Socialdemokraternas program för Rotebro

Rotebro är delar av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor i Rotebroområdet och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra som bor här.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Rotebrobor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.

 

Några av de frågor som vi driver i Rotebro inför kommande mandatperiod:

 

1

Intensifierat arbete för att minska bullerstörningarna genom förstärkta krav mot berörda trafikmyndigheter och förbättrade bullerskydd

2

Förbättrad parkskötsel och snöröjning så att utemiljöerna i Rotebro blir tyggare och trivsammare.

3

Bygg fler bostäder i Rotebro genom en varsam förtätning

4

Tryggare gång- och cykelstråk med bättre belysning mellan Rotebros olika delar

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 15:02