Även Länsstyrelsen är kritisk mot att bygga i Borgarparken och på Svenshögskolans skoltomt.

Länsstyrelsen har många kritiska synpunkter i yttrandet över planen att bygga Seniorbostäder i Borgarparken och på Svenshögskolans tomt. Man menar att kommunen vid förtätning och utbyggnad "ska undanta betydelsefull grönstruktur om inte särskilda skäl kan anges och om sådan mark utnyttjas ska motsvarande mark skapas inom eller i anslutning till området".

Länsstyrelsen påpekar att det i Lunds kommuns eget Grönstruktur- och naturvårdsprogram står att i stadsdelar där det råder brist på parker skall förtätningsprojekt undvikas och att östra Norra Fäladen är ett sådant område.

Vidare skriver Länsstyrelsen att sammanhängande parkområden är viktigare för de som bor i flerbostadshus än de som bor i villa/radhus och att närområdet till Borgareparken utgörs av flerbostadshus. Man menar också att befintlig parkmark i närheten av höghus inte utnyttjas fullt ut och att remsor av träd och trädrader intill byggnader inte kan kompensera förlust av sammanhållen friyta.

Den kanske största kritiken är: "Det är inte tydligt i planhandlingarna vilka särskilda skäl som finns för att ta just den aktuella parkmarken i anspråk. Någon alternativ placering avseende huset i parken har inte utretts".

För oss socialdemokrater på norr sammanfaller Länsstyrelsens kritik till stor del med de kritiska synpunkter vi framfört mot att bygga i parken och på Svenshögskolans tomt. Vi har vid ett flertal tillfällen både muntligt och skriftligt pekat på alternativa placeringar vid Fäladstorget men inte fått gehör för våra förslag. Är det så att de borgerliga partierna redan utlovat parkmarken och skoltomten till en privat byggherre?

Vi socialdemokrater är för förtätning och olika former av äldreboende men anser att byggnation på parkmark och skoltomter är olämpligt. Det finns alternativa placeringar! Vi vill också behålla och värna om bilfria säkra gång- och cykelvägar på norr.

Lena Fällström och Jan Olsson

Socialdemokratiska föreningen på Norr

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13 15:40