Kommunalt Handlingsprogram 2015-2018

                                                                                                       

                                         

Framtiden(s) Malå

 

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

 

Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete.

 

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.

 

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö.

 

MALÅ en kommun som går att utveckla

I kommunen finns stora nationella värden i naturresurser som rätt nyttjade ger tillväxt och välfärd. 

Vår samhällsstruktur med bra fungerande skola och förskola underlättar för kommuninnevånare att kombinera arbete, familj och fritid.

Vår framtid skapar vi tillsammans genom innovationer, småföretagande och ett gott samarbetsklimat.

Socialdemokraterna i Malå ska stödja och utveckla ungdomsverksamheten i kommunen i syfte att motverka droganvändningen.

Framtiden är vad vi gör den till.

 

Utbildning för hela livet

Alla barn har rätt till en bra skola och utbildning

Vi anser att rätten till kunskap aldrig får vara en klassfråga där föräldrars bakgrund avgör barnens utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi i egen regi.

 

Hälsa, vård och omsorg

Att känna sig behövd, kunna leva tryggt med god livskvalitet ska vara en självklarhet för alla i kommunen.

Socialdemokraterna i Malå vill att alla ska ha rätt till en bra vård och omsorg i offentlig regi.

Socialdemokraterna i Malå ska utveckla samverkan mellan kommunen och landstinget.

 

Kultur, fritid och föreningsliv 

Föreningslivet har stor betydelse för folkhälsan.

Föreningslivets betydelse som arena för utveckling och gemenskap i en demokratisk organisation kan inte nog betonas.

Fortsatt ekonomiskt stöd till föreningslivet är därför viktigt.                                        

 

Miljö, kretslopp, energi

Socialdemokraterna i Malå ska arbeta för att skapa en kommun med trivsamma utomhusmiljöer och attraktiva grönområden.

Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minskas.

Vi ska också arbeta för att minska mängden sopor som körs till förbränning.

 

Näringsliv och arbetsmarknad

Ett bra och livaktigt näringsliv är en förutsättning för tillväxt i kommunen.

Socialdemokraterna i Malå ska arbeta för en ökning av besöksnäringen och turismen i kommunen som en utveckling av kommunens naturliga förutsättningar.

Vi vill ha ett samhälle som tar ansvar vid upphandling av en vara eller tjänst. Detta garanteras genom att det upphandlas med ansvarstagande företag som har kollektivavtal.

 

Tillsamman(s) vill vi

¤ ge alla en bra start i livet, ny förskola

¤ utveckla besöksnäringen i kommunen

¤ bygga moderna bostäder

¤ bevara den kulturella mångfalden

¤ ha ett föreningsliv för en aktiv fritid i hela kommunen

¤ ha bra livskvalitet på äldre dar  

 

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA

Adress                                Parkgatan1 

Hemsida                             www.socialdemokraterna.se/mala     

e-post                                 529norehn@telia.com

mobil                                  070-3017466                                                              

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-02 09:00