Vår valplattform 2010-2014

Du håller just nu i din hand socialdemokraternas valmanifest för Nässjö kommun inför valet den 19 september 2010. I detta manifest försöker vi att beskriva vad en socialdemokratisk politik innebär för Nässjö kommun och för dess medborgare.

Solidaritet är vår grundtanke

Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av an-svaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet - många gånger. Det gör Sverige starkt.
Vi vill leva i ett samhälle som tar ansvar för alla medborgare, ung som gammal. Alla ska känna samhällets stöd när det behövs – det är solidaritetens grundtanke.

Jobben är en förutsättning


En förutsättning för att bygga välfärd är att det finns jobb. Grunden för ett samhälle i utveckling är ett folk i arbete. Vi vill arbeta för att öppna dörrar in i arbetslivet för de unga.
Det också viktigt att Nässjö kommun fortsätter det fram-gångsrika arbetet för fler nyetableringar av företag. Med bra villkor och god samhällsservice kan vi få fler företag att flytta till vår kommun.

Slå vakt om demokratin

 
Vi tycker att samhällsengagemang och politiskt arbete är viktigt. En valrörelse är ett utmärkt tillfälle att fördjupa demokratin med fria debatter och samtal om hur vi vill forma vår kommuns framtid. Ju fler som deltar i samtalen desto bättre!  Socialdemokraterna i Nässjö kommun hälsar dig välkommen med synpunkter.
 

Rösta den 19 september!
Med detta manifest går vi till val i Nässjö kommun. Vi lovar att arbeta för dom idéer och förslag som presenteras i detta manifest. Om våra idéer och visioner i huvudsak överensstämmer med dina egna värderingar, då vill vi gärna ha ditt förtroende den 19 september!

 

 

Välfärd för alla

Vi Socialdemokrater vill leva i ett väl-färdsland som bygger på sammanhållning mellan generationer och samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får del. Då kan vi förverkliga våra livsdrömmar. Friheten ökar när klyftorna är små och där män och kvinnor är jämställda.
Vi har olika förutsättningar och möjligheter men alla behöver meningsfull sysselsättning. Man skall ha rätt att vidareutbilda sig under perioder man står utan jobb.
 Vi Socialdemokrater tycker att välfärden skall finansieras solidariskt. Vi vill vända på den utveckling vi nu ser mot en välfärd mer styrd av företags behov än människors behov. Ingen skall behöva vara rädd för att behöva betala höga avgifter för en god vård och omsorg.
En långsiktigt hög kvalitet i omsorgerna förutsätter goda resurser och därmed god kommunal ekonomi. Detta kräver gott om arbetstillfällen och befolkningsutveckling.
Delaktighet är en självklar del av omsorgen. Brukarna och deras anhöriga skall kunna påverka kvaliteten och innehållet i omsorgstjänsterna. Det sociala innehållet i omsorgerna är viktigt för ökad livskvalitet och ska utvecklas.
Antalet aktörer inom primärvården ökar när privata alternativ tillkommer. Detta ställer stora krav på samordning mellan vårdgivarna, oavsett vilka dessa är.
Vi Socialdemokrater vill, utifrån vår människosyn, arbeta förebyggande. Vi vill stödja de gemensamma mötesplatserna inom föreningsliv, kultur och idrott. På det sättet tror vi att vi kan motarbeta utslagning och missbruk.
Varje människa är unik, människovärdet är lika. Ingen är värd mer än någon annan. Vi accepterar inte diskriminering p.g.a. kön, ålder, etnicitet, tro, sexuell läggning, funktionsnedsättning, hudfärg. Kommunen är en viktig aktör för att motverka den.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Genom aktiveringsinsatser stärka möjligheterna att få ett arbete genom t.ex. praktik
• Arbeta förebyggande och uppsökande med barn- och ungdomar
• Verka för en sammanhållen kedja mellan landstingets vård och kommunens omsorg
• Avgifterna inom omsorgerna hålls på en rimlig nivå
• Vinstintressen inom välfärdssektorn hålls tillbaka
• Arbeta för en ökad brukardialog
• Fortsätta utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen
• Skapa boendeformer så äldre ma-kar kan bo tillsammans
• Skapa fler bostadsalternativ för äldre och funktionshindrade
• Intensifiera arbetet mot diskriminering i samhället och arbetslivet

