Klimat & Miljö

år tids stora utmaning ligger i att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Framtiden kräver en mer miljövänlig infrastruktur, ny sk grön teknik och investeringar i förnybara energier såsom sol-, vatten- och vindkraft. Socialdemokraterna vill därför satsa på miljövänlig teknik som bidrar till både samhällsekonomin och till ett bättre klimat, men vindkraftsutbyggnaden får inte ske på bekostnad av de människor som sökt sig till ett naturnära och avskilt boende.
Respektavstånden behöver ökas jämfört med de som idag finns i kommunens översiktsplan och utbyggnaden koncentreras till ett avgränsat område tex riksintresset för vindkraft.

Socialdemokraterna vill att kollektivt resande, som givetvis på sikt ska bli helt fossilbränslefri, ska bli ett naturligt alternativ till bil.

Socialdemokraterna vill också se en ökad andel närproducerade, ekologiska och/eller rättvisemärkta livsmedel och produkter i kommunens verksamheter.

SOCIALDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE STÄLLNINGSTAGANDEN:

* Kraftfull satsning på underhållet av järnvägar i Sverige
* Skapa rättvisare villkor mellan de 4 elområdena i Sverige
* Införa förbud för de farligaste kemikalierna och införa skatter på andra farliga ämnen
* Verka för att bibehålla den biologiska mångfalden


I UPPVIDINGE VILL SOCIALDEMOKRATERNA:

* Införa mer närproducerade, ekologiska och/eller rättvisemärkta produkter
* Göra kommunen fossilbränslefri  
* Verka för en måttfull vindkraftsutbyggnad