Rädda bostadsbyggandet i Lund

Rädda bostadsbyggandet i Lund
Nu minskar bostadsbyggandet i Lund kraftigt, efter endast två år av ökat byggande från tidigare rekordlåga nivåer. Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden har redan fått ett uppdrag att arbeta fram förslag för att öka bostadsbyggandet, men uppdraget lades innan luften gick ur bostadsmarknaden. Förutsättningarna har tyvärr hunnit förändrats sedan i juni 2011 och vi vill se att kommunens resurser koncentreras på att få fram byggprojekt som kan byggas under nuvarande förhållanden.
När det blir allt svårare att få bostadslån och det finns en rädsla för att köpa bostäder på grund av sjunkande priser, då är det rätt tillfälle att prioritera byggande av hyresrätter. Vårt förslag till åtgärd kan vara en väg för att leva upp till kommunfullmäktiges uppdrag från föregående år om att öka bostadsbyggandet.
Lunds kommunala bostadsföretag LKF har åtagit sig att bygga 300 nya lägenheter per år. LKF försöker hitta nya platser att bygga bostäder på framförallt genom förtätningar, men deras bostadsbyggande riskeras av att de saknar mark att bygga på. Oavsett konjunkturläge så bör vi se till att det kommunala bostadsföretaget ges förutsättningar att bygga de hyresrätter som de planerar, men när nu köpkraften minskar, så bör vi lägga extra resurser på att se till att LKFs och andra byggande av hyresrätter som kan förverkligas i nuvarande situation verkligen blir av.

Jag yrkar att:
Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
Att vid markförsäljning och markexploatering prioritera projekt som kan förverkligas under nuvarande konjunktursituation, däribland byggandet av hyresrätter
Att prioritera mark till LKF för bostadsbyggande så att de ges förutsättningar att leva upp till målet att bygga minst 300 nya bostäder per år

__________________________________________
Lena Fällström, gruppledare (s) i tekniska nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-22 09:13