 

 

Jobben och tillväxten

Vi Socialdemokrater vill underlätta för nya företag i kommunen. Det är viktigt med korta och raka vägar in till kommunens funktioner för planer och byggande. Nya företag startas små och växer sig livskraftiga om rätt förutsättningar finns. Genom delägande i Nässjö Näringslivs AB kan vi lotsa och uppmuntra till entreprenörskap.
Vi anser att etableringen av Gamlarpsterminalen är en ”inträdesbiljett” som ger möjlighet till fler företag och ett breddat näringsliv i Nässjö kommun. Detta gäller inte bara Nässjö tätort utan är positivt för hela kommunen. Den privata tjänstesektorn, särskilt besöksnäringen skall utvecklas.
De viktigaste förutsättningarna för ett expanderande näringsliv är tillgången på kompetent arbetskraft, möjligheter till industrimark, bra järnvägs- och vägförbindelser, bredband och attraktiva miljöer för att leva och bo i. Hög kvalitet i skolan är en framgångsfaktor. Vi vill organisera ett tätare samarbete mellan utbildningarna, arbetsför-förmedlingen och arbetslivet, för att ta vara på den stora resurs som finns hos de unga vuxna.
Väl utbyggd kollektivtrafik och bred-bandsnät stimulerar tillväxt. Dessutom skapas större möjlighet till vidare arbetsmarknader och ökad frihet.
Träcentrum är en viktig näringslivsaktör som branschens nav för utveckling och förnyelse.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Stödja arbetet med företagsetableringar med One-Door-metoden och affärs-utveckling
• Visionen om Logistikpark Nässjö blir verklighet med Höglandster-minalen som viktig del
• Hålla god beredskap med indu-strimark
• Stadskärnan lyfts i syfte att förbättra förutsättningarna för handel och därmed ett attraktivare centrum
• Brinellgymnasiet, Nässjö Lärcenter och Träcentrum ses som strategiska resurser för tillväxt och arbete
• Organisera konkret samarbete som underlättar steget in i arbetslivet för unga vuxna
• Arbeta aktivt för att på ett bra sätt anknyta Nässjö till ett eventuellt framtida system med höghastighetståg
• Öka satsningarna på befintliga järnvägs- och vägnät i syfte att stärka tillväxten
• Verka för en uppgradering av Södra Stambanan
• Kommunen utvecklar och konkretiserar samarbetet med Högskolorna i Jönköping så att bl.a. fler utbildningar förläggs till Nässjö

 

 

