Årsmöte 2015

2015-03-31                                             Närvarande: 47 medlemmar
Kl. 18.30 - 21.30
Plats: Pigallé

Sid:  7 st.

 • § 1.     Inledning

Lindha Hjälm hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet. Hon tackar för det arbete partimedlemmarna utfört under året. Hennes första år som ordförande.

Linda berättar att det är partikongress i år och att folkbildning är en viktig fråga på den.

I den nya majoriteten ingår nu Moderaterna förutom Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilket är en ny situation i Nässjö kommun.

Åke Ekdahl uppmanar alla att samla in pengar till kampfonden.

 • § 2.     Parentation

Lindha Hjälm utlyser en parentation och vill att vi skall minnas de som gått före oss i arbetet för demokrati och jämlikhet. Årsmötesdeltagarna förenas i en tyst minut för att hedra våra bortgångna kamrater.

 • § 3.     Fastställande av dagordningen

Den framlagda dagordningen godkänns.

 • § 4.     Hur mycket vindkraft behöver vi?

Lindha hälsar Greger Phalén, VD för Nässjö Affärsverk AB och tidigare Socialdemokratiskt kommunalråd i Nässjö kommun, välkommen. Greger är inbjuden för att tala om kommunens behov av och produktion av energi och vindkraft.

Greger börjar med att presentera sig och sin funktion i kommunen.

El innefattar tre delar. Produktion, Distribution och Handel.

Greger redogör för hur priset på el påverkas av handel och produktion.

Kärnkraftsfrågan ligger som en filt över alla energidiskussioner. Om vi skulle besluta att bygga ny kärnkraft är det en lång process. Vi måste räkna med att kärnkraftens dagar är räknade och inrikta oss på detta. Hur mycket nyproduktion av förnyelsebar energi som sker, industrins behov, vattentillgång, mm. spelar in.

Valutorna förhalanden påverkar också priset, då vi både importerar och exporterar el, liksom hur andra länder väljer att öka eller minska sin energiproduktion.

Många energislag varierar i tillgång under året och då måste vi ha en viss baskraft. Det är en knäckfråga att fundera på.

Greger konstaterar att energipriset i Sverige är för lågt i dag, (ca 20 öre/kWh för lågt), för att kunna bära de investeringsbehov som är att vänta. Kablar finns, och byggs mellan länderna så att det blir en gemensam marknad. Då integreras priset i hela Europa.

Svenska kraftnät har byggt nya linjer genom Sverige. Det har bl.a. inneburit att vi har fått investeringar för 1,2 mdr i vår kommun.

Vi behöver bygga 18 vindkraftverk ytterligare utöver dagens 22 verk för att själva klara att strömförsörja Nässjö kommun en ”normaldag”.

Den tillsatta energikommissionen skall utreda hur vi skall ha det i framtiden, men oavsett vad den kommer fram till måste vi räkna med att kärnkraften är uträknad. Det tar minst 20 år innan ett nytt verk kan vara klart.

Alla dammar i Sverige ska också miljöprövas, vilket kommer att innebära att flera mindre vattenkraftverk stängs och måste ersättas med annan energi.

Solkraft är i dag svår att räkna hem, men förekommer.

 • § 5.     Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för mötet väljs Greger Phalén.

Till sekreterare för mötet väljs Mats Andersson.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare väljs Jonny Nilsson och Göran Dehlin.

 • § 6.     Verksamhetsberättelsen för 2014

Styrelsens berättelse

Greger tackar för förtroendet att få leda årsmötet och går in på verksamheten.

Greger föredrar verksamhetsberättelsen på rubriker.

Ordföranden lämnar ordet fritt och finner att ingen har synpunkter på verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Kyrkorapport

Årsmötet beslutar också att godkänna kyrkogruppens rapport som finns med i verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Ekonomisk berättelse

Gunnar Waen, kassör föredrar den ekonomiska berättelsen. Se bilaga.

Ordföranden lämnar ordet fritt och de närvarande diskuterar ekonomin. Vi har fått in pengar från försäljningen av Folkets Park.

En stor del av kostnaderna härrör från de två valrörelserna.

233 betalande medlemmar finns i dag.

Frågor på den ekonomiska berättelsen ställs och besvaras.

Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen och fastställa balans och resultatrapport samt att lägga dessa till handlingarna.

