Vad sa vi förra valet?

Detta gick vi till val på 2006.

Mycket återstår, men en hel del har vi genomfört under de här fyra åren.

 

Valmanifest 2006 2006-05-02

Du håller just nu i din hand socialdemokraternas valmanifest för Nässjö kommun inför valet den 17 september 2006. I detta manifest försöker vi att beskriva vad en socialdemokratisk politik innebär för Nässjö kommun och för dess medborgare.

Solidaritet är vår grundtanke Vi vill arbeta politiskt för ett samhälle som erbjuder trygghet i livets alla olika skeenden och situationer. Vi vill leva i ett samhälle som tar ansvar för alla medborgare, ung som gammal. Alla ska känna samhällets stöd när det behövs – det är solidaritetens grundtanke.

Jobben är en förutsättning En förutsättning för att bygga välfärd är att det finns jobb. Man kan säga att grunden för ett samhälle i utveckling är ett folk i arbete. Därför är det så viktigt att Nässjö kommun fortsätter det framgångsrika arbetet för fler nyetableringar av företag. Med bra villkor för företagande men också med ett stort utbud av kultur, bra boende och god samhällsservice kan vi få fler företag och enskilda att flytta till vår kommun.

Slå vakt om demokratin Vi tycker att samhällsengagemang och politiskt arbete är viktigt. En valrörelse är ett utmärkt tillfälle att fördjupa demokratin med fria debatter och samtal om hur vi vill forma vår kommuns framtid. Ju fler som deltar i samtalen desto bättre! Socialdemokraterna i Nässjö kommun hälsar dig välkommen med synpunkter, frågor och förslag. Vi välkomnar både ros och ris, det viktigaste är att ta vara på möjligheten att få uttrycka en egen åsikt. Alla har inte den möjligheten i vår värld. Rösta den 17 september! Med detta manifest går vi till val i Nässjö kommun. Vi lovar att efter bästa förmåga arbeta för dom idéer och förslag som presenteras i detta manifest. Om våra idéer och visioner i huvudsak överensstämmer med dina egna värderingar, då vill vi gärna ha ditt förtroende den 17 september! Socialdemokraterna i Nässjö kommun

 

