Utveckla Dalby enligt översiktsplanen

Akram Heidari är ordförande för Socialdemokraterna i Dalby

Enligt Lunds kommuns översiktsplan - ÖP 2010 – så ska även de östra kommundelarna utvecklas. Syfte är bl. a att få en bättre balans i kommunen när det gäller fördelning av bostäder och arbetsplatser samt bättre hushållning med den goda jorden. En kraftfull utbyggnad i Dalby och Veberöd tillsammans med en satsning på Simrishamnsbanan, medverkar till att skapa en utvecklingsaxel, som kan få en positiv effekt även i Sjöbo kommun och på Österlen.

Regeringen kommer att ta initiativ och föreslå en kraftfull utbyggnad av järnvägen i Sverige. Eftersom Simrishamnsbanan är ett av de objekt som är prioriterat av Region Skåne, så finns det goda förutsättningar att objektet kommer med i den kommande investeringsplanen.

Lunds kommun måste vara aktiv när det gäller utvecklingen av de östra kommundelarna. Eftersom Dalby bl. a på grund av sitt läge är nyckeln för utveckling österut så måste de mer kraftfulla satsningarna börja där.

En tydlig vision för hur kommunen vill utveckla Dalby i allmänhet och stationsområdet i synnerhet bör tas fram. Mål och tidsplan bör utarbetas för utveckling av bostäder, förskolor/skolor, lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter, barnens miljöer samt parker och grönområden inom stationsområdet.

Kommunen måste även marknadsföra Dalby. Det är också nödvändigt att kommunen engagerar sig i utvecklingen av Dalby centrum liksom man gör i Lunds centrum.

Vi föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen i Lund, att bl. a ovan nämnda åtgärder ska genomföras för att utveckla Dalby, samt att ekonomiska resurser anslås för genomförandet.

Vi hoppas att en politisk majoritet är beredda att medverka till att hela kommunen kan utvecklas?

Dalby socialdemokratiska förening

Akram Heidari                                          Ola Christiansson

Ordförande                                               Vice ordförande

Läs mer om hur socialdemokraterna vill att Dalby ska utvecklas (Skrivelse till kommunstyrelsen)

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-22 10:24