Regler för kandidatnomineringar

Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom
Svenska kyrkan

Allmänna regler

1. Partimedlem som innehar europaparlaments-, riks- eller kommunalpolitiska förtroendeuppdrag eller uppdrag inom Svenska kyrkan ska genom uppdragen medverka i genomförandet av socialdemokratins program, fastställda av partikongress, distriktskongress eller arbetarekommunmöte.

2. Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå kandidater till sådana förtroendeuppdrag som avses i punkt 1.

3. Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses.

4. Partiets valsedlar fastställs på möte, konferens eller genom allmän omröstning.

5. För att främja ett enigt uppträdande vid allmänna val tillråds organisationer och partimedlemmar att motverka uppkomsten av så kallade spränglistor.

6. Riks- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar som möjligt.

Valberedning


1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval utser distriktets ordinarie kongress en valberedning året före det år riksdagsval äger rum.

2. För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval beslutar distriktets ordinarie kongress året före det år landstingsval äger rum på vilket sätt valberedning ska utses.

3. För att förbereda fastställandet av valsedel till fullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum.

4. För att förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum. Arbetarekommunen kan delegera uppgiften att utse valberedning för kyrkofullmäktige till socialdemokratisk förening.

5. För att förebereda val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet utses i samråd med partistyrelsen en valberedning för varje stift bestående av representanter för de partidistrikt som helt eller till del ingår i stiftet.

6. Inom valberedning kan arbetsutskott utses.

7. I partidistriktets valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott ingå.

8. I arbetarekommunens valberedning bör minst en representant från arbetarekommunens fackliga utskott ingå.

Kandidatnomineringar

1. Förslag på kandidater till riksdags- och landstingsval sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner och socialdemokratiska föreningar och klubbar.

2. Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till riksdags-, landstings- och fullmäktigeval till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott.

3. Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen uppgift på alla föreslagna kandidater till riksdags- och landstingsval. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna.

4. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater. Sådan nominering får dock inte ske efter det att beslut fattats om allmän omröstning.

Provval

1. Under nomineringsprocessen kan rådgivande provval genomföras.

2. Regler för rådgivande provval fastställs av distriktsstyrelsen i fråga om valsedlar för riksdagsval och landstingsval och av arbetarekommunens styrelse i fråga om valsedlar för fullmäktigeval.

Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens

1. Valberedning gör upp förslag till valsedel för riksdagsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande.
Före den 15 april valåret ska valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande behandlas på distriktets valkonferens. Detta kan vara distriktets ordinarie kongress, om det i kallelsen angetts att denna kongress ska vara valkonferens. Om särskild valkonferens ordnas gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för distriktets ordinarie kongress.

2. Valberedning gör upp förslag till valsedel för landstingsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande på möte eller valkonferens i varje landstingsvalkrets. Distriktsstyrelsen ordnar dessa möten eller valkonferenser före den 15 april valåret. Grunderna för representationsrätt vid sådan valkonferens fastställs av distriktets ordinarie kongress.
Om partidistriktets ordinarie kongress så beslutar – senast året före det år landstingsval äger rum – övertar distriktets valkonferens behandlingen av distriktsstyrelsens yttrande och valberedningens förslag till valsedlar inom samtliga landstingsvalkretsar.

3. Valberedning gör upp förslag till valsedel för fullmäktigeval. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte före mars månads utgång valåret.

4. Vid fastställande av valsedel på möte eller valkonferens ska omröstning ske plats för plats. För placering på valsedel fordras att kandidat fått minst en röst över hälften av samtliga godkända röster. Uppnås inte sådan majoritet företas omval mellan de båda som erhållit högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgör lotten. Om någon så begär ska omröstning ske med slutna sedlar, såvida inte partidistrikt eller arbetarekommun i sina tilläggsstadgar infört andra regler för sluten omröstning.

