Överenskommelse majoritetssamarbete 2011 – 2014

Överenskommelse om samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet  2011 – 2014

Rubricerade politiska partier i Nässjö kommun har för avsikt att under mandatperioden som börjar i november 2010 samverka i en majoritet utifrån valresultatet 19 september. Samarbetet innebär att majoriteten kommer att inneha 30 av fullmäktiges 57 mandat. Nedanstående punkter utgör grunden för ett konstruktivt samarbete i syfte att finna lösningar som är till gagn för vår kommun.

Mål

 

Gemensamt mål är att verka för ett Nässjö kommun där arbete och välfärd är våra ledstjärnor.  Vi anser att ett Nässjö som håller ihop är en förutsättning för utveckling och trygghet. I en sammanhållen kommun känner människor, föreningar och näringsliv solidaritet, stolthet och hjälper varandra att sträcka sig lite längre, att våga lite mer. På så vis kan en bra kommun bli bättre.

Ekonomi och styrning

 

Grunden för all kommunal verksamhet är en god ekonomisk hushållning. Detta innebär att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.  Målen för detta fastställs av kommunfullmäktige.
Vår gemensamma uppfattning är att vi om inte något idag helt oförutsett inträffar är vår målsättning oförändrad utdebitering.
Vår ambition är att ta tillvara de olika resurser som vi kan få del av via EU för utveckling av vår kommun.

Demokrati och dialog

 

Vi vill ha en lättillgänglig kommunal organisation, där styrande politiker är beredda att lyssna och ta emot synpunkter.
Idag har vi fullmäktiges ”Allmänhetens frågestund”, öppna nämndsammanträden, ”Fråga din politiker” på hemsidan och webbsända fullmäktigemöten. Man har också möjligheter att sända frågor via telefonens SMS och vi arbetar vidare för att nuvarande teknik ska kunna användas på ett optimalt sätt. 
På våra medborgarkontor breddas fortlöpande kompetensen för att kunna serva medbor-garna på rätt nivå och så direkt som möjligt.
Vi strävar efter att få ungdomars deltagande och synpunkter för Nässjös framtid.  Den demokratiska beslutsordningen tar ofta tid och kräver förankring. Vi ska, tillsammans med ungdomarna, under mandatperioden hitta bättre och effektivare sätt att få delaktighet, informera och återkoppla till ungdomars förslag och idéer. Vi välkomnar brukarinflytande och vill ha politiskt deltagande i alla brukarråd.

Näringslivs-  och landsbygdsutveckling

 

Nässjö är idag en kommun med många små företag. Detta är en utveckling som pågått under flera år. Flera och växande företag ger möjlighet att åstadkomma välfärd och sysselsättning. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för företag, inte minst småföretag, att etablera sig i hela vår kommun. En viktig del av landsbygdens näring ut-görs av de gröna näringarna och besöksnäring. 
För att skapa tillväxt i vår kommun behöver vi ett varierat och breddat näringsliv. Vi ska fortsätta arbetet med Nässjö som en logistikplats där vägar och järnvägar möts. Näringslivsutvecklingsfrågorna ska sättas i centrum, såväl i etableringsfrågor som ”one-door” funktionen, samt också en tydlig dialog med redan befintliga företag i hela kommunen.
Turist- och besöksnäringen har en stark tillväxtpotential. Vår natur i kombination med människors önskan om upplevelser är en möjlighet vi ska ta tillvara och utveckla.
”Starta eget”- utbildningar, kontaktskapande och nätverksbyggande åtgärder är inslag som bidrar till näringslivsutveckling. Skolan har en roll i att uppmuntra entreprenörskap.
Många kommuninnevånare har drabbats av arbetslöshet genom att bl.a. näringslivet om-strukturerats. Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  Arbetslöshet är oacceptabel och skall motverkas genom insatser tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet.  Vi anser att det är bättre för den enskilde att vara behövd och vi kommer att prioritera arbetet med att få ned arbetslösheten, detta kan ske genom ungdomstrainee, praktikplatser, etc. Huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken har staten, men även kommunen har en viktig roll.

