Anteckningar från öppen sammankomst 2014-11-06 på temat "1000 år av invandring med inriktning på 1900-talet samt Sverige som idé"

Arrangör: Pensionärsutskottet. Plats: Ak:s lokal, Kattesund 6, Lund.
Närvarande: Thyra Andersson, Basile Antoniou, Anders Christensson, Kerstin Centerham, Kerstin Dilton, Fredrik Fexner, Ingela Twete Friberg, Lars Friberg, Elin Gustavsson, Anders Hansson, Lilian Hofvander, Gustav Hofvander, Ulf Ivefeldt, Mats Lindén, Ann-Margreth Olsson, Ann-Marie Olsson, Lennart Nilsson, Anita Magni Olsson, Jan Olsson, Helen Pender, Tord Persson, Ann Sofie Severinsson, Thomas Småberg, Lennart Svensson, Piotr Szybek, Barbro Thörnqvist och Margoth Wahlström.

Välkomsthälsning
Ett 25-tal hade hörsammat pensionärsutskottets inbjudan till dagens öppna möte. Pensionärsutskottets ordförande, Margoth Wahlström, öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Särskilt välkomnades dagens föredragshållare, Thomas Småberg från Malmö Högskola tillika medlem i SAP Centrum i Lund.

Information om två planerade särskilda boenden
Ann-Margreth Olsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden fr.o.m. 2015, lämnade information om två planerade särskilda boenden inom kvarteret innanför Arkiv- och Brunnsgatan samt Dalbyvägen. Vidare informerades om de "röd-grön-rosas" planerade satsning på personal inom området vård- och omsorg 2015 (6 mkr), samt regeringens planerade satsningar som förväntas ge medel på detta område (20 mkr). Mot detta står behovet av löne- och prisökningar (17,5 mkr) nästa år. I diskussionen lyftes bl.a. behovet av alternativ i boende för gruppen handikappade och skadade.

Den "röd-grön-rosa" budgeten
Kommunalråd Elin Gustavsson informerade om den "röd-grön-rosa" budgeten för 2015 och framhöll bl.a. att årets delrapporter visar att det finns ett utökat finansieringsbehov nästa år. En skattehöjning med 15 öre per 100-lapp föreslås. Det räcker inte till med enbart effektiviseringar för att nå våra mål ( satsningar på skola, omsorg och socialtjänst, samt betr. näringslivspolitik och grön omställning).

Anförande av Thomas Småberg på temat "1000 år av invandring med inriktning på 1900-talet samt Sverige som idé"
Idén om Sverige började i medeltiden (varade till 1500-talet) – 90% var bönder. Digerdöden hade åstadkommit kris i jordbruket. Tyska inflytandet var stort i östersjöområdet. Viss migration från tyska sidan.
På 1500-talet lades Venders till i konungatiteln (tidigare var den Svears och Götes konungar). En utmaning gentemot Danmark, som tillägnat sig deras erkännande. Man skapade fiender, någon att vända sig emot – för Sveriges del mot danskarna. Nationalismen utvecklades. En nation ("grupp") förknippades med vissa värden, intressen och en kulturell gemenskap.
Under stormaktstiden (1600-talet) upprätthöll landet sin stormaktsställning och fick många fiender genom sina erövringar. Vid denna tid var rekryteringsbasen av skicklighet i befolkningen begränsad varför valloner i Europa, holländare, skottar m.fl. uppmuntrades att utvandra till Sverige.
Upplysningstiden (1700-talet) var naturvetenskapens och "frihetens" tid. Carl von Linné kom med "indelningar" och "systematik" – växter, "raser", hemort/hudfärg m.m.
1600-1700 var också kolonialiseringstid för Sverige (inslagen i det svenska samhället av detta var begränsat).
Industrialismen (1800-tal). Borgerligheten och allmogekulturen kände sig hotad av övergång från hantverk till maskiner. Bondekulturen hotades av invandringen till städerna. Skomakare som tillverkat skor i hemmet ersattes av tillverkning i fabriker etc.
Under artonhundratalet och början av nittonhundratalet var stor emigration – många emigrerade till Nordamerika. Sedan 1930-talet har invandringen varit större än utvandringen. Till 1980-tal var det en tid för arbetskraft- och rekryteringsinvandring. Därefter flyktinginvandring.
Det finns i invandringspolitiken skillnader mellan de politiska partierna. Sverigedemokraterna har tagit invandringspolitik som en profilfråga, och har en restriktiv syn på invandringspolitiken. Partiets förgrundsgestalter har tidigare verkat i nationalistiska och rasistiska partier/organisationer. SD har en nationalistisk grundsyn. Partiet förespråkar assimilering av invandrarna i Sverige i st. för integration. Man menar utifrån sitt program att varje grupp/individ har en essens som gör dem/den bärare och försvarare av sin kultur.
Tydliga visioner om framtiden och fokus på det som skapar trygghet är viktigt för att begränsa och stoppa SD:s fortsatta utbredning. Det räcker inte med bara diskussioner. Det är också viktigt ta tag i utanförskapsfrågor och bostadssegregation, samt vara öppen om dessa frågor. Skolan är en viktig plats för diskussion av sådan frågor. I den efterföljande diskussionen framhölls bl.a. vikten av att vårt parti (s) tar upp debatt med SD om vad detta parti står för. Vidare är det viktigt att ta tag i och debattera den utveckling vi ser med ökade/ökande "klyftor" i samhället.
Avslutning.
Margoth Wahlström framförde stort tack till Thomas Småberg för ett fint föredrag och till de övriga närvarande för ställda frågor. Efter en varm applåd för föredragshållaren förklarades mötet avslutat.

Margoth Wahlström
Ordförande i pensionärutskottet

Fredrik Fexner
med anteckningsblock

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-09 17:39