40 deltog i öppna möten om EU-valet

Tisdagen den 1 april 2014 hölls två öppna möten i Socialdemokraternas lokal, Kattesund 6C i Lund, på temat "Bör jag rösta i EU-valet den 25 maj 2014, och i så fall varför?"

Inbjuden gäst till de två mötena var Mattias Olsson, som kandiderar för S i EU-parlamentsvalet.

Arrangör för ett av mötena var Pensionärsutskottet för S i Lund. Det andra mötet arrangerades av Västers S-förening och SAP Centrum i Lund.

Sammanlagt deltog nästan fyrtio personer.

Ordförande Margoth Wahlström hälsade mötesdeltagarna vid de båda tillfällena välkomna, liksom dagens gäst, Mattias Olsson, som vi hoppas blir vår EU-parlamentariker efter valet.

Mattias Olsson presenterade sig kort. Har varit medlem i Socialdemokraterna i Lund sedan 1994. F.n. politisk sekreterare för S i Region Skåne. Partidistriktets kandidat i EU-valet med en 8:e plats på valsedeln.

S låg på nivån 25% i förra valet och har 6 platser i parlamentet. Idag borde 32-33% vara en icke omöjlig minimigräns.

EU-parlamentet har styrts av högern i 15 år. Nu räcker det. Vi är näst störst. Blir vi störst kan vi påverka våra stora frågor som jobb till ungdomar, fackliga rättigheter, rättvisa och solidaritet.

För att höja valdeltagandet måste vi bli bättre på att visa på EU-valets betydelse. Det är viktigt att visa att EU spelar en viktig roll för väljarna. Mattias Olsson framhöll att våra viktigaste frågor handlar om jobben och lyfte tre de viktigaste frågorna för oss

Fler jobbOrdning och reda på arbetsmarknadenAnsvarsfull klimat- och miljöpåverkan

Mattias framhöll den låga tilltron till EU – en tredjedel till varannan. I Sydeuropa 10-20%. Totalt beräknades 16 miljoner EU-invånare ha varit arbetslösa 2008. Idag beräknas denna arbetslöshetssiffra vara 26 miljoner. Vidare framhölls den stora arbetslösheten i Grekland och Spanien, upp emot 30%. Ungdomarbetslösheten i dessa länder ligger upp emot det dubbla.

Grekland har under flera års tid haft det tufft för att lösa höga skulder föranledda av inhemska problem. Trots hundratal miljarder euro i ekonomisk hjälp från EU de 6-7 sista åren har Grekland haft ekonomisk nedgång och kraftigt försämrad levnadsstandard. Sjukvårdsbudgeten i landet har reducerats med 40%, vilket medfört en hälsokris – t.ex. all medicin är inte tillgänglig för alla längre. Löner och pensioner har sänkts kraftigt. Detta då landet i utbyte mot lånen avkrävts åtstramningar och nedskärningar (i anda av en "nyliberalistisk reformlinje"). Dessutom har lånen från EU gått till att betala av skulder hos bankinstitutioner i långivarens (EU:s) egna länder. Euron har varit stark. Detta har lett till att mycket blivit dyrare för och i ett land som Grekland. Det finns de, som framhåller att denna utveckling med arbetslöshet, som t.ex. för Grekland, gjort att extrempartier frodas och lockar väljare.

Ett försök till sammanfattning: Trygghetssystem har fallit sönder av prioriteringar av besparingar (många i och för sig nödvändiga), utan prioritering av reformer, nödvändiga för tillväxt, vilket underminerar demokratin.

Mattias framhöll ordning och reda på arbetsmarknaden – "svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige". Detta leder till jämställdhet – "alla som jobbar i Sverige ska ha samma villkor". Det skapar rättvisa för de som jobbar och rättvisa för företagen. Vidare framhöll Mattias vikten av ansvarsfullt miljöarbete i EU-parlamentet och lyfte de aktuella frågorna från FN:s klimatpanel om landskap som växer igen, ökningen av antalet svåra stormar etc. Dessutom framhölls den betydelse som satsningar på miljöområdet har för tillväxten av nya jobb (och därmed på arbetslösheten).

Avslutningsvis lyfte Mattias fram att vi måste få slut på nedskärningspolitiken, få en ökad sysselsättning och fler jobb, få mer satsningar på forskning och utveckling, få bra förutsättningar för näringslivet/industrin, få ungdomsgaranti enligt S-modellen i Europa, samt få ordning på arbetsmarknaden.

I frågestunden diskuterades bl.a. hur ett ev. frihandelsavtal mellan EU och USA kan påverka jobben och sysselsättning i Europa, vårdbolagens ställning, miljön och de enskilda nationerna suveränitet.

Margoth Wahlström tackade alla som kommit till dagens öppna möten och Mattias Olsson för trevligt och engagerat framförande om EU-valets betydelse. Detta åtföljdes av en varm applåd från övriga deltagare.

Margoth Wahlström                         Fredrik Fexner

Ordförande                                      Vid anteckningsblocket

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-07 15:00