Kyrkopolitiskt handlingsprogram 2013-2017 för (S) i Sollentuna

Inledning

Vi Socialdemokrater vill främja en öppen folkkyrka och arbeta för ett vitalt kristet samfund. Kyrkan ska aktivt delta i samhällsdebatten genom att belysa viktiga samhällsförhållanden ur kristen synvinkel. Vi ser ett tydligt samband mellan det kristna kärleksbudskapet och socialdemokratiska värderingar.

Kyrkan ska kunna möta de förväntningar som finns i vårt samhälle. Därför bör den förstärka sin identitet som kulturbärare och som öppen folkkyrka för alla. Kyrkans förkunnelse ska vara tydlig för att fungera i ett sekulariserat samhälle.

Svenska kyrkan är och ska vara en demokratiskt styrd medlemsorganisation. Vi anser det självklart att fortsätta vårt engagemang som nomineringsgrupp. Alla medlemmar - oavsett om man tillhör gruppen trogna gudstjänstbesökare eller den stora grupp som bara besöker kyrkan vid särskilda tillfällen - har samma värde i den folkkyrka vi vill verka för. Vi slår vakt om alla medlemmars intressen.

Vi värnar självklart om religionsfriheten, som är ett grundläggande krav i det socialdemokratiska partiprogrammet. Alla människor måste ha rätt att utöva sin tro.           

 

Medlemmarnas behov i centrum

Grunden för medlemskap i kyrkan är idag dopet. Kyrkans gudstjänstliv ska till innehåll och utformning präglas av öppenhet där hänsyn tas till olika människors behov och önskemål. Vi vill förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig hemma i församlingen. Det är betydelsefullt att barnfamiljernas möjlighet att delta i gudstjänsten underlättas.

 

Kyrkans information om dop, konfirmation och övriga tjänster ska vara tydlig och lätt tillgänglig. Alla som önskar konfirmationsundervisning ska ges möjlighet att delta. Undervisningen ska vara av hög kvalitet och till rimlig kostnad och anordnas både som sommarläger och som terminsläsning.

 

Musik är en central del i kyrkans verksamhet. Sång- och musikinslagen ska ha stor musikalisk bredd. Körer och kyrkomusiker är en viktig del i lokalsamhället. Körerna ska ges goda möjligheter att bedriva verksamhet och hålla konserter.

 

Alla betalar en begravningsavgift. Församlingen ska därför visa stor respekt för allas rätt att utforma begravningen efter den enskildes önskemål oavsett religiös tillhörighet eller om man önskar borgerlig begravning. Begravningskostnaderna ska för den enskilde bli så låga som möjligt. Gratis bärare ska erbjudas vid jordbegravning. Sollentunas begravningsplatser ska hållas välvårdade och vara inbjudande och säkra för besökare. Behovet av begravningsmark ska långsiktigt tillgodoses. Vi vill därför att församlingen säkerställer mark för en ny framtida begravningsplats, t ex i Väsjöområdet.

 

Församlingsavgiften ska hållas så låg som möjligt. Kyrkans förrättningar ska vara avgiftsfria för medlemmar.

 

 Ta ställning för allas lika rätt och värde

Församlingen ska delta i arbetet för internationell solidaritet. Församlingen ska också ta sin del av ansvaret för att Sollentuna blir ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

 

Församlingen ska föregå med gott exempel genom samarbete och visad förståelse mellan kulturer och religioner, något som långsiktigt motverkar fördomar och rasism. I religionsdialogerna har Svenska kyrkan till uppgift att bidra utifrån sin särart och tradition.  I synnerhet ska samarbete med andra kristna trossamfund uppmuntras. En del i detta är att öppna kyrkans lokaler för andra samfund.

 

Församlingen ska delta aktivt i kristet arbete i utlandet. Det sker numera i form av samarbete med självständiga systerkyrkor. Medel ska i rimlig omfattning avsättas till internationellt hjälp- och solidaritetsarbete och baseras på såväl budget- som kollektmedel.

 

Bekämpa de växande klassklyftorna

I dag ökar de sociala skillnaderna i Sollentuna. Församlingens diakoniarbete ska därför inriktas på omsorg och stöd till människor som lever i svåra förhållanden.  De ekonomiska resurserna till diakonin ska förstärkas, så att den klarar att möta de ökande behoven då allt fler Sollentunabor söker församlingens stöd. Detta gäller särskilt verksamheten i Turebergskyrkan. Församlingen måste också bli bättre på att slå larm när kommun, landsting eller stat inte tar sitt ansvar för välfärden utan skjuter över ansvaret på diakonin.

 

Församlingen ska ha ett aktivt samarbete med kommunen när det gäller barn- och ungdomsverksamhet samt med socialtjänst och äldreomsorg. Församlingen, ska genom utbildade frivilligarbetare(volontärer), erbjuda service i form av t ex läxhjälp, sommarläger för barn och pensionärer, frukost till hemlösa samt social verksamhet på kommunens äldreboenden.

 

Församlingens arbete med att bygga ett trygghetsboende bör ske tillsammans med andra samfund och verksamheten bör inte vara vinstdrivande.

 

Församlingen ska bidra till gemenskap och utveckling

Kyrkorna ska vara en del av lokalsamhället och öppna för alla. Sollentuna församling har många fastigheter och lokaler. Samfund, föreningar och andra demokratiska organisationer verksamma i Sollentuna ska få använda församlingens lokaler till en skälig avgift, så att dessa utnyttjas optimalt. Behovet av samlingslokaler ska lösas gemensamt med andra organisationer och föreningar vid etablering av nya kommundelar.  Drift och underhåll av församlingens kyrkor och andra fastigheter är en utmaning som kommer att kräva stora ekonomiska insatser framöver.

                     

En god arbetsmiljö ska råda i församlingen. Inom svenska kyrkan arbetar många olika personalkategorier. Det är viktigt att personalen kontinuerligt ges möjlighet till vidareutbildning. Vi eftersträvar jämställdhet mellan män och kvinnor. Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

 

Frivilligarbetare utför redan idag en betydande del av kyrkans verksamhet. Det är av vikt att frivilligarbetare ges relevant utbildning och handledning och har tydliga rättigheter. Församlingen är ansvarig för deras trygghet och säkerhet i arbetet. Frivilligarbetare är en resurs och ska inte ersätta anställd personal.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-18 09:51