S i miljönämnden fick igenom yrkande om säkrare gång-cykelvägar

Socialdemokratiska miljönämndsgruppen röstade ja när nämnden yttrade sig över Lunds kommuns Cykelstrategi 2013-2017 med ett eget tilläggsyrkande om att man i Cykelstrategin måste göra gång-cykeltrafiken på g/c-banor och gågator säkrare att använda för lundabor och pendlare. Få  satte sig egentligen emot idén i sig, verkade det, men efter att de folkpartistiska ledmöterna låtit sig övertygas om kopplingen mellan säkrare g/c-trafikmiljö och ökande antal medborgare som väljer detta miljöriktiga sätt att ta sig fram, och ordförande fått peta lite i ordmängden, så röstades S-yrkandet enhälligt igenom, se nedan. 

Ärende 4: Yttrande över "Cykelstrategi 2013-2017 - Fler lundabor cyklar mer" (miljönämndsmtr 2013-09-05)

Tilläggsyrkande
"Man bör undersöka möjligheterna att skapa tryggare gång-/cykeltrafikmiljö genom nivåseparerade g/c-vägar eller annan lämplig teknisk lösning. Ökad säkerhet på gågator och g/c-banor som Lilla Fiskaregatan befrämjar minskad olycksfrekvens och bör samtidigt stimulera g/c-trafiken som sådan."
Socialdemokraterna i miljönämnden  / Mathias Thurén

I övrigt ett sensommarlugnt, nästan ljummet första sammanträde för säsongen. I S-gruppen var vi tyvärr ej full styrka denna gång men ärendelistan upptog å andra sidan inga större frågor. Remissyttranden över "Revidering - Full tillgänglighet för alla" i Lunds kommun respektive "Cykelstrategi för Lund 2013-2017 - för att fler ska cykla mer". Dessutom två överklaganden av förbud mot slamspridning på åkrar, där miljönämnden hävdar att eftersom ambitionerna i EU-lagstiftningen är att bl a kadmium och kvicksilver skall fasas ut ur näringskedjan till 2030, så måste vi börja nu med att ta bort den tillförsel som sker av tungmetallerna - vilka ackumuleras i kroppen - genom slamspridningen på den åkermark som ger oss det bröd vi dagligen äter. Gränsvärdena i slammet för kadmium respektive kvicksilver överskrids inte men den ackumulativa effekten går inte att bortse från. Det är några av argumenten bakom miljönämndens beslut att till Miljööverdomstolen överklaga Miljödomstolens ogillande av miljöförvaltningens förbud i två fall mot spridning av slam på åkermark i Lunds kommun. Få av oss i nämnden tror att vi får rätt, men frågan är principiellt väsentlig och ett prejudikat som går miljönämndens väg skulle sitta fint!

Andra ärenden var ett yttrande över en ansökan (Region Skåne/Regionservice) om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Vårdbiträdet 1, SUS Lund och ansökan (Lunds kommun) om tillstånd till vattenverksamhetvid Klosterängshöjdens jorddeponi. Ett kuriösare ärende handlade on att ta beslut fortsatt förbud mot att hålla fjäderfä i tätbebyggelse, trots att verksamheten upphört - åtminstone vid inspektionstillfället. Då oklarhet råder, vidhölls förbudet.Mathias Thurén
46 (0)73-024 53 50

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-11 07:43