Kommunen – som arbetar för utveckling

Vi Socialdemokrater anser att systemet med kommunal självstyrelse ger oss en unik möjlighet att påverka livet nära oss. Det kommunala uppdraget omfattar viktiga inslag i våra liv: skola, omsorg, teknisk för-sörjning, fritid och kultur. 
Vi Socialdemokrater vill inte överlåta utvecklingen enbart på marknadskrafterna. Detta innebär ansvarstagande och demokrati i praktiken. De förtroendevalda politikerna beslutar om verksamheten.
Allt detta förutsätter ett aktivt partiväsende som utgår ifrån vår folkrörelsetradition.
För att möta framtidens utmaningar måste kommunen vara attraktiv att bo och leva i. Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för god bostadsförsörjning med upplåtelseformer och alternativ. Dagens och morgondagens invånare kommer att ställa nya krav på sitt boende. Linden AB kan vara en aktiv part i detta.
Kloka kommunala investeringar, kanske i samarbete med lokala näringslivet, gör att hela kommunen kan utvecklas. Vi vill stödja, noga följa och vidareutveckla den kommundelssatsning som påbörjats i Forserum. Vår uppfattning är att detta sedan ska genomföras i kommunens alla tätorter.
Förbättrad service och tillgänglighet är
ett viktigt område. Genom våra fem
medborgarkontor ökar den kommunala närvaron i hela kommunen.
Kommunen är i vårt samhälle en viktig arbetsgivare och ska ligga i framkant när det gäller att utveckla goda arbetsvillkor för de anställda.
Samarbetet med facken för att åstadkomma mönsterarbetsplatser ska stärkas och konkreta mål utarbetas. I en Socialdemokratiskt styrd kommun är detta viktigt för trovärdigheten.
Kommunens upphandlingar ska användas offensivt för att påverka i långsiktigt hållbar riktning.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Medborgardialogen ökar med särskilt fokus på ungdomar och bru-kare
• Satsa på utveckling av medborgarkontoren
• En kommuntidning ges ut regel-bundet
• Förutsättningar skapas för en gd bostadsförsörjning   
• Kommunen skall vara ett föredöme som arbetsgivare
• Samarbetet med de fackliga organisationerna är en förutsättning för utveckling 
• Delaktigheten i tätorterna intensifieras genom lokala utvecklingsgrupper med ekonomiska medel
• Använda upphandlingar i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle
• Inför jubileumsåret 2014 ska stadskärnan lyftas i samarbete med handel och fastighetsägare       

 

 

Goda livsmiljöer

Vi Socialdemokrater menar att vi egentligen aldrig haft större möjligheter än idag att rädda jorden. Vi har kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har resurserna. Det är bevisligen dyrare att inte göra klimatomställ-ningen än att göra den. Mer än någonsin finns den folkliga viljan – inte minst bland den yngre generationen.
Hållbar utveckling förutsätter en glo-bal jämlikhet mellan människor, regi-oner och länder. Genom att medverka till att vindkraft byggs i kommunen, bidrar vi till att ställa om till det hållbara samhället. Vi kan alla bidra till en bättre miljö genom att i vår vardag handla miljömedvetet.
Vi Socialdemokrater vill driva utveck-lingen på de områden som ligger un-der kommunens ansvar. Vi behöver en god miljö i vår vardag. Hit hör skönhetsupplevelser i vårt vardagliga liv liksom trafik- och bostadsmiljöer, men även måltiderna inom skolan och omsorgerna. Dessa ska hålla god kvalitet med bra råvaror och så långt möjligt vara tillagade från grunden.
Det är nödvändigt att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Viktiga områden för kommunen är energibesparingar i fastigheter, fjärrvärmeutbyggnad, minimering av transporter, kontroll av enskilda avloppsanläggningar, sopsortering. Kommunkoncernen kan påverka miljön genom miljövänliga upphandlingar, system för material-återvinning m.m. Det finns ett sam-band mellan ekologi och rättvis upphandling, som innebär att om man
ställer krav på rättvisa produkter så är
de ofta på köpet ekologiska.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Stimulera användandet av miljövänliga drivmedel, genom t.ex. anläggande av biogasmack
• Medverka till effektivare ener-gianvändning i kommunens lokaler
• Skapa förutsättningar för ökad kollektivtrafik.
•  Minska tung trafik genom Nässjö Centrum
• Bygga ut cykelvägar i kommu-nernas tätorter
• Utveckla områden runt tätortsnära sjöar och vattendrag för friluftsliv och rekreation
• Ge förutsättningar för skola och omsorg att öka måltidskvaliteten i de kommunala restaurangerna
• Skapa en handikappanpassad lekplats i Stadsparken
• Kommunen medverkar till utbyggnaden av vindkraft
• Arbetet med en rättvisemärkt kommun fortsätter

 

 

