Valmanifest 2015-2018

Socialdemokraternas vision

Vi socialdemokrater vill medverka till en kommun där välfärd,möjligheter och utmaningar erbjuds alla. En kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla -oavsett uppväxtmiljö och social bakgrund- möjligheter att nå sin fulla potential. En kommun som bygger på solidaritet, tillit och samverkan. Vi vill att alla Ljusdals kommuninvånare skall kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Vi tror på politikens – och demokratins – möjligheter att medverka i en förändring och förbättring av vår kommun. Vi tror och förlitar oss också på att människor i gemenskap i olika ideella och sociala sammanhang besitter förändringens och utvecklingens kraft.

Vi vill bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle - en kommun där människors livskvalitet ökar utan att det skadar men väl befrämjar vår gemensamma miljö.

Arbetets värde

Arbetet är grunden för människans frihet och välfärd. Deltagande i arbetslivet bidrar till såväl personlig utveckling som gemenskap. Full sysselsättning stärker löntagarna som kollektiv. Socialdemokratin hävdar att människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång. Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete. Socialdemokraterna i Ljusdals kommun vill verka för ett arbetsliv som är lärande och får människor att växa. 

Arbetslivet måste organiseras så att varje människa blir bemött med aktning och respekt för sitt arbete och sin arbetsinsats. Det måste organiseras så att alla kan känna trygghet till liv och hälsa i både anställning och företagande. Alla har rätt till en god balans mellan lönearbete och ledighet, och arbetet ska kunna förenas med ansvar för barn och familj. Friheten att utvecklas som människa ska finnas såväl i arbetet som på fritiden.

Ungdomsarbetslöshet

Även om ungdomsarbetslösheten är lägst i länet i Ljusdals kommun så är den alldeles för hög och ett hot mot både individer och samhälle. Befolkningstillväxten är för låg i kommunen och det finns t o m stor risk att det uppstår ett arbetskraftsunderskott om utflyttningstakten av fr a unga kvinnor håller i sig.

Det avgörande för att ungdomsarbetslösheten skall minska är att det finns attraktiva och matchande utbildningar i kommunen och i kommunens närhet. Distansutbildningen bör också förstärkas – inte minst den på högskolan.

  

Privata företag och offentlig verksamhet skapar jobb och hållbar tillväxt

Hälsingland kännetecknas av livlig småföretagsamhet- och så även näringslivet i Ljusdals kommun. I kommunen finns fr a tre större och dominerande branscher: tjänsteföretagen, besöksnäringen och tillverkningsindustrin med sammantaget uppemot 1800 årsarbetare.

Denna privata småföretagsamhet är av vital vikt för att kommunen skall utvecklas. Vi socialdemokrater vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, export och hållbar tillväxt. En konkret förbättring av förutsättningarna är att vi vill minska företagens kostnader t ex genom att staten tar över den andra sjuklöneveckan.

Vi socialdemokrater ser också den offentliga sektorn som nödvändig för hur ett samhälle kan utvecklas mot jämlikhet, frihet och välstånd. I Ljusdals kommun finns cirka 1600 årsarbetare och dessa –liksom de anställda inom privata sektorn - utför en helt avgörande uppgift för en kommun som kännetecknas av  god social omsorg, fina utbildningsmöjligheter samt en förnämlig infrastruktur.

Vi socialdemokrater ser även en fördel med s k sociala företag. Målet med denna företagsform är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden.Sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. De sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Medarbetarna i sociala företag är mestadels människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Heltider och jämställda löner

Arbetslivet bör bli mer jämställt i Ljusdals kommun. Därför vill vi socialdemokrater erbjuda de kommunalt anställda möjligheter till heltidstjänster. Vi vill också se över det s k tursystemet inom omsorgerna d v s ge möjligheter för alla till en sammanhängande arbetstid.

Socialdemokraterna i Ljusdal vill vi ha en lönepolitik som bidrar till rättvisare och mer jämställda löner. Stor vikt skall läggas på att inom kommunen skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Närljus- en viktig kommunal stiftelse

Kommunens näringspolitiska stiftelse Närljus arbetar med företagsutveckling, näringslivsutveckling och att marknadsföra Ljusdals kommun. Stiftelsens nuvarande uppdrag är att göra det så enkelt som möjligt att starta, etablera och driva företag i Ljusdals kommun samt att identifiera eventuella hinder för företagaren. 

Vi menar att det viktiga är inte organisations- eller strukturformer av det kommunala arbetet med näringsliv och företagsutveckling - det viktigaste är effekten. Det är möjligt att nuvarande organisationsform och rådande strukturer skall bibehållas men andra möjligheter bör undersökas i syfte att nå en så modern och uppgraderad organisations- och strukturform form som optimalt svarar mot dagens krav och möjligheter.

Vi menar vidare att i det viktiga arbetet med näringslivsutveckling bör såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan – genom de fackliga organisationerna -  beredas möjligheter till inflytande och ansvar.

Levande landsbygd

Den aktiva näringspolitik vi socialdemokrater avser bedriva under mandatperioden  kommer särskilt att uppmärksamma landsbygdens problem. Vi tror inte på den politik som bedrivets under de senaste åtta åren – sänkt skatt och privatiseringar. Urbaniseringen har bara förstärkts av detta.

