Minnesanteckningar från öppet medlemsmöte den 18 oktoer 2011

Från SAP Centrums öppna medlemsmöte den 18 oktober 2011…………….

Under hösten 2011 och våren 2012 har föreningen planerat att bjuda in S representant från kommunens olika nämnder. Först ut är Mattias Olsson, nytillträdd i LKF:s styrelse.
Mattias Olsson presenterar en överblick från LKF:s verksamhet idag i synnerhet mot bakgrund av den nya lagen som skall styra allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags verksamhet och lönsamhetskrav (SFS 2010:879).  Lagen trädde i kraft den första januari 2011. 
Några av de frågor som medlemsmötet önskade få besvarade var:

1. Nuvarande ambitionsnivå inom SAP Lund.
2. Bygger LKF bara för de kapitalstarka i Lund?
3. Kontrakt på hyresrätt- om de riktlinjer om inkomst m.m. som krävs för att överhuvudtaget kunna få hyreskontrakt i dagens samhälle.
4. Hyreshöjningar?.  5.  Intressekonflikt mellan olika boendeformer, här hänvisade man bl.a. till SAP Centrums motion. Nämnda motion antogs av såväl Lunds arbetarkommun som Skånes socialdemokratriska partidistrikt.

Diskussionen under kvällen var minst sagt livlig och där Mattias Olsson bidrog med nyttiga synpunkter utifrån sina erfarenheter i LKF:s styrelse.  Mötet fick också en extra dimension av att vi gästades av Arne Paulsson, medlem i SAP Centrum och en av Lunds största fastighetsägare.  Det är i efterhand svårt att ge denna diskussion rättvisa.

Eftersom SAP Centrum har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp för att kontinuerligt arbbeta med bostadsfrågan har intryck och anteckningar från dagens möte insamlats. Detta som ett tänkt underlag för vidare arbete.
Utdrag från Bengts anteckningar ” Vi vill alla ha betydligt lägre och rimligare hyreskostnader. 
Enligt min mening kan vi inte bara peka på stat/regering/riksdag. Totalt är det, som Arne Paulson sa, vi själva (socialdemokrater och borgerliga) som ställt till det,och det är bara vi själva som kan ändra på det.
      
Ywonnes anteckningar bl.a.  Boende i hyresrätter ska inte användas som extra 
skattebetalare, vilket görs idag!  Vi måste få neutralitet mellan olika boendeformer. Det ska inte vara dyrare att hyra än att äga. En nybyggd hyresrätt kostar mer per månad är en nybyggd villa eller bostadsrätt. Skillnaden är lika stor i befintligt bestånd
Mer rapporter,troligen, från arbetsgruppen!

Vid pennan  Jon Helgason /margoth wahlström

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-08 11:42