Revisorernas berättelse

Ordföranden lämnar ordet till närvarande revisorer och Ronny Dovskog föredrar revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om ansvarsfrihet

Ordföranden frågar om årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 • § 7.     F(S)-gruppens verksamhet

Ordförande föredrar F(S) gruppens verksamhetsberättelse.

Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 • § 8.      Behandling av Bidragsföreningens verksamhetsberättelse för 2014

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för bidragsföreningen och lägga den till handlingarna.

Revisorernas berättelse för bidragsföreningen

Då ingen av revisorerna är närvarande föredrar ordföranden revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen för bidragsföreningen och lägga den till handlingarna.

Beslut om ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för bidragsföreningens styrelse.

Ordföranden frågar om årsmötet kan bevilja bidragsföreningens styrelse ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att bevilja bidragsföreningens styrelse ansvarsfrihet.

 • § 9.     Val

Valberedningens sammankallande Gerd Möller redogör för valberedningens arbete.

Nedan finns förtroendevalda med mandattid kvar från tidigare val noteras efter dagens val med kursiv stil för överskådligheten.

Styrelse

a/  Ordförande

Årsmötet beslutar att omvälja Lindha Hjälm till ordförande för en tid av två år.

b/  Fyra styrelseledamöter

Årsmötet väljer fyra styrelseledamöter för en tid av två år enligt nedan:

Ledamot                            Sue Frykman                        två år
                                           tillika sekreterare

Ledamot                            Tommy Broholm                   två år
tillika vice sekreterare

Ledamot                            Mats Andersson                   två år
                                           tillika IT ansvarig               

Ledamot                            Gabriella Mohlin                  två år

 

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid.

Ledamot                             Anna-Carin Magnusson      ett år kvar
                                           tillika vice ordförande

Ledamot                            Gunnar Waern                     ett år kvar
                                           tillika kassör

Ledamot                             Per Svenberg                     ett år kvar

Ledamot                             Ibrahim Hajdarevic             ett år kvar

Ledamot                             Barbro Svensson               ett år kvar

Ledamot                             Håkan Rudmark                ett år kvar
                                            tillika facklig ledare

c/   Sex ersättare till styrelsen

Årsmötet väljer nedanstående till ersättare i styrelsen för en tid av ett år:

Ersättare                            Erik Wågman                      ett år omval
                                            tillika studieledare

Ersättare                            Bengt Holmgren                 ett år omval

Ersättare                            Katrin Ekdahl                      ett år omval

Ersättare                            Håkan Gustafsson             ett år omval

Ersättare                            Farshid Arabili-Farshi        ett år omval

Ersättare                            Anna Franzen                    ett år nyval

d/  Verkställande Utskott

Årsmötet beslutar att ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande, vice sekreterare och
IT-ansvarig skall utgöra verkställande utskott.

e/  Adjungeringar till styrelsen

Årsmötet beslutar att adjungera Lars-Göran Bruce till kyrkopolitiskt ansvarig.

Årsmötet beslutar att adjungera Isak Öhrlund som ombud från SSU.

Båda adjungeringarna är på ett år

f/   Informations utskott

Årsmötet utser nedanstående till informationsutskott för en tid av ett år:

                                           Lindha Hjälm                        ett år

                                           Anna-Carin Magnusson       ett år

                                           Mats Andersson                   ett år

g/  Två ordinarie revisorer

Till revisorer väljs nedanstående för en tid av två år:

Revisor                              Gunilla Wahlgren                två år

Det noteras att nedanstående kvarstår i revisionen ett år:

Revisor                              Ronnie Dovskog                ett år kvar

                                           Ulf Kraft                              ett år kvar

h/  Tre revisorsersättare

Till revisorsersättare väljs nedanstående för en tid av ett år:

Revisorsersättare             Tofte Frykman                   ett år

Revisorsersättare             Lars Lang-Green              ett år

Revisorsersättare             Bengt Israelsson               ett år

i/   Bidragsföreningen

Ordförande                       Rolf Lind                            två år

Ledamot                            Tommy Broholm                två år

Övriga som ingår i bidragsföreningens styrelse med mandattid är:

Ledamot                            Bengt Israelsson               ett år kvar
                                           tillika kassör

Det noteras att ytterligare två ledamöter finns i styrelsen

Ledamot                            Utses av LO                       ett år

Ledamot                            Utses av LO                       ett år

En revisor

Årsmötet väljer Ronnie Dovskog till revisor i bidragsföreningen för en tid av två år.