Barn, ungdomar och skola

Vi Socialdemokrater vill att alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, föräldrarnas inkomst och utbildning, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera är avgörande för om eleverna lyckas nå målen eller inte. Barnet som börjar förskolan idag är kanske framtidens forskare.
Huvudinriktningen ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat. Alla skolor ska vara bra skolor, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Små barn är nyfikna och läraktiga. Om det finns modiga och kompetenta vuxna i närheten kan barnen lättare fortsätta att vara nyfikna och trygga.
Satsningar på grundläggande kunskaper och färdigheter under de tidigare skolåren är avgörande för ett gott slutresultat. Vi vill därför prioritera åtgärder där. En särskild flerårig satsning på förbättrad inlärning i läsning, skrivning och räkning skall göras.
Skolbarnomsorg efter skoldagens slut kan behöva stärkas så att alla barn kan få läxläsningshjälp.
De barn som någon gång under skoltiden får svårigheter med sin kunskapsutveckling eller sociala utveckling ska snabbt uppmärksammas och få den hjälp och stöd som de behöver. Skolpersonalen bör uppmärksamma de nya behov som uppstår i ett sam-hälle i snabb förändring.
I en utvärdering har Brinellgymnasiet placerats som Sveriges bästa gymna-sieskola. Vi Socialdemokrater vill befästa denna position.
Skolan ska lära elever ta ansvar, vilket leder till att elevinflytandet ökar.  En skola är en arbetsplats för vuxna, barn och ungdomar, där alla visar respekt och mobbning bekämpas. Alla barn och ungdomar ska behandlas som individer och ”bedömas på egna meriter”.
Vi Socialdemokrater tycker att det är viktigt att våra barn och ungdomar får möjlighet att delta i ett rikt kul-turliv som ska erbjudas både i skolan och på fritiden.
Vi vill att skolan ska planera för att stödja barn och ungdomar i mötet med nya media och tekniker.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Ökade satsningar på grundskolans tidiga år i läsning, skrivning och räkning
• Läxhjälp inom skolan ska utvecklas
• Ökade satsningar på kompetensutveckling för lärare som knyts till aktuella behov
• Vidareutveckla kulturskolan med dans och teater m.m.
• Skolan skall stödja ungdomarna i umgänget med sociala medier
• Bekämpa mobbning, förtryck och rasism
• Fria skolmåltider i gymnasieskolan behålls
• Underhållet av skollokaler ska öka

 

 

Kultur och fritid för alla

Vi Socialdemokrater tror på det demokratiska och jämlika samhället.
Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och utveckling. Studieförbund, folkhögskolor och folkrörelsernas folkbildningsarbete är viktiga bryggor både till kultur och utbildning. De stärker demokratin och erbjuder möjligheter att växa och ge uttryck för nyfikenhet och kreativitet.
Pigalle blir ett kulturhus för alla åldrar. Ett hus för dans, teater, musik, läsning, upplevelser och möten. 
Vi Socialdemokrater vill verka för ett aktivt och brett föreningsliv. Det är viktigt för en attraktiv kommun. Fö-reningar är många gånger en brygga in i samhället för människor som flyttat in. Motion och idrott är, liksom kulturupplevelser, viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Engagerade ledare och ungdomar vistas många timmar på kommunens anläggningar. Vi anser att satsningarna på idrottsanläggningar behöver öka eftersom de ger förutsättningar för god utveckling och livskvalitet.
Det finns ett värde i att ha levande arenaidrotter. Idrotten integrerar. Lövhults friluftsområde ger stora möjligheter och en vision för områdets användande ska arbetas fram. Vi Socialdemokrater ser detta som en viktig satsning för det rörliga friluftslivet.

Detta vill Socialdemokraterna i Nässjö kommun:


• Utnyttja den kraft som den nybyggda kultur- och mötesplatsen Pigalle ger
• Visionen om den framtida Skogsvallen inleds med en bandy-hall/arena
• Stödet till föreningar bör öka samtidigt som bidragskonstruktionen ses över
• Bygga ytterligare näridrottsplatser för spontanidrott och lek i kommunens tätorter
• Att ungdomar ska ha inflytande över sin fritidsverksamhet
• Särskilt ska förutsättningarna för flickors idrottande uppmärksam-mas

 

Socialdemokraterna i Nässjö

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-05 15:44