Vårt valprogram

2015-2018

Detta vill vi arbeta med om vi får förtroendet att styra nässjö kommun de kommande fyra åren.

Ladda ner vår kompletta folder här. Den innehåller även bilder på
kandidaterna till Kommunfullmäktige och är roligare att läsa.


Vårt valprogram!

 

 

 

 

Texten från valprogrammet finns även här under.

_____________________________________________________________

Valprogrammet som text.

_____________________________________________________________

Nässjö – goda förutsättningar kryddat med Småländsk fiffighet

Du håller nu i ett valprogram där vi Socialdemokrater i Nässjö kommun presenterar den politik som vi går till val på 2014-2018. Här presenterar vi också våra kandidater till kommunfullmäktige.

Vi Socialdemokrater vill på detta sätt göra vårt alternativ tydligt och hoppas att det stämmer med dina värderingar. Den Socialdemokratiska politiken hänger ihop och har klara samband när vi den 14 september röstar i kommunalval, regionval och riksdagsval

Den enskilt viktigaste frågan är jobben eftersom det skapar grunden för vårt välfärdssamhälle och därmed ett gott liv i Nässjö!

Vi Socialdemokrater har i stort genomfört det vi lovade i det program som vi lade fast inför 2010 års val.

Vi hoppas att Socialdemokraterna får din röst den 14 september!!


Tillit och gemenskap  

Nässjö kommun är till för oss alla. Kommunen är vi som bor här. Detta skapar en särskild möjlighet att tillsammans bygga vår gemensamma framtid. Ett Nässjö där vi lever i gemenskap med varandra och ser varandras olikheter och erfarenheter som något gott. Det skapar ett Nässjö där man känner tillit till och gemenskap med varandra. Det ger den rörelse och energi vi behöver för att utveckla Nässjö kommun till den goda kommunen.

Gemenskapen och vardagsdialogen är det som håller oss samman. Vi som bor här är stolta över vår kommun och vill leva i en kommun som ger möjligheter och välfärd åt alla, oavsett uppväxtmiljö och bakgrund.

Genom att vi för en dialog med varandra i vardagslivet, arbetslivet och vid olika mötesplatser, bygger vi tillit och respekt både för varandra och varandras åsikter.

Här i kommunen bor vi, lika som olika, med samma värde allihop. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vi Socialdemokrater vill ha en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla. En kommun som ger alla möjlighet att nå sina drömmar. Vi vill bygga kommunen på solidaritet, tillit och samarbete.

 

Demokrati och värdegrund

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra.  Vår vision är ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där livskvaliteten ökar utan att skada vår gemensamma miljö.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhällslivet. Det handlar också om den attityd vi har till varandra och är en grundsten i vår människosyn. Den ger oss rätten att driva åsikter och intressen men innebär också att vi har en skyldighet att lyssna på andra och att i det demokratiska samtalet komma fram till gemensamma lösningar.

Vi tror på människans vilja att vara med och utveckla. Vi tror att när vi går tillsammans blir samhället vi lever i bättre. Det innebär inte att vi alla tycker lika. Det innebär att vi har respekt för vår olikhet och väljer att arbeta tillsammans för att en bra kommun ska bli bättre.

 

Framåt med omtanke

Vi vill stimulera en kraftfull tillväxt som samtidigt är hållbar.  

Vi tar oss an vår tids stora framtidsutmaningar och ser de möjligheter som finns.  Vi vill att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För att nå dit ska vi leverera framtidsinriktade reformer för fler jobb, stabil ekonomi och hög välfärd. Vi prioriterar på så vis det som långsiktigt stärker Sverige.  Vårt lands framgång bygger på att vi alla samarbetar och bidrar. Därför ska vår politik tydligare betona både rättigheter och skyldigheter för människor.  Vi vill ha ett samhälle där integrationen fungerar och vi ser mångfald som en tillgång.

Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter. Det kräver solidaritet mellan människor, länder och regioner samt mellan generationer.

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Sverige. Då måste vi bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet

Genom att ta sikte på framtiden kan vi medverka till fler jobb och utbildningsmöjligheter. När fler kommer i arbete får vi mer resurser till vår gemensamma välfärd.

Alla kan vi vara med och utveckla vår kommun och skapa bättre möjligheter för alla. I samarbete och genom samverkan kan vi göra en bra kommun bättre.

Nässjö, framtidskommunen, är värd att satsa på!

 

Arbete och tillväxt

Vi Socialdemokrater anser att dagens arbetslöshet är ett av vår tids största misslyckanden i Sverige. Den höga ungdomsarbetslösheten där många unga fastnar måste bekämpas med fler jobb, praktik eller utbildning som leder till anställning. Arbete är mer än ett sätt att försörja sig eftersom det också stärker självkänslan genom att man finns med i ett sammanhang.

