Strid mot stafettläkarberoende

Stafettläkare har gått från att vara en nödlösning till vardag. Det måste ändras för att få en stabilitet och bättre kvalitet inom vården.

Att läkarbemanningen på Öron-, näs- och halsmottagningarna i Skellefteå och Lycksele under en period flyttas är inte önskvärt, men nödvändigt utifrån att de under lång tid har varit mycket svåra att bemanna med läkare och att landstinget behövt betala dyra pengar för stafettläkare. Att specialistläkarkompetensen under denna period finns samlad vid Norrlands Universitetssjukhus ger en lägre kostnad vilket gagnar alla patienter i länet. Beslutet som Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i februari gjordes av en enig nämnd dvs. att alla partier stod bakom beslutet. Nämnden slog även fast att ambitionen är att i takt med att ST-läkare blir färdiga specialistläkare ska ordinarie läkarbemanning kunna tillsättas i både Skellefteå och Lycksele.
Vi vill dock poängtera att den debatterade förändringen på Öron- näsa och halsmottagningen endast berör patientbesök hos specialistläkare. Övrig verksamhet kommer att finnas kvar vid Skellefteå lasarett, låt oss nämna några:

  - Hörcentralen med tex utprovning av hörapparat – kvar på Skellefteå lasarett
  - Hörselrehabilitering – kvar på Skellefteå lasarett
  - Besök hos logoped – kvar på Skellefteå lasarett
  - Utredning av sömnapné – kvar på Skellefteå lasarett
  - Planerade operationer – utförs på Skellefteå lasarett

Landstinget har ett ansvar, både som vårdgivare och som arbetsgivare, att hälso- och sjukvården ska hålla en hög kvalitet i hela länet. Det är därför inte hållbart att i längden förlita sig på inhyrd personal för att klara den dagliga verksamheten. Därför har vi som ledande landstingspolitiker fattat beslut om att reducera andelen stafettläkare. Situationen bygger i grund och botten på att det saknas specialistutbildade läkare, vilket leder till rekryteringsproblem. Det är inte ett specifikt problem för Skellefteåområdet utan ett generellt problem i hela landet. Om vi ska klara dagens och framtidens rekryteringsutmaningar, med en ökad specialisering som följd, kan vi därför inte fortsätta att se länets tre sjukhus som enskilda enheter. Vi måste istället verka för en ökad samverkan mellan våra tre sjukhus, så att de samspelar och kompletterar varandra, för att tillsammans fortsätta ge Västerbottningarna en jämlik vård i hela länet.


Peter Olofsson (S)
Landstingsstyrelsens ordförande

Karin Lundström (S)
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-25 18:01