En kommun för alla

Kommunal organisation Det är ett viktigt kommunalt ansvar att delta i och påverka samhällets utveckling. Detta kan inte överlåtas enbart på marknadskrafterna. Vårt politiska uppdrag är att bidra till att medborgarna kan bo och leva i en kommun där man känner trygghet och trivsel. Detta är en uppgift för hela den kommunala organisationen inklusive de kommunala bolagen. Vårt verktyg för detta är en väl fungerande kommunal organisation som förutsätter en effektiv administration och som i sin tur ger förutsättningar för en bättre kommunal ekonomi. Förbättrad service till medborgarna är ett viktigt område. Vår uppfattning är att kommunens fem medborgarkontor kan utvecklas ytterligare. Vi anser att det finns gott om lämpliga uppgifter att överföra från förvaltningarna. Vi ska ha en modern kommunal organisation med en professionell extern och intern informationsverksamhet till nytta och glädje för både medborgare och anställda i kommunen. Tillgången till bredband i hela kommunen är viktigt, främst för företagare men också för privatpersoner. Bolag i kommunens tjänst För att få ut så mycket som möjligt av våra skattemedel krävs ett tålmodigt utvecklingsarbete med en helhetssyn för hela kommunen. Socialdemokraterna i Nässjö anser att det är kommuninvånarna som ska ha det avgörande inflytandet över den taxefinansierade verksamheten som t ex: vatten, fjärrvärme avlopp och sophantering. Att denna verksamhet dessutom sköts miljömässigt rätt är också viktigt för oss. Våra kommunala bolag äger vi gemensamt och eventuella vinster ska gå tillbaka till verksamheterna eller i form av utdelning till kommunen, inga vinster ska riskera att hamna i internationella bolags fickor. Vårt affärsverk, Nässjö Affärsverk AB, är en strategisk viktig del av vår kommuns totala utveckling. Genom affärsverkets försorg kan vi leverera bra och säkra tjänster till rimliga priser. Vi vill också stärka samarbetet med övriga grannkommuners liknande verksamheter för att öka effektiviteten och undvika dubbelarbete. Dagens och morgondagens kommuninvånare kommer att ställa nya krav på sitt boende. Denna utveckling vill vi delta i genom vårt kommunala bostadsbolag Linden AB. Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning med olika upplåtelseformer och alternativ. Med vårt kommunala bostadsföretag kan vi hjälpa till att vända befolkningsutvecklingen i positiv riktning. Detta vill socialdemokraterna i Nässjö kommun: - satsa på en utveckling av medborgarkontoren. - bygga ut bredband i hela kommunen. - fortsätta att effektivisera kommunens administration. - skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning. Välfärd för alla Det svenska välfärdssamhället bygger på den enkla men storslagna idén om alla människors lika värde. Vi kan inte veta säkert om vi någon gång blir arbetslösa, och ingen av oss kan räkna med att slippa sjukdom. Samhället ska utformas så att det finns plats för alla. Socialdemokratins uppdrag är att utjämna ekonomiska och sociala klyftor och öka jämlikheten. Utflyttning och låga födelsetal är svåra utmaningar för välfärden, också i Nässjö kommun. Därför är det så viktigt att skapa goda villkor för fler företagsetableringar, stort kulturutbud, bra boende och samhällsservice. Grunden för välstånd är ett folk i arbete. Välfärden skall finansieras solidariskt. Ingen skall behöva vara rädd att inte kunna betala för att få vård av hög kvalitet inom rimlig tid. Vinstintressen i välfärden skall hållas tillbaka. Våra äldre ska kunna känna trygghet och få en god omvårdnad med hög kvalitet. Vi vill öka resurserna till äldreomsorgen i Nässjö för att ytterligare höja kvaliteten. Utifrån människosynen om alla människors lika värde vill vi stödja dom som fallit igenom samhällets skyddsnät. Den stora utmaningen är det tidiga och förebyggande arbetet för att minska antalet människor som måste söka ekonomiskt bistånd eller söka hjälp för sitt missbruksproblem. Särskilt viktigt är att hitta metoder för ungdomar som riskerar att hamna i vuxenmissbruk. Nässjö kommun ska ge alla människor ett värdigt bemötande och lika möjligheter. Arbetet med att göra kommunens offentliga lokaler och utemiljöer tillgängliga för alla ska vara klart senast 2010.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:

- utveckla hemsjukvården.

- skapa boendeformer så att äldre makar kan fortsätta att bo tillsammans.

- skapa fler bostadsalternativ för äldre och funktionshindrade

 - skapa bättre förutsättningar för frivilligorganisationer och anhöriga att medverka i arbetet med framtidens äldreomsorg.

- genom uppsökande och förebyggande arbete fånga upp enskilda barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer.

- utveckla alternativ till dyra externa placeringar inom missbrukarvården.

- skapa ett fungerande boende till kommunens hemlösa.

- fokusera på enskildas möjligheter till självförsörjning.

- göra kommunens fysiska miljö tillgänglig för alla.

- höja kvaliteten på färdtjänsten

 

