Majoritetsplattform för mandatperioden 2015-2018

S, C, MP och KD har beslutat att bilda majoritet i Flens kommun. Efter långa, givande samtal och diskussioner är vi nu klara att presentera vår majoritetsplattform.

Hållbar utveckling och ekonomiskt ansvar

Flens kommun har goda förutsättningar att klara ekonomin och möta framtiden. Kommunen kan klara de utmaningar som kommer med demografiska förändringar. Detta under förutsättning att vi håller fast vid en budgetdisciplin som innebär ett resultat på minst 1%, per år samt en fortsatt effektivisering enligt tidigare beslut i strategiska planen. Det förutsätter även en investeringsvolym som enligt dagens prognoser ligger på mellan 30-35 miljoner per år i snitt.

Vi ska också fortsätta och slutför de påbörjade processerna med strukturerna för äldreomsorgen, med inventering och prioritering av våra befintliga fritidsanläggningar samt med framtida investeringar.

Arbetet med att halvera försörjningsstödet är fortsatt prioriterat.

En viktig fråga är att ytterligare söka samarbete med andra kommuner för att klara kompetensförsörjning och kvalitet i de åtagande kommunen har för våra invånare. Några exempel på områden där samverkan krävs är kommunikationer, utbildning, IT/data.

Arbetsmarknad och företagande

Vi ska fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan företag och arbetsförmedling för att få fler människor i arbete samt goda förutsättningar för företag att växa eller nyetablera sig i vår kommun. Det senare innebär bl.a. att fullfölja det påbörjade arbetet med bredbandsutbyggnad, framtagande av aktuella planer som medger tillväxt både vad gäller företagande, bostadsförsörjning och hållbar utveckling av vår miljö. Utvecklingen av kommunens program och handlingsplaner avseende näringsliv ska även fortsättningsvis genomföras i nära samarbete med företagen.

Energi och klimatplan
Vi har alla ett gemensamt ansvar för en ekologiskt hållbar framtid för kommande generationer. Majoriteten ska arbeta aktivt med att minska kommunens klimatpåverkan och kommer att ta fram en energi och klimatplan för Flens kommun.

Klimatplanen ska ge en tydlig riktning och även förslag på konkreta åtgärder för hur vi ska lyckas, både som kommun, företag och privatperson.

Skolan

Hög kvalitet i den förskole- och skolverksamhet som bedrivs i Flens kommun är avgörande för kommunens utveckling. Kraven på höjd kvalitet och skolprojektets strategi för utveckling av kommunens skolor ligger därför fast. Efter att Europaskolan fått klartecken att etablera sig i Malmköping finns dock behov av ett omtag för skolstrukturen i hela Flens kommun. Vi vill forma en ny skolstruktur med inriktning på samarbete med Europaskolan. Skollokaler ska vara ändamålsenliga och nyttjas effektivt och nybyggnation av skollokaler undvikas så långt som möjligt. Ekbackens skola i Sparreholm och Kyrkskolan i Mellösa ska fortsätta drivas som kommunala skolor.

Vård och omsorg

Vi eftersträvar en hög kvalitet i kommunens vård-och omsorg. Vi vill arbeta för en kommun där alla alltid ska kunna förvänta sig livskvalitet genom trygghet och god omsorg i livets olika skeden. Äldrevården ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. För att åstadkomma detta är det viktigt att fullfölja den påbörjade processen för kommunens framtida äldreomsorgsstruktur. Vi ser att såväl särskilda boenden i kommunens större tätorter som olika typer av boenden anpassade för äldre, exempelvis trygghetsboenden, är viktiga för att möta efterfrågan på bra bostäder för alla äldre i Flens kommun.

Kostverksamheten

Vårt mål för kostverksamheten i Flens kommun är att barn och gamla ska serveras god och näringsriktig mat i tillräcklig mängd. En viktig del i att utveckla kostverksamheten är att lyfta personalen i kommunens kök genom inspiration och kompetensutveckling. Vid upphandling av livsmedel ska djurskydds- och miljökrav som överensstämmer med svenska regler ställas. Därutöver vill vi också sätta mål för ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel. Genom att aktivt söka efter närproducerade livsmedel vid upphandlingar kan Flens kommun bidra till en positiv utveckling för det lokala näringslivet.

Alternativa driftsformer

Under mandatperioden ska vi se över möjligheterna att införa LOV utifrån kommunens förutsättningar. Syftet och målsättningen vid ett eventuellt införande är att säkra och förbättra kvaliteten i verksamheten

Kultur och fritid.

Vi anser att kultur- och fritidsverksamheten i kommunen är en viktig del för oss som bor här och en bra ”dörröppnare” för nya invånare när man ska etablera sig samt komma in i ett socialt sammanhang. Vi behöver se över de bidragsregler som finns samt villkoren för föreningarnas möjligheter att använda våra gemensamma lokaler och anläggningar. Detta vill vi göra för att anpassa dem till den verksamhet som idag bedrivs. Ideella föreningar, studieförbund m.fl. är viktiga för kommunens utveckling och måste därför ägnas särskild uppmärksamhet när vi nu går in i en ny organisation.

Ortsutveckling

Vi ska utveckla det pågående arbetet med ortsutveckling i de olika delarna av kommunen. Syftet är att bredda deltagandet och få fram visioner för landsbygden och samtliga orter  samt skapa en samsyn om fördelarna för kommunen med orternas särprägel och olika styrkor.

En kommun för alla
För våra partier är det viktigt att kommunens arbete inkluderar alla invånare. Vi kommer att aktivt arbeta mot diskriminering i alla dess former. Det är en aspekt som ska genomsyra samtliga nämnders arbete.  Vi vill arbeta för att tillvarata människornas resurser och egna styrkor till att bli delaktiga i arbets- och samhällslivet.  Arbetet kommer att ske i samverkan med närings- och föreningslivet, andra politiska organisationer samt Riksdag och EU.

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-22 08:42