Kommunikationer och infrastruktur


Nässjö kommun ligger i ett av landets industritätaste län. Många pendlar till arbete och skola. Pendlingsutbyte sker främst inom Höglandet och till och från Jönköping. En väl utbyggd Kollektivtrafik är en viktig faktor för tillväxt och en god miljö. Landsbygdsvägarna är mycket viktiga för de som bor och verkar på landsbygden, framförallt inom de om-fattande jord- och skogsnäringarna. Bidrag till enskilda vägar bevakas. 
Fortsatt bevakning och satsning på utbyggd infrastruktur som möjliggör en god tillgänglighet i kommunen är väsentligt.  Nässjö kommun skall vara en aktiv part i arbetet med att lyfta fram järnvägens möjligheter, då Södra Stambanan är dagens och framtidens ryggrad i järnvägsnätet. 
Utbyggnaden av Södra vägen ska fullföljas. Under mandatperioden ska projekteringen bli klar.
Vi vill fortsätta byggnationen av fibernätet ut till enskilda kunder i hela kommunen i takt med att efterfrågan uppstår. Vi ska vara framtidens fiberkunder behjälplig med kunskap och råd för de olika projekten.
Driftsäkerheten måste prioriteras när nätets storlek byggs ut.
Vi ska bevaka att tjänsteutbudet i fibernätet fungerar och att utlovade igångkörningstider hålls.

Mångfald - integration och jämställdhet

 

Vi vill skapa en välmående och attraktiv kommun för alla våra medborgare. Här ska kreativitet uppmuntras och få frodas. Med mångfald som ledstjärna krävs insatser som strävar mot integration och ökad jämställdhet. Vi ska verka för att människors olikheter skall ses som styrkor och tillgångar.
I den nya organisationen för flyktingmottagande behöver vi bli bättre på samverkan med andra myndigheter. Med fokus på möjligheter, i stället för på problem, ska vi tillsammans med föreningar, andra organisationer och myndigheter stödja varje invånares möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och forma det efter egen önskan. 
Vi ska bejaka alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, tro, ålder eller funktionskapacitet. Vi behöver fortsätta att arbeta med att finna bra verktyg och metoder för att minska, och helst undvika upplevelsen av diskriminering i vår kommun.

Barn- och utbildning

 

En bra förskola och skola har högt ställda mål. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når dem eller inte. Huvudinriktningen skall ligga på lärande och dokumenterat goda resultat.

Det långsiktiga målet för grundskolans elever är att resultaten ska tillhöra den bättre fjärdedelen i Sverige.
Detta mål kan följas upp genom Sveriges kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförel-se.

Sambandet mellan resurser och resultat är inte självklara. Vår strävan är att under perioden nå en högre lärartäthet i grundskolan. Resurserna är viktiga, men även hur arbetet organiseras har mycket stor betydelse för elevernas resultat.

Våra verksamheter ska präglas av både individualisering och samarbete. Barn/elever har rätt att utvecklas efter egen förmåga både kunskapsmässigt och socialt. Barnets/elevens utveckling är målet för vår verksamhet.
Barn/elever med särskilda behov ska få insatser tidigt och veta att de får det stöd de behöver.
I det fortsatta arbetet med att organisera en bra skola i kommunen, är en likvärdig utbild-ning självklar oavsett var i kommunen utbildningen sker. Samarbetet mellan skolan, elever och föräldrar skall stärkas.

I syfte att få ett bra resursutnyttjande med bra pedagogiskt innehåll skall inriktningen mot fleravdelningsskolor fortsätta. I kommundelar med mindre underlag kan andra lösningar behöva tillgripas för att kunna tillhandahålla en god tillgänglighet och likvärdig kvalité på verksamheten. Utgångspunkten är barnens perspektiv vid planering av verksamheten. 
Nässjö kommun skall erbjuda vuxenutbildning på flera nivåer. I utbildningen ska varje individs möjlighet till utveckling stå i centrum. Samarbete med närliggande högskolor bör stärkas. Vår strävan är att få ett ökat kursutbud förlagt till Nässjö. Målet är att studierna skall ge ett permanent jobb.
Vi skall arbeta arbetslivsnära, behovsorienterat och utvecklingsinriktat i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet.
Vi skall erbjuda en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Vi vill fortsätta utveckla kulturskolan.