Näringspolitik – infrastruktur

Vi vill särskilt framhålla de små och medelstora företagens betydelse för en levande kommun. Det är viktigt att nyföretagandet ökar i vår kommun. Vi vill att det ska bli enklare att starta och driva företag, och lättare för företag att växa. Kommunen skall aktivt bidra med problemlösningar och goda förutsättningar för etablering av nya företag men också ge god service åt våra befintliga företag. En bra livsmiljö med ett brett utbud av social service, utbildning och kultur höjer medborgarnas livskvalitet och stärker kommunens attraktions- och tillväxtkraft. Viktigast för växtkraften är en sund ekonomisk politik. Det skapar förutsättningar för en stark efterfrågan på företagens varor och tjänster. Med goda markresurser och ett fortsatt framgångsrikt arbete av Nässjö Näringsliv AB ser vi positivt på företagsutvecklingen i Nässjö kommun. Genom ett framgångsrikt arbete med företagsetableringar, stora och små, skapar vi fler nödvändiga arbetstillfällen. Vi ska enkelt och säkert kunna färdas till och från arbetsplatsen, skolan, våra fritidsaktiviteter och social service. Företag ska snabbt och effektivt kunna leverera sina varor och tjänster till kunder inom och utom kommunen (och landet). Med en utbyggd infrastruktur växer kommuner och län samman, vilket skapar större arbetsmarknader och ökar människors frihet. Infrastrukturen är därför viktig för både tillväxt, arbete och välfärd. I Nässjö ser vi socialdemokrater infrastrukturen som en strategisk resurs, och kommer att använda den för att möta framtida krav. Detta vill socialdemokraterna i Nässjö kommun: - fortsätta med en aktiv kommunal näringspolitik genom bl.a. One Door-konceptet samt delta i nätverk som gagnar kommunens intressen. - kommunen ska ha en god beredskap av industrimark. - Södra stambanan och järnvägen mellan Nässjö och Jönköping ska få en bättre standard.

- fortsätta att driva frågan om att förbättra järnvägar och vägar österut mot Baltikum via Oskarshamn.

- Nässjö Industribyggnads AB ska spela en aktiv roll för småföretag i en utvecklingsfas.

- kommunen ska spela en aktiv roll som delägare i Nässjö Terminal AB.

- Nässjö Lärcenter och Nässjö Träcentrum ska ses som en strategisk resurs för tillväxt och därmed fler jobb.

- kommunen ska fortsätta samarbetet med Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan i Jönköping omkring akademiska utbildningar.

 

