S vill ha fler bostäder och bättre service och kommunikationer i Genarp

Ronny Hansson Gunnar Jönsson

 

Socialdemokraterna i Genarp beslutade på sitt årsmöte, att skriva till Kommunstyrelsen i Lund och påtala behovet av att även satsa på Genarp. En satsning på kommunikationer, bostadsbyggande samt service av olika slag är en av förutsättningarna för att även Genarp ska få del av den utveckling som sker i Lund och i SV Skåne. Det finns också exempel på frågor där beslut har tagits, bl a upprustning a v Esarsvägen, men som av något skäl inte verkställts.

I skrivelsen till kommunstyrelsen tar vi upp 4 frågor som ut över Esarpsvägen är viktiga för Genapsborna och som vi anser ska finnas med i arbetet med att utveckla Genarp

1. Utarbeta en strategi för utveckling av Genarps centrala delar med ny bebyggelse, som bl. a innebär en aktiv kommunal markpolitik och planering som medför att obebyggda tomter kan bebyggas

2. Fatta ett principbeslut om att skjutbanan på naturreservatet Risen ska vara avvecklad senast 2017-12-31 samt att en tidsplan för det tas fram

NOT. Området strax norr skjutbanan, som är för gevärsskytte upp till 300 m, ska enl. ÖP 2010 bebyggas. En avveckling av skjutbanan - som är belägen på kommunal mark - är också en målsättning i skötselplanen för naturreservatet, som antogs av Länsstyrelsen 1980.

3. Öka trafiksäkerheten genom att prioritera en utbyggnad av cykelbana längs Häckebergavägen inkl. plantering träd, som fortsättning av det som utförts på Bygatan.

4. I överläggningarna med Skånetrafiken bör man bl. a framföra krav att de direktbussar som fanns tidigare till Malmö åter sätts in i trafik samt att bytestiden i Staffanstorp blir rimlig.

Kontakt
Ronny Hansson, ordförande för Socialdemokraterna i Genarp, 0708 – 48 22 58
Gunnar Jönsson, 070 – 661 05 05

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-13 10:50