Sociala omsorgerna

 
Vårt arbete inom de sociala omsorgerna ska inriktas på att ge stöd och skapa trygghet och utgår ifrån allas lika rättigheter och värde.
Omsorgen om äldre och funktionshindrade ska baseras på service av god kvalitet, där den enskilde ska ha inflytande över sin egen vardag. En väl utbyggd hemtjänst samt dagvård för rehabilitering och avlastning ska underlätta för den enskilde. För att få ett positivt innehåll i vården krävs att personalen ges goda förutsättningar och möjlighet till utbildning.
Vi vill under mandatperioden stärka det sociala innehållet för våra äldre och ta tillvara var och ens egen vilja och livserfarenhet. Frivilligorganisationer, studieförbund och föreningar ska kunna medverka i och utveckla det sociala innehållet. Anhörigvårdare ska fortlöpande erbjudas stöd. Grön omsorg ser vi som ett rehabiliteringsalternativ och som daglig verksamhet. Vi vill utveckla trygghetsboende i vår kommun.
Funktionshindrade ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, därför måste kraven på tillgänglighet och trygghet vara höga. Här har kommunen ett särskilt ansvar.
Samhällets olika aktörer måste i ökad utsträckning samverka kring individer med behov av stöd. I situationer, när stödinsatser måste sättas in, bör detta ske så nära den normala miljön som möjligt.
Kultur och fritid
En attraktiv kommun ska erbjuda ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Goda möjligheter för idrott, motion och friluftsliv i kombination med aktiva och idérika föreningar är en stor tillgång för hela Nässjö kommun. På hemmaplan kan man ta del av olika arrangemang, men också som utövare vara en del av arrangemangen.
Vi vill slå vakt om de viktiga återkommande kulturarrangemangen, samt få fler till kommu-nen, gärna i samarbete med föreningar, företag och andra intressenter. Vi är överens om att vidareförädla de möjligheter som Pigallesatsningen ger. Dessutom ge stöd till föreningsdrivna anläggningar och lokaler.
Vi inser att många anläggningar, både kommunala och föreningsdrivna, är i behov av reinvesteringar. Visionen om framtida Skogsvallen inkl ishall ska arbetas fram, liksom åtgärder i sim- och sporthallen.
Vi vill utveckla Lövhults friluftsområde liksom våra badplatser där det finns en stor potential. Vi skall arbeta för att rid- och vandringsleder anläggs och upprustas.
I samhället ökar kraven på kunskaps- och informationskällor. Vi vill att biblioteken och medborgarkontoren ska vara en naturlig samlingspunkt för nyfikna och läshungriga. Fortsatt satsning på barns läsning och utvecklingen inom mediaverksamheten ser vi som viktigt.
Vi ser gärna att fler och nya föreningar växer fram i vår kommun. Vi skall vara lyhörda för nya idéer och spontana aktiviteter. Kommunen ska stödja ungdomsverksamhet.
Miljö och bygg
Fysisk planering och kontroll av verksamheter är viktig för ett väl fungerande samhälle. I takt med att samhällen och landsbygd utvecklas krävs en väl fungerande organisation, där inte sällan olika intressen ställs mot varandra.
Den allt mer påtagliga klimatpåverkan med omställning till ett mer hållbart samhälle kräver uppmärksamhet och engagemang.
Det är vår uppfattning att en god markförsörjning är en viktig fråga för Nässjö kommuns framtida utveckling. Vi ser möjligheter till att finna attraktiva tomter i hela kommunen. Tillgången till industrimark i hela kommunen ska kontinuerligt vara god. 
Vi är positiva till etablering av vindkraft i lämpliga områden. 
Åtgärder i stadskärnan, som har en stark koppling till handel och besöksnäring ska genomföras. Partierna anser vidare att arbetet med utveckla olika kommundelar skall fortsätta med erfarenheterna från Forserum som grund.
Vi vill fortsätta att bygga ut cykel- gångvägar enligt plan. 
Miljösaneringarna i Grimstorp, Ormaryd och bangårdsområdet bevakas.