Det noteras att Ulf Kraft har ett år kvar som revisor.

En revisorsersättare

Årsmötet väljer Gunilla Wahlgren till revisorsersättare i bidragsföreningen för en tid av ett år.

j/   Ombud Fonus

Årsmötet väljer nedanstående för en tid av ett år:

Ombud                              Rune Alderborg                    ett år

Ersättare                           Ibrahim Hajdarevic               ett år

k/  Ombud ABF

Årsmötet väljer enligt nedan för en tid av ett år:

Ombud                              Erik Wågman                        ett år nyval

Ersättare                           Barbro Svensson                  ett år omval

l/   Val av tre fanbärare

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag för en tid av ett år:

Fanbärare                            Per Svenberg                      ett år omval

Fanbärare                            Lars-Göran Bruce               ett år omval

Fanbärare                           Ibrahim Hajdarevic               ett år omval

m/                                 Valberedning två ledamöter

Årsmötet väljer två ledamöter enligt nedan för en tid av två år:

Ledamot                            Gerd Möller                         två år omval
                                           tillika sammankallande      

Ledamot                             Johan Boden                      två år nyval

Det noteras i protokollet att nedanstående ledamöter i valberedningen kvarstår:

Ledamot                             Kurt Johansson                   ett år kvar

Ledamot                             Gabriella Mohlin                  ett år kvar

 • § 10.   Arvoden och övriga ersättningar

Arvoden och ersättningar föreslås

Ordförande och Kassör arvoderas med 4 200 kr var.
11 000 kr fördelas fritt av styrelsen mellan övriga ledamöter efter beslut.

Förlorad arbetsförtjänst efter inlämnande av intyg från arbetsgivare eller motsvarande samt resekostnader med 18.50 per mil enligt fastställda regler.

Årsmötet beslutar att fastställa ersättningarna enligt valberedningens förslag.

Styrelsen har befogenhet att arbeta inom ramarna som fastställs i budget

 • § 11.  Fastställande av budget för 2015

Kassören Gunnar Waern redogör för budgetförslaget. Se bilaga.

Årsmötet beslutar att fastställa budgeten i framlagt skick. Se bilaga.

 • § 12.  Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för 2016 till samma nivå som 2015.

15 kr till Nässjö Arbetarekommun och 130 kr för enskild medlem.

 • § 13.  Övriga frågor

-       Åke Ekdahl redogör för insamlingen som gav 1005 kr. Ackumulerat har vi samlat in 17 280 kr.

 • § 14.  Avtackningar

Lindha ber följande medlemmar vilka har lämnat sina partipolitiska och kommunala förtroendeuppdrag att komma fram.

Avtackade på mötet var:

Bo Göran Johansson Brantingmedalj

Carola Wilhelmsson Brantingmedalj

Berit Andersson Brantingmedalj

Brynolf Granström Brantingmedalj

Ingvor Blomkvist Brantingmedalj

Torbjörn Lang Brantingmedalj

Rolf Wilhelmsson Brantingmedalj

Helena skarpsvärd

Jan Gresell

 

Dessutom skall följande personer, som ej var på mötet, avtackas:

Kenneth Andersson Brantingmedalj

Bernt Thuresson Brantingmedalj

Knut Andersson Brantingmedalj

Ove Jägerfeldt Brantingmedalj

Roland Sandahl

Anders Fennsjö

Gert Wågman

Stefan Davidsson

Hans ström

Mats kraft

Rolf Sjöstrand

Ingvor Blomqvist, Bernt Thuresson, Hans Ström, Knut Andersson, Ove Jergefeldt, Gert Wågman.

 • § 15.  Årsmötets avslutning

Greger tackar för förtroendet att leda mötet.

Lindha tackar Greger för hans medverkan och lämnar en röd ros på som tack.

Lindha Hjälm tackar för förtroendet att åter igen få bli vald till ordförande för Socialdemokraterna i Nässjö kommun.

 

 

Nässjö dag som ovan:                                                                 Justeras:

 

Mats Andersson/sekreterare                                                       Jonny Nilsson/justerare

                                                                                                    Göran Dehlin/Justerare

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-25 12:25