Viktigt etableringsärende för kommunen.

Till kommunstyrelsen i Ljusdals kommun/

Ordförande Lars Molin

Viktigt etableringsärende för kommunen som gäller bemötande av företag samt skapandet av arbetstillfällen

Under hösten 2014 och vintern 2015 kontaktade representanter för det svenska företaget Vindmark Technologies AB (Vindmark) Ljusdals kommun i olika omgångar. De hade först möten med ledande politiker för att undersöka om det fanns en politisk vilja att stödja ett företag som vill etablera sig i Ljusdals kommun. De berättade att de hade planer på att bygga två mindre vindkraftsparker samt att de ville etablera en fabrik för tillverkning av svensktillverkade vindkraftverk i Ljusdals kommun! Företrädare för respektive majoritet och opposition meddelade sitt positiva intresse till en etablering av nya företag i Ljusdals kommun enligt vad vi erfarit. Det förekom även möten med kommunchefen och NärLjus VD där dessa planer beskrevs. Utöver kommunen har även näringslivsdepartementet varit inblandade i detta då en etablering av en svensk vindkraftsfabrik helt går i linje med regeringsförklaringen om satsningar på klimat-, miljö-, och energisatsningar och detta är i synnerhet en satsning på förnyelsebar energi.

Vindmark har för avsikt att etablera två stycken mindre vindkraftsparker i närheten av Harsagården. Förfarandet beskrivs i en bilaga till bygglovsansökan, bilaga 7a, Beskrivning av samrådsprocess. Där beskrivs det att Vindmark under flera år, sedan 2012, haft kontakt med Ljusdals kommun och särskilt berörda till dessa etableringar.  Den 17 och 18 mars 2015 informerades allmänhet, kontaktpersoner, föreningar och övriga myndigheter. Ansökan om bygglov skickas in för Bondarvsvallsberget den 8 april 2015 och för Blacksåsberget den 29 april 2015. Under processen skickades ett antal kompletteringar in till Ljusdals kommun och den 28 augusti och den 4 september 2015 fick Vindmark besked om att bygglovsansökan för Blacksås- respektive Bondarvsvallsberget var kompletta.

Den 24 september sammanträdde myndighetsnämnden och på dagordningen fanns ärendet om Blacksåsberget, där föreslog förvaltningen att ärendet borde skickas till Länsstyrelsen för beslut och att ärendet således inte behövde bygglov. Myndighetsnämnden avslog förvaltningens förslag om att skicka ärendet till Länsstyrelsen och återremitterade ärendet angående bygglovet till förvaltningen. 

Anledningen till återremissen, enligt den information vi erhållit från kommunchefen, är att det ska hållas informationsmöten med ca 300 sakägare i denna fråga. Eftersom det inte blev ett ärende för Länsstyrelsen måste bägge bygglovsärendena, enligt plan- och byggavdelningen, tas upp på ett informationsmöte som är inbokat den 22 oktober.

Det bör i detta sammanhang påpekas att de planerade vindkraftparkerna på Blacksås- och Bondarvvallsberget inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Hade de varit det hade sakägarkretsen varit alla som beslutet angår. Nu ska dock de planerade parkerna hanteras som ett bygglovsärende. Vid prövning av bygglov är sakägarkretsen de som äger eller bebor fastigheter direkt gränsande till de aktuella fastigheterna.

Ljusdals kommun har de senaste åren varit positiva till vindkraftsetablering. Kommunfullmäktige och myndighetsnämnden har ställt sig bakom etableringar på Kölvallen, Svartvallsberget, Sörbyområdet och Mjöberget. Vi har även varit positiva till etableringar av vindkraftsparken som angränsar till vår kommun. Då är det märkligt att kommunen är avogt inställd till denna etablering.

Vi, socialdemokrater i kommunstyrelsen, bedömer detta ärende som mycket viktigt då vår kommun behöver visa en vänlig och serviceinriktad attityd mot företag som vill investera i vår kommun och därmed skapa arbetstillfällen och starkare ekonomiska flöden. Vi menar att vi under gällande lagar, reglementen och policys alltid skall sträva efter att skapa en levande och utvecklingsbenägen kommun. Mot den bakgrunden har vi svårt att förstå de argument och den handläggningsordning som nu uppenbarligen förespråkas i detta ärende.

Med anledning av detta ställer vi följande yrkanden i kommunstyrelsen under torsdagen den 8 oktober 2015.

Vi yrkar att:

1.  Ärendet tas upp för behandling på kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 8 oktober 2015 vad gäller handläggningsordning för kommunens del.

2. Vi kräver vidare att det planerade informationsmötet som plan- och byggenheten och dess politiska ledning, har aviserat den 22 oktober ställs in. 

3. Vi kräver vidare att bygglovsärendena ovan förbereds och presenteras för Myndighetsnämnden den 22 oktober så att Myndighetsnämnden kan ta beslut på sitt möte den dagen. 

Markus Evensson (S) Stina Michelson (S) Örjan Fridner (S) Irene Jonsson (S)

Ledamöter kommunstyrelsen, Ljusdals kommun

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-12 11:50