryteringen, nuvarande personals hälsa och arbetsmiljö vilket i sin tur skapar risker när det gäller verksamhetens säkerhet och kvalitet. Vård och omsorg måste kunna erbjuda både attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö för kompetent personal också i framtiden. Förvaltningen rapporterar stora rekryteringsproblem och försämringar när det gäller hälsa och ökad sjukskrivning. Enligt Kommunal kan detta bero på att personalens arbetsbelastning ökat markant, ökad stress, fler arbetsuppgifter och försämrade arbetstidsscheman. Vi vill avskaffa de s.k. delade turerna som innebär att personal tvingas till ofrivilliga avbrott i arbetsschema med "håltimmar" mitt i arbetspass. Vi vill säkra och satsa på ökad kvalitet för brukarna, skapa en bättre arbetsmiljö för personal och skapa bättre rekryteringsförutsättningar.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-24 17:09