Grundstadgar s-föreningar

Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och
klubbar

§ 1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för
- opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik
- utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna
- medlemsutveckling och medlemskontakter
- utveckling av medlemskapets värde

§ 2 Organisation

Den socialdemokratiska föreningen/klubben är partiets grundorganisation. Dess verksamhetsområde fastställs i arbetarekommunens organisationsplan.

§ 3 Medlemskap och avgifter

 

Moment 1
Medlemskap i föreningen/klubben beviljas varje person som erkänner partiets stadgar.

Moment 2
Man är medlem i den grundorganisation man väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där man bor. Medlem kan även överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun.

Moment 3
Vid inträde i föreningen/klubben erläggs avgift för det år under vilket inträdet sker.

Moment 4
Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet. Varje partimedlem erlägger avgift omfattande samtliga organisationsled endast en gång. 

Avgiften utgörs av summan av förenings- /klubbavgift, avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet.

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, broderskapsgrupp, studentklubb eller SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/kommun, distrikt och förbund enligt respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för föreningen/klubben utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

Föreningen/klubben kan ta ut en administrationskostnad av medlem som vill ta del av föreningens/klubbens verksamhet men som ej är partimedlem i föreningen/klubben.

Sådan administrationskostnad ger medlemsrättigheter som är begränsade till föreningens/klubbens verksamhet.

Moment 5
Medlemsavgiften till föreningen/klubben för nästkommande år fastställs av förenings-/klubbmöte före november månads utgång.

Moment 6
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur föreningen/klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.
Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Moment 1
Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till
- att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och studieverksamhet
- att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar
- att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar
- att få information om partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor
- att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuner
- att motionera till årsmöten och kongresser
- att delta i rådslag anordnade av partiet, partidistrikt eller arbetarekommun

Moment 2
Medlem av det socialdemokratiska partiet
- måste erkänna partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar
- är skyldig att betala av partiet fastställd medlemsavgift
- får inte uppträda osolidariskt mot partiet
- får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer
- får inte skada partiet eller dess verksamhet.

§ 5 Möten

 

Moment 1
Föreningens/klubbens medlemsmöte är högsta beslutande organ.

Moment 2
Föreningens/klubbens årsmöte hålls före februari månads utgång.

Moment 3
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas.
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val av styrelseledamöter och suppleanter
4. Val av revisorer och suppleanter
5. Val av en eller flera medlemsansvariga
6. Val av valberedning för nästkommande årsmöte
7. Riktlinjer för den kommande verksamheten

Moment 4
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 5
Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar.
Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald.
Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar, avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Moment 6
Förslag till kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av föreningsmötet. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

§ 6 Föreningens/klubbens styrelse

 

Moment 1
Föreningens/klubbens styrelse handhar föreningens/klubbens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen/klubben fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att bilda opinion för partiet och dess politik, att utveckla medlemskapets värde, att befrämja ett aktivt och öppet partiarbete inom föreningen/klubben samt att svara för att medlemmarna ges möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor och aktivt delta i utformningen av föreningens verksamhet. Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, föreningens/ klubbens högsta beslutande organ.

Moment 2
Föreningens/klubbens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan suppleanter utses. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Föreningen/klubben ska utse studieorganisatör som ska ingå i styrelsen.
Antal ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året nyväljs det mindre antalet ledamöter och det andra året de övriga.

Moment 3
Vid förfall för ordinarie ledamöter inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning de har blivit valda.

§ 7 revision

 

Moment 1
Minst två revisorer och två suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de har blivit valda.

Moment 2
Till föreningens/klubbens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

§ 8 Allmänna val och behandling av kommunala frågor

För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor gäller partiets ”Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan”, ”Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna” och ”Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor”.

§ 9 Allmänna bestämmelser

 

Moment 1
Tilläggsstadgar för socialdemokratisk förening/ klubb kan antas vid föreningens/
klubbens årsmöte och ska för godkännande underställas arbetarekommunen. Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar.

Moment 2
Föreningen/klubben kan inte läggas ner utan arbetarekommunens godkännande. Om förening/klubb läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla arbetarekommunen.

Moment 3
Grundstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress.

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 21:16