Hållbar utveckling

 
Vi vill att hållbar utveckling ska vara en röd tråd i all kommunal verksamhet. Därför vill vi medverka till att kommunens invånare och personal får ökad kunskap att bli klimatsmartare. Vi ska öka takten på konvertering från fossilt bränsle till alternativ som ska minska koldioxidutsläppen.
Den mat som vi serverar i förskolor, skolor och äldreboende ska uppfattas som ”bra” mat tillagad av råvaror som är producerade med höga krav på djuromsorg och miljö. Ambitio-nen är att livsmedel som köps in till kommunen ska vara ursprungsmärkt och de som äter den ska veta varifrån den kommer. Svinnet ska halveras under mandatperioden.  Vi ska öka måluppfyllelsen och sträva mot det nationella målet att 25 % av livsmedelsinköpen ska bestå av ekologiska livsmedel.
En översyn av gällande regelverk för upphandling i syfte att vässa miljökraven för inköpta livsmedel bör göras. Det bör även prövas om det kan införas metoder som underlättar för små företag att lägga anbud utan att marknadskonkurrensen försämras.
Kommunen skall även fortsättningsvis vara en certifierad Fair Trade kommun. 
Smarta transporter är viktigt för att minska CO2 utsläpp. Nässjö kan med sitt geografiska läge i södra Sverige, och där sex järnvägar sammanstrålar, bidra till den utvecklingen. Som en del i detta vill vi under mandatperioden investera i järnvägsterminalen i Gamlarp. 
Vi vill verka för en förbättrad kollektivtrafik under mandatperioden. Alternativ med t.ex. anropsstyrd trafik bör prövas i större omfattning där turtätheten är låg.
Vi kommer att kontinuerligt att arbeta med energieffektivisering i kommunens fastighe-ter/lokaler.

Stöd och service

 
Inom Tekniska Servicenämnden område återfinns en rad viktiga stödverksamheter. Dessa är viktiga för att övriga verksamheter skall kunna hålla en god kvalité.  Vi är överens om att en god effektivitet borgar för ett gott resursutnyttjande samt främjar samarbete mellan förvaltningar och organisationer.
Översyn av kommunens fastighetsägande skall göras i syfte att endast behålla fastigheter i kommunens ägo för tillförsäkra sig utvecklingsmöjligheter. Fastigheter som inte bedöms behövas skall då avyttras. Fastigheter som ligger under donationer skall utredas för försäljning.
Vi vill att dialogen med fastighetsägare om nedskräpning intensifieras.  
I Nässjö kommun finns flera verksamheter som utförs enligt beställar/utförarprincipen. Syftet är att få ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt.  Viktiga verksamheter där detta gäller är fastighetsförvaltningen och kost- och städverksamheten. Vi vill jobba för att tydliggöra rollerna, stärka dialogen i de ömsesidiga relationerna mellan verksamheter-na.
Andra driftformer som exempelvis intraprenader inom kommunal verksamhet kan prövas.

Samarbete med andra kommuner

 

Vår uppfattning är att Höglandssamarbetet ska fortsätta och utvecklas.
Vi vill också vara pådrivande i det regionala arbetet och söka samverkan med andra kommuner och aktörer i frågor rörande länstrafik, turism, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur liksom regional utveckling osv.
Medarbetare
Vi är överens om att arbetet med att Nässjö kommun skall bli en ännu bättre arbetsgivare skall fortsätta. Målet är att underlätta framtida rekryteringar och öka trivsel och motivation bland dagens medarbetare, vilket leder till mer effektiv organisation. Nässjö kommun är en stor organisation med många anställda. Detta ställer stora krav på tydlighet och rollfördelning. Kommunen står inför ett generationsskifte inom snar framtid.

Nässjö den 6 september 2011

För

Centerpartiet: Ann-Cathrin Gunnar Anders Karlsson

Folkpartiet: Christian Wattvil Kjell Skålberg

Vänsterpartiet: Wiveka Forell-Karlsson Kenny Jönsson

Socialdemokraterna: Bo Zander A-C Magnusson   

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-26 14:34