Vi Socialdemokrater vill ta tillvara den kraft som befintliga företag i kommunen har och underlätta för nya företag att etablera sig. Ett stabilt och långsiktigt livskraftigt näringsliv ger goda förutsättningar för en god kommunal ekonomi. Genom aktivt delägande i Nässjö Näringsliv AB kan vi lotsa och uppmuntra entreprenörskap.

De viktigaste förutsättningarna för att nå målet med ett stabilt och breddat näringsliv är tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft, god kommunal beredskap i form av mark, detaljplaner, väl utbyggt väg-, järnvägs- och bredbandsnät. Väl utbyggd kollektivtrafik och god tillgång till nättjänster stimulerar tillväxten. 

För ett framgångsrikt Nässjö kommun är samspelet mellan det offentliga och näringslivet en avgörande faktor, där det offentliga ibland måste gå före. De fackliga organisationernas kunskaper och erfarenheter ger en unik möjlighet som måste tas tillvara.

En viktig möjlighet är också den samlade resurs som företag i samma bransch utgör. Skapandet av kluster där företag och det offentliga samverkar i företagsnätverk bör stimuleras. Syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar där man samverkar. Insatser för att knyta forskning till de ingående företagen ska också initieras.

Affärsmöjligheter uppstår och nya arbetstillfällen skapas. I takt med att Nässjö får ett mer kunskapsintensivt näringsliv öppnar sig nya möjligheter med denna metod. Trä-, logistik- och järnvägbranscherna är viktiga näringsgrenar för Nässjö kommun där utvecklingsåtgärder ska stödjas. Nya branscher växer fram inom tjänstesektorn och blir allt viktigare i framtiden för Nässjö kommun. Därför ska vi ha ett aktivt utvecklingsstöd och fokus.

Dessutom är nyckeln till en framgångsrik integration att det finns arbeten att erbjuda.

Vi vill:

 • bekämpa arbetslösheten genom aktiva utbildningsåtgärder i samarbete med arbetsförmedling och näringsliv
 • söka de allianser som är nödvändiga för att fler människor ska få jobb och därmed försörjning.
 •  inrätta yrkesintroduktionsjobb för unga tillsammans med företag i olika branscher
 • fortsätta och öka arbetet med att stärka både befintliga och nya företagsetableringar för att skapa nya jobb
 • använda ”klustermetoden” för nya jobb  
 • att Nässjö kommun ska vara en aktiv medlem i Stiftelsen Träcentrum
 • att kommunen tydliggör den kommunala arbetsmarknadspolitiken i särskilt program
 • bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden genom krav vid kommunala upphandlingar
 • utveckla tjänstesektorn och de kreativa näringarna till exempel turism och upplevelser

 

Kunskap och kultur

Vi Socialdemokrater anser att kunskap och kultur är viktiga. Dessa är faktorer för personlig frihet och utveckling. Samtidigt är de redskap för kommunens utveckling och invånarnas gemensamma välfärd. Vi ska öppna dörrarna till kunskap för alla oavsett bakgrund. Stora skillnader i kunskap ökar klyftorna i arbetslivet och därmed i samhället.

Vi Socialdemokrater vill ha höga krav på kvalitet och likvärdighet på de utbildningar som kommunen ansvarar för. Detta förutsätter en god pedagogik byggd på forskning och kompetenta lärare.  Alla har rätt till en skolmiljö som är fri från mobbing, könstrakasserier, rasism och främlingsfientlighet.

Det är vår uppfattning att det är i mötet mellan elev och lärare som resultat nås. Satsningar på grundläggande kunskaper och lärande under de tidigare skolåren ser vi som avgörande för ett gott skolresultat.

Förskolan och förskoleklassen bildar grunden för det livlånga lärandet och ska bli en obligatorisk skolform.

Goda resultat ska nås genom att inlärningsprocessen håller god kvalitet där även de värderingar som lyfts fram i läroplanen beaktas. Trygga barn som har en inre motivation lär bättre för livet. Fokus måste därför läggas inte bara på resultat utan också på processer som leder till detta.

Ett samhälle som bygger på kunskap och bildning måste ha ett aktivt kulturliv för att frigöra individens egen tankekraft. Detta bidrar till att utveckla demokratin och skapa motvikt till den kommersialisering vi dagligen möter i media.

På kulturens område vill vi tillvarata folkrörelsernas bildningsarbete och driva en aktiv kulturpolitik. Viktiga aktörer för detta är studieförbund, föreningar och folkhögskolor. I framtidskommunen Nässjö passar Kulturhuset Pigalle väl in med alla dess möjligheter.

