Socialdemokraternas förslag till MBP vann i tekniska nämnden!

Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för 2013-2015 behandlades vid nämndsmötet 23 maj.
Det olidligt varma rummet bidrog kanske till att det stundtals blev lite kaotiskt när ordförande Ronny Johannessen skulle få fram vilket av de 4 förslagen som skulle vara huvudförslag och vilket av de 3 andra förslagen som skulle vara motförslag.
Nu blev Lena Fällström (s) förslag huvudförslag och sedan blev det Börje Hanssons (c) förslag som vann över förvaltningens, vilket Bodil Ericsson (fp) förordade och Karin Svensson Smiths (mp). I huvudvoteringen vann Lenas förslag över Börjes.

Det betyder att nämnden röstade för följande:


• Av det totala antalet lägenheter skall byggas minst 60 % hyresrätter
• Minst 30 % av nybyggda bostäder bör uppnå miljöklass A inom kärnområdet
Energi enligt Miljöbyggprogram SYD
• Dalby Stationsområde skall påbörjas 2013
• Verksamhetsområde Veberöd Nordväst ska snarast planläggas för företag och
förvaltningen ska förhandla med markägaren
• Inom områdena Solhällan och S Råbylund II ska antalet hyresrätter utökas
• Inom område Klostergårdens IP bör det även byggas hyresrätter
• Inom område Galten kan våningshöjden ökas på några av husen, så mer än 60 bostäder får plats
• Tekniska nämnden ska verka för att det i samtliga exploateringsavtal med byggherrar
i Lunds kommun skrivs in avsättning av lägenheter för sociala ändamål
• För övrigt röstades förvaltningens förslag igenom

För socialdemokraterna

Lena Fällström, gruppledare (s) i tekniska nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-24 12:14