Goda livsmiljöer

Vi vill bygga det gröna folkhemmet, ett långsiktigt hållbart samhälle. Goda ekonomiska framsteg måste förenas med social rättvisa och skydd av miljön. Jordens resurser räcker inte till för att bära de utsläpp och den förbrukningstakt vi i den rika världen har om vår livsstil skulle bli global. Hållbar utveckling förutsätter en global jämlikhet mellan människor, regioner och länder. Varje enskild människa har också ett personligt ansvar för sin livsstil. Miljöfrågor känner inga geografiska gränser. Vi vill driva utvecklingen i rätt riktning också i vår kommun med ett aktivt miljöarbete. I detta arbete ingår även att skapa livsmiljöer för god hälsa och trivsel för kommunens medborgare. Sedan hösten 2005 pågår en förstudie där förutsättningarna för en etanolfabrik på Höglandet undersöks. Genom att minska användningen av bensin och diesel till förmån för biodrivmedel kan utsläppen av fossil koldioxid kraftigt reduceras, vilket är ett viktigt steg för att reducera växthuseffektens inverkan på vårt klimat. Skönhetsupplevelser i vår vardagliga livsmiljö är också en miljöfråga. I vår trafik- och stadsplanering liksom i skapandet av nya och gamla bostadsmiljöer måste skönhets- och trivselaspekter lyftas fram. Detta vill socialdemokraterna göra i Nässjö kommun: - stimulera användandet av miljövänliga drivmedel. - hitta nya lösningar för omhändertagande av dagvatten. - medverka till effektivare energianvändning. - skapa förutsättningar för en ökad kollektivtrafik. - fortsätta utbyggnaden av cykelvägar i kommunens tätorter men också mellan närliggande orter. - minimera tung trafik i Nässjö centrum. - värna om våra parker, men också utveckla dessa så de stimulerar till möten mellan människor. - utveckla områden runt tätortsnära sjöar och vattendrag för friluftsliv och rekreation. - skapa genomtänkta, estetiskt tilltalande trafiklösningar längs våra infarter och förnya och underhålla utsmyckningarna i våra rondeller. Barnen, skolan och fritiden Att satsa på barnen är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden. Alla politikområden bör ses i ett större barnperspektiv. Förutsättningarna för en god uppväxt är fortfarande stora mellan barn i Sverige, men också i vår kommun. Vissa barn föds till knappa förhållanden där föräldrar får vrida och vända på varenda krona för att få livet att gå ihop. Andra föds i familjer där resurser, kontakter, språksäkerhet och rika valmöjligheter är en självklarhet. Därför är det så viktigt med en politik som stödjer alla barn. Tjugotusen timmar. Så mycket tid tillbringar ett barn i Sverige idag i skolan. Under tjugotusen timmar hinner man lära och erfara mycket, både i och utanför klassrummet. Det är timmar som lämnar spår, skolspår som finns kvar under resten av livet, i bästa fall som en hjälp att förverkliga drömmen om ett gott liv, eller i sämsta fall som en plågsam påminnelse om obehag och misslyckanden. Vi tänker ta strid för en skola utan krav på elittänkande, kortsiktiga vinstintressen och en tidig uppdelning av elever. Vi vill ha en skola som ger alla barn samma chans till goda kunskaper och gott självförtroende. Alla elever och föräldrar ska få en tidig och tydlig information om hur det går i skolan redan från skolstart. En individuell utvecklingsplan kan ligga till grund för utvecklingssamtal som ska ge tydliga besked om vad eleven kan och om vilka insatser som behövs. Det är viktigt att alla våra barn och ungdomar ges möjlighet till deltagande i ett rikt kulturliv som ska erbjudas både i skolan och på fritiden. Vi vill se en skola med möjlighet att erbjuda våra barn och ungdomar goda kulturupplevelser som förhoppningsvis väcker ett framtida intresse. En lustfylld skolidrott är en viktig väg att främja intresse för motion och idrott. Alla elever ska ges möjlighet till motion varje skoldag. Det är också viktigt att våra anläggningar för motions- och föreningsidrott fungerar som en mötesplats för alla åldrar. Våra barn ska kunna förverkliga sina drömmar om det goda livet, gärna med arbete, bostad och familj i Nässjö kommun! Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun: - alla elever ska få en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. - bekämpa all form av förtryck som mobbing och rasism. - flickor och pojkar ska ha lika tillgång till utbildning och utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger. - fortsätta arbetet med att skapa ett gymnasieförbund på Höglandet för att möta elevernas krav på kvalitet. - skapa näridrottsplatser för spontan idrott och lek för att främja aktivitet främst bland barn och ungdom. - införa avgiftsfria skolmåltider på gymnasieskolan. Kultur för alla Kommunens omfattande och breda kulturverksamheter inom det ideella föreningslivet spelar en viktig roll för välbefinnande och livsglädje. Vi vill att kommunen ska stötta samverkan mellan kommunen, enskilda, föreningsliv, företag, turism för ett utvecklat kulturutbud. Vår kommunala musikskola liksom biblioteken bedriver en ovärderlig kulturverksamhet som vi vill stimulera och utveckla. Vi vill utreda möjligheten att skapa en kulturskola med ett bredare utbud för fler intresseinriktningar. Alla ska ha rätt till möjligheten att ta del av kulturlivet. Kultur ger människor möjlighet att växa och vidga sina perspektiv. Den frigör människors tankar och skapandeförmåga. En fri och obunden kultur är därför viktig för både välfärd, tillväxt och demokrati. Människors tillgång till kultur följer fortfarande gamla klassmönster. Vi vill bryta dom sociala och geografiska hinder som gör att många, både gamla och unga, står utanför kulturlivet. Vi stödjer en fri och självständig ideell förenings- och kulturverksamhet som värnar om god etik, jämställdhet och integration. Med ett rikt kulturliv skapas givande möten av olika slag människor emellan som ger positiva avtryck i både kropp och själ. Ett aktivt och rikt kulturliv betyder också mycket för att skapa en positiv befolkningsutveckling i vår kommun. Detta vill socialdemokraterna i Nässjö kommun: - skapa en kulturskola. - vidareutveckla samarbetet med Smålands Musik och Teater. - satsa på Pigalle med utvecklat bibliotek och bättre möjligheter till utställningar, teater, mötes- dans- och nöjeslokaler. - utveckla Café Corner och satsa mer på ungdomskultur. - nej till avgifter på medier som tillhandahålls på våra bibliotek. Socialdemokraterna i Nässjö kommun

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-12 11:19