(s) i Genarp kräver åtgärder för att förbättra trafik- och miljösituationen

Åtgärder för att förbättra trafik- och miljösituationen i Genarp

Genarp är ett växande samhälle samtidigt som det kommer en hel del besökare till naturområdena runt samhället. Det innebär att det finns en del frågor rörande trafiksäkerhet, trafikmiljö och information som blir allt mer angelägna att lösa.
 
1 Utbyggnad av cykelväg längs Häckebergavägen fram till Värdshusvägen

 Utbyggnad av cykelväg längs Häckebergavägen har diskuterats i årtionden och är ytterst angelägen m h t trafiksäkerheten. Längs Häckebergavägen går all genomfartstrafik i Genarp inkl en del tunga virkestransporter. Många barn cyklar ned till idrottsplatsen, Ekevallen och använder då Häckebergavägen

2 Fortsatt utbyggnad av cykelväg längs Gödelövsvagen

 Det är angeläget att det blir en fortsättning på cykelvägen som påbörjats på båda sidor av Gödelövsvägen.

3 Genvägen bör förlängas snarast

 Genvägen som börjar vid Gödelövsvägen är angelägen att snarast färdigställa västerut fram till Esarpsvägen enligt gällande detaljplan. Det är viktigt att kunna minska genomfartstrafiken på Kyrkovägen, eftersom den är smal.

4 Genarps busstation

 Se över planeringen i området för att utnyttja det på det mest optimala sättet. Rusta upp den gamla busskuren alt bygg ett nytt modernt väderskydd. Ev kan bussarna vända på det andra hållet? I så fall kan busskuren/väderskyddet ligga kvar i mitten. Det är också angeläget att pröva om det i direkt anslutning till busshållplatsen kan anordnas 5 – 6 P-platser för bl a pendlare.

5 Se över P-förhållandena i Genarp

 Allmänt finns det också behov av att se över parkeringsförhållandena i Genarp, m h t bl. a. trafikmiljö och trafiksäkerhet.


6 Kyrkovägen behöver kompletteras med g-c väg

 Det saknas trottoar på N sidan av Kyrkovägen från busshållplatsen till Gödelövsvägen. Det är angeläget att komplettera Kyrkovägen med en gång- och cykelbana. Eftersom bl a många skolbarn använder den vägen till Häckbergaskolan, är det angeläget att lösa det. Behovet kommer att öka när skolan är fullt utbyggd. Det bör samordnas med ett övergångställe till cykelvägen som leder till skolan 
 
7 Förbättra skyltningen till naturområdena och Medborgarhuset
 
Det är angeläget att de som kommer till Genarp lätt hittar till bl. a Medborgarhuset samt till de naturområden som ligger i direkt anslutning till samhället. Till Ekevallen, som också utgör en angöringspunkt Häckeberga naturreservat, har det under sommaren kommit upp en skylt vid Häckebergavägen vilket är bra. Men det finns behov av förbättringar av skyltningen även i övrigt. De skyltar som finns är alltför små för att det skall vara praktiskt möjliga att hinna se, när man kommer med bil . Dålig skyltning är en trafiksäkerhetsrisk
På följande platser finns det behov av förbättrad skyltning till Risens naturreservat, i form av större skyltar
- Från Kyrkovägen vid korsningen med Sandvägen, till Risens naturreservat
- Från Häckebergavägen vid korsningen med Risavägen till Risen, P-plats söder Medborgarhuset samt större skylt om Meborgarhuset
På ovannämnda platser finns det P-platser i naturreservatet eller i direkt anslutning till det som många gånger inte används, eftersom de inte är lätta att hitta för dem som inte har god lokalkännedom.
Det finns också behov av att skylta upp och anvisa lämplig väg till Idrottshallen. 
Också i övrigt kan det finnas behov av att se över och förbättra skyltningen i Genarp.

8 Anlägg trottoar och plantera längs Risavägen
 
Risavägen fram till Medborgarhuset är en bred och ganska trafikerad gata. Vid västra sidan bör anläggas trottoar samt planteras en trädrad för att långsiktigt skapa trafiksäkrare gata med lummigare karaktär.

Även om inte Tekniska nämnden ansvarar för verksamheten på alla ovan nämnda platser så förutsätter vi att man samordnar skyltningen.

Med vänliga hälsningar


Ronny Hansson
Ordf.
Sandvägen 49
247 72 Genarp

Kopia: Medborgarkontoret Genarp

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-08 16:30