Kulturskolan är också ett viktigt och värdefull faktor i Nässjö kommuns kulturliv nu och framgent.

 Vi vill fortsätta denna mycket positiva utveckling som också är ett led i att bygga den småländskt fiffiga och attraktiva kommunen.

Biblioteks- och utställningsverksamhet är en del av demokratin som ger tillgång till information och öppnar våra sinnen för nya intryck. Verksamheten är därmed en avgiftsfri kunskapskälla. Kulturpolitikens uppgift är inte att styra kulturen utan tvärtom garantera konstens och kulturarbetarnas frihet och göra den tillgänglig.

Vi vill:

 • befästa Brinellgymnasiets tätposition som ett av Sveriges bästa gymnasier 
 • att resultaten avsevärt förbättras i Nässjö kommuns framtida skolor
 • att läraryrkets roll och möjligheter i undervisningen stärks samt att arbetsvillkoren förbättras
 • ha en lyhördhet beträffande utbildningsprogram inom Nässjöakademin för att möta nya behov
 • stärka och utveckla kulturutbudet i samarbete med föreningslivet
 • tillvarata kommunens historia och omsätta detta i t.ex. stadsvandringar och museiverksamhet
 • motverka segregation inom både utbildning och kulturliv och se mångfald som en positiv kraft för utvecklingen
 • fortsätta utveckla Kulturskolan

 

Välfärd och trygghet

Vi Socialdemokrater anser att den kommunala välfärdspolitiken ska kännetecknas av de tre principerna frihet, jämlikhet och solidaritet. Välfärden skapar både individuella och gemensamma nyttigheter. Den ger rättigheter men ställer också krav. Friheten ökar när klyftorna är små och där män och kvinnor är jämställda.

Skola, vård och omsorg har en central roll för fördelningen av möjligheter i livet. Tillgången på skola, vård och omsorg får inte bestämmas av marknadens villkor.  Välfärden ska finansieras solidariskt. Vi vill att alla ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Därför stödjer vi en utveckling där alla kommuninvånare har rätt till arbete, eget boende, rörelsefrihet och aktivt liv.

Välfärd och trygghet förutsätter också att samhällets skyddsnät fungerar och att vi alla hjälps åt. Därför har vi en professionell socialtjänst där barnen sätts i första rummet och ingen ska behöva hamna i utanförskap. Ekonomiskt bistånd ska finnas som en tillfällig insats i komplicerade livssituationer. Hjälp till självhjälp är utgångspunkten.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt i Nässjö kommun i enlighet med FN:s barnkonvention. Alla barn i Nässjö kommun har rätt till en uppväxt fri från droger och våld.

Vi lever längre som friska och aktiva människor. En växande äldre befolkning är ett av det moderna välfärdssamhällets stora framsteg men innebär också utmaningar. Vi Socialdemokrater vill att alla kommuninvånare ska ha rätt till likvärdig vård och omsorg med god kvalitet.  Vi vill ha särskilt fokus på den framtida demensvården för att nå dessa mål. Delaktighet är en självklar del av vården och omsorgen för brukarna och deras anhöriga. Det sociala innehållet är viktigt för livskvaliteten.

Lågt bostadsbyggande och höga byggkostnader förhindrar en naturlig rörlighet i kommunen. Det förhindrar unga att bilda hem och vi socialdemokrater ser bostaden som en social rättighet och bostadspolitiken som en del av välfärden. Ett starkt allmännyttigt bostadsbolag är en del i denna utveckling och en kraft för att motverka segregation.

Till god välfärd hör också tryggheten på gator och torg och i egna hemmet. Strategin måste vara att bekämpa brottslighetens orsaker. Det gäller alltså att minska de sociala klyftorna och se till att alla har arbete.

Vi vill:

 • att kommunen fortsatt tillhandahåller likvärdiga välfärdstjänster av hög kvalitet 
 • att det sociala innehållet inom äldreomsorgen utvecklas
 • se en satsning på stärkt och utökad rehabilitering inom hemsjukvården
 • förbättra öppenvården i samarbete med landstingets vårdcentraler
 • ha en organisation på demensvården som kan möta framtidens höga krav på specialistvård
 • utveckla en demensvård som är likvärdig och som sätter brukaren i fokus
 • stödja fortsatt nybyggnation av bostäder i syfte att skapa en naturlig rörlighet på bostadsmarknaden
 • söka allianser för samverkan i syfte att motverka brottslighetens orsaker  

 

Demokrati och kommun   

Vi Socialdemokrater anser att tilltron till demokratin förbättras om medborgarna i kommunen har möjlighet att påverka innan besluten fattas.  Den demokratiska processen och kommunala förvaltningen bygger på offentlighet och insyn.

