S reserverar sig mot ofärdig modell för fördelning av LSS-medel för bostad med särskild service

I Vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 5 december 2013 beslutade den borgerliga majoriteten att införa en ny modell till resursfördelning för LSS-bostäder i Lunds kommun. Principen är att den enskildes behov av stöd, service och omvårdnad ska styra fördelningen av resurser. Som grund för beräkningarna är behovsbedömningar gjorda för alla berörda brukare. Modellen införs med införandetid på två år fr.o.m. den 1 januari 2014 i de kommunalt drivna grupp- och servicebostäderna, tidigast den 1 oktober 2014 i externt drivna gruppbostäder och tidigast den 1 september 2015 i de externt drivna servicebostäderna.

S, V och Mp har tidigare ställt sig bakom att en ny resursfördelningsmodell utvecklas för rättvisare fördelning av resurserna inom LSS-verksamheten. Förelagd modell visar sig i praktiken inte ta nödvändiga hänsyn. När modellen tillämpas visar den sig medföra uppseendeväckande stora omfördelningar jämfört med vad enheterna tilldelats och ansetts behöva enligt hittills använda anslagsbudget. Exempelvis tillförs en verksamhet 4 345 043 SEK medan flera andra får över 1 miljon mindre per enhet. Det handlar om små och sårbara enheter där sådana neddragningar kan antas bli mycket märkbara. De två gruppbostäder som för närvarande Attendo Care driver, tillförs sammanlagt 2 877 793 SEK som tas från kommunalt drivna boenden.

Omvälvningar blir alltför stora för att de ska kunna anses rimlig i jämförelser med hittills gjorda bedömningar vid anslagstilldelning till enheterna. Ny modell ska kunna antas fungera bättre när den införs. Vare sig enskilda personer med rätt till LSS-insatser eller den personal som arbetar inom aktuell LSS-verksamhet, ska utsättas för prövoår med den föreslagna som redan från början inger stora tveksamheter och visar på oönskade konsekvenser. Modellen i sin nuvarande form, riskerar skapa mer problem än förbättringar.

I första hand yrkade S, V och Mp med hänvisning till ovanstående på att ärendet skulle återremitteras. Förvaltningen behöver utreda förslaget ytterligare. Risk- och konsekvensbeskrivningar behöver göras för respektive berörd enhet och redovisas före beslut. Detta yrkande avslog den borgerliga majoriteten. Därvid yrkade vi socialdemokrater tillsammans med V och Mp på avslag.

Den borgerliga majoriteten beslutade ändå enhälligt att införa den nya resursfördelningen. Detta trots att vare sig personal på fältet eller de som är som allra mest blir berörda av kommande förändringar, de boende, personer med rätt till stöd och service enligt LSS-lagen, eller deras företrädare, blivit involverade eller informerade om vad som är på gång. Ännu mindre har de fått ta ställning till om de vill vara med om en längre prövo- och utvecklingstid av detta ofärdiga fördelningssystemet som den borgerliga majoriteten nu beslutat att utsätta dem för.

För S-gruppen i Vård- och omsorgsnämnden

Ann-Margreth Olsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-08 09:23