Överenskommelse om regeringssamarbete

Program för mandatperioden 2014 – 2018 antaget av Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerparitet och Socialdemokraterna.

Här kan ni se det singerade dokumentet!

 

En hållbar kommun

Vi alla är Nässjö kommun, vi som bor här. Vi är barn, unga, vuxna och äldre. Tillsammans skapar vi framtiden. Vi ser varandras erfarenheter och olikheter som det som berikar oss. I dialogen med varandra ska vi skapa den goda kommunen att leva och utvecklas i.

Vi politiker ska i våra uppdrag sträva för en ökad dialog. I arbetet för att utveckla Nässjö kommun ska vi samarbeta med föreningar, näringsliv och enskilda intresserade. Våra medarbetare i kommunen är viktiga i detta arbete. Dialogen innebär för oss alla i kommunen en ömsesidig rätt att driva våra åsikter och en skyldighet att lyssna på andras. FN: s barnkonvention ska fortsätta att genomsyra vårt arbete.

Vi vill att en god miljö ska prägla utvecklingen och vara en röd tråd i all kommunal verksamhet. Vi står för det hållbara samhället såväl socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi ska vara en aktiv part i arbetet för de som vill leva miljö- och klimatsmart.

Kommunen skall även fortsättningsvis vara en certifierad Fair Trade kommun.

 

Jobben

Arbete utgör grunden för välfärdens framtida finansiering och ger individen en egen försörjning, tillhörighet och framtidshopp. Vi är övertygade om att alla vill ha ett arbete. Utbildning är grunden för individens möjligheter till jobb i framtiden.  Fler praktikplatser/utbildning i samarbete med/för företag och med stöd av Arbetsförmedlingen, blir en väg till jobb för många fler.  Kommunen ska vara föregångare i att ta emot praktikanter på deras resa till en utbildning och ett jobb. Vi vill i nära samarbete mellan näringsliv, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen arbeta för fler jobb i vår kommun. På alla arenor där Nässjö kommun verkar ska vi fortsätta det positiva arbetet för företagsetableringar och företagsutveckling. NNAB spelar en viktig roll. Här ser vi också möjligheter i det arbete som pågår med utveckling av Nässjö som en handelsplats och flera klusterbildningar. Med ett breddat utbud följer mer jobbtillfällen.  En del av detta är framväxten av små företag och den gröna näringen. Entreprenörskap i olika former ska tillvaratas. Med kunskapen om att när vi samverkar kan vi tillsammans utveckla arbetsmarknaden och ett gott företagsklimat.

Nässjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förebild. Vi respekterar arbetsmarknadens spelregler. 

Målet med kommunens satsningar på jobb för unga ska vara att inte ha högre arbetslöshet än länssnittet.  

Vi ska ha tydliga mätbara mål om jobb och integration.

Att öka anställningsbarheten och sysselsättningsnivån för alla ger ökad tolerans mellan människor. Mångfald gör vår kommun rikare.
Vi kommer aktivt arbeta för att alla kommuner tar ett solidariskt ansvar för mottagande av flyktingar. 

 

Ekonomi

Ekonomi ska stärkas. För en stark och hållbar ekonomi krävs bl.a. en stabilt växande befolkning i kommunen. Viktiga faktorer för detta är möjligheten till varierat attraktivt boende och detta ska vi säkerställa.

Vi ska arbeta för en god ekonomisk hushållning i kommunen och nå målet om 2 % resultat inom mandatperioden. Genom samverkan och samarbete inom kommunen ska vi effektivisera den kommunala ekonomin. Investeringarna ska under mandatperioden nå målet att i huvudsak vara självfinansierade. Vi ser inte skattehöjning som ett instrument att stärka kommunens ekonomi de kommande fyra åren. Vi kommer i arbetet med den kommunala ekonomin fokusera på såväl processer, organisation som samarbete och personalpolitiken. Alla nämnder och bolag ska göra översyner i syfte att finna arbetssätt som möter kommande behov.

Åtgärder ska vidtas för att minska försörjningsstödet. Målet ska vara att inte ha högre kostnader än länssnittet.

 

Investeringar

Kommunens investeringsbehov är stora de närmaste åren. Riktlinjer ska arbetas fram för att få en effektiv och god process från behov/ide till färdigt utförande, där såväl specialister inom bygg/anläggning som verksamhetens företrädare tidigt finns med i skeendet.

Satsningar på landsbygdsutveckling, programmet en miljon till kransorterna, Lövhult och övriga attraktion i kommunen ska fortsätta.

Kvarteret Centralskolan ska utredas för att bli en del av ett attraktivare centrum.

En ny simhall i Nässjö ska tas upp för behandling i slutet av mandatperioden.

Vi ser behovet av att i takt med en stärkt ekonomi för kommunen också möta behoven på underhållssidan, såväl byggnader som gator.

 

Utveckling

Det arbete som idag görs för att utveckla och säkra kvalitet i kommunen ska fortsätta.

Fler boendeformer för våra äldre kommuninvånare och en demensvård med hög kvalitet ska utvecklas under mandatperioden i dialog med berörda. Vi ska utveckla trygghetsboenden på flera orter i kommunen.

En motiverande skola ger goda resultat för barnen/ungdomarna och skapar framtidstro. Vi kommer fortsätta arbetet med att sätta kommunens barn och ungas resultat i skolan i centrum.

Etthundrafemtio år med järnväg i kommunen har varit och är en stor del av kommunens utveckling. Framtida infrastruktur, i olika former, ska prioriteras.

 

Kvalitet i vårt kommunala arbete är viktigt, för brukarna, för medarbetarna, för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva. Styrpilen ska fortsätta och utvecklas.

Vårt arbete ska inrikta sig mer på utveckling av innehåll än driftformer. Intraprenader, kooperativ eller föreningsdrift är former som kan prövas. Den kommunala verksamheten ska i första hand vara i kommunal drift. 

Kommunens samarbete med bl.a. Primärkommunal samverkan, Region Jönköping län och Höglandets kommunalförbund ska vara konstruktivt och aktivt.

 

 

Centerpartiet  Ann-Cathrin Gunnar Anders Karlsson

Moderaterna Anders Karlgren Bengtlennart Larsson

Vänsterpartiet Monika Jönsson Kim Carlsson

Socialdemokraterna Lindha Hjälm Anna-Carin Magnusson

 

C klöver      C klöver      Vänster V      S ros

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-18 23:11