De förtroendevalda politikerna i kommunen har alltid det yttersta ansvaret för de politiska besluten. Systemet med kommunalt självstyre ger oss en unik möjlighet att påverka det som ligger oss nära. Allt detta förutsätter ett aktivt partiväsende som utgår från vår folkrörelsetradition. I en levande vardagsdemokrati skapas tillit till varandra och de gemensamma institutionerna som kännetecknar ett gott samhälle med stort socialt kapital.

Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins grund och skapar tillit. Det består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk. Det civila samhället skapar mötesplatser skonade från affärsmässiga lönsamhetskrav och där medborgarna naturligt kan använda sina klokheter i ett samhällsengagemang.

Demokratin börjar i vardagens gemenskap och handlar om att få uttrycka sin mening i respektfulla samtal med andra. Vi behöver därför initiera användandet av olika former och metoder för medborgardialog.

Vi Socialdemokrater vill att Nässjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Kloka investeringar gör att hela kommunen kan utvecklas. Arbetet med att ständigt utveckla kommunal service - med god tillgänglighet – ges hög prioritet.

Nässjö Kommun upphandlar årligen byggentreprenader, förbrukningsvaror, tjänster och livsmedel. Genom att ställa krav vid upphandlingarna finns möjlighet att påverka utvecklingen i riktning mot mera övergripande mål, miljömässiga såväl som arbetsrättsliga.

Vi Socialdemokrater anser att kommunen ska vara en mönsterarbetsgivare. Samarbetet med de fackliga organisationerna är en framgångsfaktor.

Vi vill:

 • hitta nya former för dialog med kommunens invånare för att fortsätta utveckla en framtidskommun att vara stolt över
 • få en mer rättvis arbetsmarknad och bättre miljö genom att ställa ökade krav vid kommunala upphandlingar
 • bidra till öppenhet och insyn på arbetsmarknaden genom krav vid kommunala upphandlingar
 • satsa på utveckling av kommunens tätorter och landsbygden däromkring
 • ha fortsatt fokus på kommunens utvecklingsarbete, gärna med stöd av EU-medel
 • få till stånd kompetensutveckling för alla anställda i samråd med fackliga organisationer
 • fortsätta arbetet med att skapa en kommun som uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

 

Fritid och livsmiljö

Vi Socialdemokrater anser att en attraktiv kommun måste erbjuda en god livsmiljö.

En rik fritid är en viktig ingrediens, inte minst av hälsoskäl. Det innebär att vi  tar ansvar för oss själva, kommande generationer och naturen runtomkring oss.

Utgångspunkten för samhällets stöd är kommuninvånarnas behov av en aktiv fritidssysselsättning och samhällets intresse för en god folkhälsa. Vi vill skapa förutsättningar för en aktiv fritid genom att ge stöd till föreningar, anläggningar och aktiviteter. Tillsammans med föreningslivet vill vi starta projektet ”hjälp till självhjälp” som stöd till nya föreningar.

En attraktiv kommun tar ansvar för miljön. Därför arbetar vi aktivt med att minska energiförbrukningen i kommunen. Vi Socialdemokrater anser att Nässjö ska vara en långsiktigt hållbar kommun.

En attraktiv kommun innehåller förutsättningar för ett rikt liv med en meningsfull fritid som också innefattar en miljö i samklang med naturen.

Vi kan göra mer för miljön genom översikts- och detaljplanering och att vara aktiva i rollen som fastighetsägare och ägare till kommunala bolag..

Vi Socialdemokrater anser att kommunen ska verka för en mer rättvis värld med mänskliga rättigheter. Vi ska därför fortsätta utvecklas som Fair Trade kommun.  

Vi vill:

 • tillsammans med föreningslivet ge bra möjligheter för fritidsaktiviteter.
 • utveckla områden runt sjöar och vattendrag för rekreation och friluftsliv
 • starta projekt ”hjälp till självhjälp” för föreningar
 • att vi förverkligar byggandet av en ny simhall 
 • att kommunen medverkar till att fler attraktiva besöksmål skapas
 • bygga fler spontanidrottsplatser i kommunen
 • bygga fler gång- och cykelvägar
 • vidareutveckla stadskärna och stadsparksstråket
 • ha som mål att det ska produceras lika mycket förnyelsebar energi i kommunen som förbrukas
 • bidra till förbättrad miljö genom krav vid kommunala upphandlingar
 • utveckla arbetet med rättvisemärkt kommun
 • ha som ambition att Nässjö blir bästa återvinningskommun i Sverige
Sidan uppdaterades senast: 2014-03-19 09:01