Fastställande av valsedel genom allmän omröstning

1. Om minst 1/3 av de närvarande röstberättigade på möte eller valkonferens kräver allmän omröstning bland partimedlemmarna ska sådan omröstning äga rum. Krav om allmän omröstning behandlas sedan valsedel gjorts upp enligt punkt 4, ”Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens”. Bestämmelser för allmän omröstning, utöver här angivna, fastställs samtidigt.

2. Vid allmän omröstning används som valsedel den valsedel som gjorts upp enligt punkt 4, ”Fastställande av valsedel på möte eller valkonferens”. På valsedel anges regler för omröstningen. I vallokal ska förteckning finnas över samtliga kandidater som nominerats inom föreskriven tid.

3. Röstande som önskar ändra placeringen av kandidaterna på valsedel kan göra detta genom numrering. Valbara är alla medlemmar som inom föreskriven tid nominerats.

4. Giltig är endast valsedel som upptar det antal namn valsedel i slutligt skick ska uppta. Valsedel som efter strykningar upptar fler eller färre namn är ogiltig.

5. Valsedel som ger anledning till tvekan om den röstandes önskan kasseras.

6. Efter allmän omröstning placeras kandidaterna på partiets valsedel enligt följande regler. Första platsen besätts av den kandidat som erhållit flest godkända röster på denna plats. Andra platsen besätts av den kandidat som sammanlagt erhållit flest godkända röster på första och andra platserna. Tredje platsen besätts av den kandidat som sammanlagt erhållit flest godkända röster på första, andra och tredje platserna. Därpå följande platser tillsätts med samma beräkningsmetod som ovan. Vid lika röstetal avgör lotten.

Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag

Landstingsuppdrag

1. Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av partidistriktets årskongress. I valberedningen bör även ingå representanter från partidistriktets och landstingsgruppens styrelser samt partidistriktets fackliga utskott.

2. Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt rum sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligt meddelas till arbetarekommuner, anslutna organisationer samt till arbetarekommunernas fackliga utskott.
Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid.
Arbetarekommuns styrelse ska sända in uppgift på alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen.
Arbetarekommunerna kan i yttrandet rangordna kandidaterna.

3. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Partidistriktets styrelse behandlar förslaget. Därefter behandlar och fastställer landstingsgruppen samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till landstingets beredande organ. Om partidistriktets årskongress så beslutar behandlas valberedningens förslag av valkonferens innan det överlämnas till landstingsgruppen.

4. Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom landstinget förbereds av landstingsgruppens styrelse och partidistriktets verkställande utskott, om partidistriktets ordinarie kongress inte har beslutat annorlunda.

Primärkommunala uppdrag

1. Förslag på kandidater till val som förrättas av fullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. I valberedningen bör även ingå representanter för arbetarekommunens och fullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott.

2. Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott.

3. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater till val som förrättats av fullmäktige samma år som allmänna val har ägt rum. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas förslagen på arbetarekommunens möte.
Fullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till kommunens beredande organ. Valberedningens förslag samt yttranden från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till anslutna organisationer.

4. Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av fullmäktige, förbereds av arbetarekommunens verkställande utskott och fullmäktigegruppens styrelse, om inte arbetarekommunens årsmöte har beslutat annorlunda.

Uppdrag inom Svenska kyrkan

1. Förslag på kandidater till val, som förrättas av kyrkofullmäktige samma år som val ägt rum, förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens/föreningens årsmöte.
I valberedningen bör även ingå representanter för arbetarekommunens/föreningens och kyrkofullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott.

2. Förslag på kandidater sänds till arbetarekommunens/föreningens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott.

3. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens/föreningens och kyrkofullmäktigegruppens styrelser för yttrande. Därefter behandlar arbetarekommunens/föreningens möte förslag och yttrande innan kyrkofullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden.

4. Förslag på kandidater till fyllnadsval och andra val, som förrättas av kyrkofullmäktige under treårsperioden, förbereds av kyrkofullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens verkställande utskott, föreningens styrelse om inte arbetarekommunens/föreningens årsmöte har beslutat annorlunda.

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 21:44