Vi menar vidare att de långa avstånden från produktion till konsumtion med både bör minska. Upphandlingsreglementen bör införas så att kvalitén blir en mer avgörande faktor – liksom transportpåfrestningar för miljön - vilket kan innebära mer närodlad mat exempelvis till våra kommunala institutioner.

I en levande landsbygd har lantbruken och fäbodbruken sin givna och viktiga funktion och plats.

Social omsorg och välfärd – en fråga om solidaritet och makt

Socialdemokraterna i Ljusdals kommun anser att för att göra ett samhälle attraktivt för människor att bo och leva i, måste den sociala välfärden vara tillgänglig och hålla en hög kvalitet.

Skillnader i makt mellan människor innebär skillnader i frihet. Målet för socialdemokratin är att utjämna dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället och i kommunen.

Maktskillnaderna i samhället låter sig inte beskrivas på ett enkelt sätt. När människors möjligheter påverkas av att de tillhör en viss grupp, visar detta på förekomsten av maktstrukturer. Klass, kön, etnicitet samt könsidentitet och sexuell läggning är några av de faktorer som avgör människors frihet, oberoende av vilka de är som individer.

Det syns i de statistiska sambanden. Människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå lever kortare, är oftare sjuka, saknar oftare jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. Deras barn löper större risk att själva drabbas av arbetslöshet och sämre hälsa. Detta är inte ett resultat av människans fria vilja.

Så länge hälsan, barnens livsmöjligheter eller risken att bli arbetslös inte fördelar sig slumpmässigt i befolkningen, är det inte människans fria vilja som bestämmer. Målet för socialdemokratin är att människor ska vara så fria att yttre faktorer som klass, kön och etnicitet inte påverkar deras möjligheter till ett gott liv.

Med denna ideologiska utgångspunkt söker socialdemokraterna i Ljusdal att organisera och förverkliga en omsorgs- och socialpolitik som svarar mot människornas behov. Vi menar att den kommunala omsorgen ska ha den kvaliten att omsorgstagaren inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa dem. Vi menar vidare att alla omsorgsbehövande, ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag.

Vi socialdemokrater accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet. Vi tänker stå upp i alla sammanhang för människovärdet och kräva krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer.

Miljö- och klimatpolitik

Vi socialdemokrater i Ljusdals kommun vill att alla människor skall leva i ett samhälle där luften är frisk, vattnet rent, skogarna gröna och maten hälsosam. Att få ströva i naturen, plocka bär, klättra i berg fiska i Ljusnan eller simma i våra sjöar, är en viktig del av vår livskvalitet. För oss gäller: ansvar för morgondagens med en bättre miljö idag.

Kunskapen och medvetenheten om de ekologiska sambanden måste öka och komma alla till del.

Att i ekologisk mening skapa att hållbart samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna i dagens läge.  Det kräver en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stads- och kommunutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen. Det kräver att ett nytt och annorlunda synsätt präglat av hållbarhet, resursminskning, återvinning och solidaritet med andra regioner såväl som med kommande generationer, genomsyrar dagens och morgondagens beslutsfattande även på kommunal nivå.

För oss socialdemokrater är det också viktigt att de omställningar som krävs är förenliga med social rättvisa. Vi godkänner inte principen att kapitalstarka intressen skall kunna köpa sig till rätten att smutsa ner vår gemensamma mark, luft, vatten och skog. 

Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt. Detta ställer krav på målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga och det privata näringslivet. Kommunen måste vara beredd och inställd på att använda energisnål och miljöanpassad teknik, nya transportlösningar och nya former av energiproduktion. Som ett konkret, enkelt men viktigt exempel på att förbättra både folkhälsan, säkerheten i trafiken men också få in ett djupare miljömedvetande hos kommuninvånarna, bör cykelvägar byggas över hela vår kommun.

Ljusdals kommun och dess energibolag bör söka lösningar på frågan om ökad återvinning av sopor såväl som matavfall.

Finansiella mål för Ljusdals kommun  2015-2018 samt skattesats

Socialdemokraterna i Ljusdals kommun ser den kommunala ekonomin som en grundläggande faktor för att kunna skapa en trygg, utvecklingsinriktad och förutsägbar kommun att leva i för kommuninvånarna – och vara attraktiv att flytta till för andra människor.

Vårt ideologiska perspektiv är att marknaden och vinstintresset är en del av det ekonomiska livet. Men ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som har den överordnade rätten att ange villkor och ramar för ekonomin.

Demokrati och folklig delaktighet – den viktigaste grunden för kommunens utveckling

Vi socialdemokrater tar vår utgångspunkt i de maktskillnader som finns i ett samhälle och i vår kommun, och tror på politikens förmåga att skapa en bättre framtid. I uppfattningen om demokratins företräde och i övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde och rätt har socialdemokratin sina djupaste rötter.

Demokrati handlar om frihet. Den innefattar friheten att få uttrycka sin mening, kritisera, upplysa och bilda opinion, liksom rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa demokratiska friheter får inte vara förbehållna vissa grupper. Alla har lika rätt att påverka samhällets och kommunens utveckling.

TACK för att du har tagit del av våra visioner, tankar och politiska ambitioner för ett bättre Ljusdal. För alla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommenderat

Om valmanifest 2015-2018

Under våren har alla medlemmar tillsammans arbetat med vårt kommande valprogram. Innehållet i "Valmanifest 2015-2018" är vårt budskap till er som väljare, där vi beskriver vår politiska ambition, vår strävan - som också blir vårt löfte till...