Budget 2013

Budgetfullmäktige 2012 med beslut om budget 2013 och ram 2014 och 15.

Maraton KF. De kan man kalla det möte där Nässjö kommuns budget beslutas. Redan kl 08:30 på morgonen började mötet som "traditionsenligt" brukar hålla på ganska länge. Ett antal interpellationer, frågor, avsägelser och val stod också på agendan och dessa var klara till lunch. Därefter tog budgetdiskussionerna vid. I skrivande stund håller vi på att diskutera Omsorgnämnden och har fyra nämnder kvar, men prognosen är att vi skall vara klara med besluten till 22:00 ca. Då skall även investeringsbudget och finansiering vara genomlysta.

Här återges Kommunstyrelsens ordförandes inledningsanförande med förutsättningarna för budgeten.

Mats Andersson

______________________________________________________________________________________________________

Inledningsanförande vid budgetdebatt 2012-11-29

Så har återigen ett år gått och vi är här för årets höjdpunkt, budgetdebatten. Jag hoppas på en konstruktiv diskussion där tittare och lyssnare kan bilda sig en uppfattning om vad de olika alternativen står för. Den styrande majoritetens alternativ läggs fram mot bakgrunden av en annalkande lågkonjunktur och varselvåg. Många företag ser minskad efterfrågan. Detta påverkar naturligtvis hela samhället inklusive den offentliga sektorn och vi ser genom de intäktsprognoser vi får från Sveriges kommuner och Landsting att det är kärvt. Som jag ser det måste vi vara oerhört noggranna med att ta på oss nya uppgifter.

Vid årsskiftet kommer hemsjukvården att gå över till kommunerna genom en skatteväxling på 34 öre. För Nässjös del innebär det nya möjligheter till en ännu bättre omsorg och vård.

En annan viktig faktor som påverkar en kommuns intäkter är ju befolkningsutvecklingen. Hur ser det ut nu i år då? Jo fram till och med juli såg det bra ut med ett netto plus 110 sedan årsskiftet. Därefter har det minskat för att efter 3:e kvartalet ligga på – 5.  Således har Nässjö kommun 29.362 invånare per 30 september. Detta tapp brukar vi förklara med högskolestart på hösten.   

Budgetförslaget innebär en oförändrad skattenivå för Nässjös invånare, vilket är bra att kunna behålla med tanke på inte minst låginkomsttagare med små marginaler. Förslaget innehåller krav på effektiviseringar som kan bli en utmaning att hantera med jag tror ända att det de är rimliga. Flera kommuner runt oss höjer skattesatsen och skall vi inte tvingas in liknande framöver måste en del strukturella grepp tas. Detta kräver politiskt mod och samsyn. Enklast i det korta perspektivet är ju likt strutsen att köra huvet i sanden! Men hur blir det i det lite lägre!

Vi kan också se att människor ändrar sitt beteende och har inte exakt samma behov över tid. Äldre människor bor i större utsträckning hemma allt längre, varför efterfrågan på särskilda boenden minskar och istället söker man stöd av hemtjänsten. Min uppfattning är att vi genom förslaget kommer att kunna bibehålla en god kvalité på de välfärdstjänster vi ansvarar för.

Det som jag är mest oroad över är det tryck som vi upplever inom individ- och familjeomsorgens område. Både när det gäller barn som far illa, missbruk och inte minst kraftigt ökade kostnader för försörjningsstödet. Ökade kostnader för försörjningsstöd beror i hög grad på ökad arbetslöshet och glesa maskor i socialförsäkringssystemet. Vidare har ju statsbidragen till kommunerna varit frysta på samma nivå under lång tid. I regeringens budgetproposition aviseras dock stöd för människor som är långt fram arbetsmarknaden, men det är för tidigt att veta hur dessa insatser kommer att påverka Nässjö kommun. 

Vidare finns inte full täckning för det läraravtal som träffades på en ganska hög nivå för 2013, då avtalet blev klart ganska sent. Detta får hanteras i en tilläggsbudget under våren.

En nyhet i nämnda proposition är att möjligheten att jämna ut resultatet mellan åren. Goda resultat från ett år kan användas ett annat. Förslaget bygger på denna möjlighet. Resultatet för 2012 bedöms ju till knappt 50 miljoner. Man ska dock ha i minnet att ca 29 miljoner av detta är intäkter av engångskaraktär. För 2013 blir resultatet med utjämningsreserv inräknad endast ca 11 miljoner, som jag tycker är ett svagt resultat, men med hänsyn till omständigheter är acceptabelt.

Satsar vi då inget framöver? Jo det gör vi ju framförallt genom den investeringsbudget som föreslås. För 2013 är omslutningen 75 miljoner kr och är en betydligt mycket lägre nivå än 2012. Vad exakta utfallet kommer att bli avgörs ju också av vad som kan skjuta över från 2012 och vilka beslut som tas i samband med bokslutet. Men prognoserna för investeringsvolymen blir allt säkrare.

Bland de större objekten som finns med kan nämnas nytt produktionskök i kv. Tuvan, ny förskola i kv. Snickaren, Simhall och åtgärder efter energianalys samt om- och tillbyggnad av parkeringsdäcket i kv. Oxen.

När det gäller kommunstyrelsen som nämnd så kan det ju vara på sin plats att nämnda några saker som vi ändå lyckats få till genom förslaget. Främst tänker jag på den rejäla satsning som vi gör på ungdomsintegration genom KFUM samt den förstärkning som sker av upphandlingsverksamheten samt nytt beställningssystem som ska innebära minskade kostnader för nämnderna. Beräkningar har visat att potentialen är stor och outnyttjad på detta område. Kunskaper som vi har inhämtat från andra kommuner. Höjd timersättning för feriepraktik är viktig för att hålla en rimlig nivå. Vi har också genom förslaget dragit tillbaka tidigare anslag för läsplattor och utbildning som togs i budgetbeslutet i november 2011.  

Ett annat område där det görs stora satsningar på är ju på att gradera upp våra IT system och bygga gemensamma plattformar. Detta sker ju genom Höglandets IT och är en framtidssatsning som innebär att Höglandet kommer att ligga i framkant med en kostnadseffektiv verksamhet. Det skall dock sägas att satsningen inrymmer en hel del utmaningar. En sådan är de rekryteringsproblem till kvalificerade tjänster som HIT har. En annan är att slutföra den tjänstefiering som var en av grundstenarna för den nya driftsorganisationen. I dagarna samordnar också Nässjö, Eksjö och Aneby sina telefonsystem via HIT och innebär stordriftsfördelar och dämpade kostnader.

Avslutningsvis vill jag då säga att under rådande omständigheter har vi lyckats få fram ett budgetförslag som ställer krav på effektiviseringar av verksamheter men där vi inte använt osthyvel rakt över utan vägt in behoven är som störst i syfte att få en så god och effektiv verksamhet som möjligt!

 

Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget för 2013, ram för 2014 och plan för 2015!

 

Bo Zander  Kommunstyrelsens ordförande (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-29 19:36