Planera för ny skola i Dalby nu!

 

Artikelförfattarna Akram Heidari, Tord Persson och Gunnar Jönsson

Dalby är en tätort, som enligt den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen, ÖP 2010, ska vara möjlig att bygga ut kraftfullt under de närmaste decennierna. Skälet är bl. a att en utbyggnad av Dalby och övriga tätorter i de östra kommundelarna medverkar till att trycket på att bygga på den bördigaste jordbruksmarken runt Lund kan minska.

Vi socialdemokrater driver på i olika sammanhang för att det ska vara möjligt att genomföra målsättningarna i ÖP 2010. För att klara denna målsättning är det bl. a nödvändigt med god kommunal plan- och markberedskap och en samordning nämnderna emellan.

Tyvärr verkar inte den moderatledda majoriteten i Lunds kommun ha nödvändig insikt och inte heller något engagemang i frågan.

När man väl bestämmer sig för att det skall byggas ligger nödvändiga delar av den tidiga planeringen långt efter. Resultatet blir en paniklösning som servicenämnden får fixa och då blir det dyrt och ibland dåligt. En bättre fungerande samordning i tidiga skeden skulle kunna sänka byggkostnaderna rejält. Framför allt kostnaderna för de provisoriska lösningar som man ofta tvingas ta till.

En fråga som har varit aktuell länge är en ny F-9 skola i Dalby, i eller i anslutning till stationsområdet. Det går dock inte att få något besked om var den ska placeras, vilket är djupt oroande, m h t den tid det tar att planera och projektera en ny skola.

Socialdemokraterna har, tillsammans med v och mp, föreslagit att den nya skolan ska ha en kulturprofil. Den skall vara ett kulturcentrum även utanför skoltid. Enligt vår mening bör musik, teater, bild och dans vara huvudinriktningarna.

Vi kräver därför: Planera för ny skola i Dalby nu, och utveckla den i dialog med barn, föräldrar och skolpersonal, samt med Dalbyborna i allmänhet.

Akram Heidari, ordförande i Dalby S-förening

Tord Persson, S-gruppledare Barn- o Skolnämnd öster

Gunnar Jönsson, S-ledamot i styrgrupp för utveckling av tätorterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-18 11:56