Valprogram 2014

Valprogram för Socialdemokraterna i Flens Kommun 2014

Inledning

Ditt Flen – möjligheternas kommun/Vårt framtidskontrakt från Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater tror på alla människors lika värde och lika rätt.

Vi tror på att människan kan utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin egen tillvaro efter egna önskningar och ha en vilja att vara med och påverka samhället. Såväl i Flen som i hela Sverige.

Vår vision är ett samhälle där alla människor arbetar tillsammans för en jämlik och solidarisk värld.

Socialdemokraterna i Flen vill fortsätta att utveckla kommunen till att bli än mer attraktivare för oss som bor här och därigenom få en utveckling till att allt fler vill bosätta sig i kommunen. 

Jobb och Tillväxt

Företagande:

Vi socialdemokrater ser jobbskapande arbete och företagande som en viktig del för en positiv utveckling i Flens Kommun. Därför har vi stärkt näringslivskontoret för att kunna öka kontakten och hjälpa företagarna i kontakter med myndigheter, i kontakter med kommunen, skapa nätverk mellan företag, hjälp att utveckla dagens företag, hjälp vid bildandet av nya.

-          Vi vill fortsätta att utveckla näringslivskontoret

-          Skapa tillgänglig mark för nyetableringar i bra lägen

-          Fortsätta att arbeta för bra kommunikationer

-          Fortsätta utveckla konceptet ”En väg in” så det blir enklare för företagen att få ”rätt” hjälp i sina kontakter med kommunen.

Bostäder:

Bostadsfrågorna är viktiga i framtiden.

Flens kommun har genomgått stora förändringar md ett mindre antal arbetstillfällen som följd. En stor mängd invånare har flyttat från Flens kommun. Detta har medfört att vårt bostadsbyggande minskat kraftigt och vi har haft ett stort överskott på lägenheter. Samtidigt ligger vår kommun mycket centralt till för att såväl ha en hög bostadskvalité som att nå arbeten inom nära håll från nästan alla av kommunens orter.

Vi socialdemokrater vill gå vidare och planera för var vi skall bygga bostäder i framtiden. Vi tror att bra bostadsområden är en viktig del att möta framtiden med. För att öka möjligheterna för äldre att byta boende så kommer vi att verka för att bygga trygghetsboenden i de större tätorterna i första hand. Vår förhoppning är att genom att möjliggöra för fler äldre att sälja sina villor kan vi få ett större villautbud vilket kan locka unga att vara kvar i vår kommun men också nya kommuninvånare.

Vi vill också i kommunens planeringsarbete sätta ett särskilt fokus på att finna nya områden för framtida bostadbyggnad. Som vi ser det måste kommunen ha en hög beredskap att erbjuda nya invånare med. Då gäller det att ha så mycket detaljplaner färdiga som möjligt så att det bra är att sätta spaden i jorden. 

Kommunikation:

Att ha kommunikation med vår omvärld är viktigt.

Många arbetstillfällen har försvunnit från vår bygd de senaste årtiondena. Långt fler av våra invånare pendlar idag till andra orter för sitt arbetes skull än tidigare. Många pendlar även in till vår kommun. Det gör oss allt mer beroende av att det finns kollektivtrafikförbindelser till omgivande kommuner och hela Mälarregionen.

Socialdemokraterna kommer även fortsättningsvis arbeta för att förbättra kollektivtrafiken, såväl vad gäller busstrafiken som tågtrafiken. Just nu pågår långtgående planer att sjösätta ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i hela Mälardalen där utökad regional tågtrafik till bland annat Stockholm är centralt. Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda kommunen och landsting kommer antalet tågavgångar till Stockholm öka. Därmed ökar möjligheterna till arbetspendling till Sveriges starkaste tillväxtregion. Det är också viktigt att upprätthålla en god busstrafik i kommunen så att det blir lätt att pendla mellan kommunens orter och binda samman landsbygdbussarna med övrig regional kollektivtrafik, såväl buss som tåg.

Till denna del hör också att kommunen har goda vägförbindelser. Vår kommun har i många år tillsammans med övriga kommuner längs riksväg 55 verkat för att få en full utbyggnad av så kallad två plus en väg mellan Norrköping och Strängnäs. Det är av avgörande betydelse för många av våra företag men också för många bilberoende arbetspendlare. Riksväg 55 är av högsta prioritet för oss socialdemokrater i Flens kommun.  Vi kommer att göra allt vi kan för att få till stånd en fortsatt prioritering av detta vägstråks utbyggnad!

Jobb:

Jobb i Flen och regionen.

En förutsättning för att kunna leva och må bra i den fantastiska del av landet är att man kan försörja sig. Därför är jobben viktiga i vår kommun och region. Med en bra skola och fungerande kommunikationer har vi ett fantastiskt utgångsläge att bli en fantastisk kommun.

Men som kommunkan man inte skapa alla de jobb som behövs, även om kommunen kommer att ha ett stort rekryteringsbehov de kommande åren då många av våra medarbetare går i pension. Nyckeln till framgång på detta område är att vi samverkar med:

-          Våra grannkommuner i regionen för att klara kompetensbehovet och hålla nere kostnadsökningarna vid ökande behov och krav på kvallitet.

-          Vårt näringsliv så att man får möjlighet att växa, vilket innebär att vi måste ha en bra planering vad det gäller utbildning, planläggning, integration och bemötande och service i vår myndighetsutövning

-          Staten och regionen i arbetet med att bygga ut bredband för att göra det möjligt att bedriva företag samt leva med fungerande telekommunikation och kunna följa medieutbudet.

-          Arbetsförmedlingen för att möta inte minst våra ungdomar vid introduktionen i arbetslivet. Men också ge människor som blivit arbetslösa nya chanser genom samverkan med vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar

-          Föreningslivet i dess värdefulla arbete med att skapa nätverk och delaktighet i vår kommuns utveckling.

-          Vi vill att ungdomarna skall få ett ökat inflytande över sin framtid. Därför vill vi arbeta för att ungdomarna skall få ökat inflyttande på kommunala beslut

-          Vi vill fortsätta hjälpa ungdomars och arbetslösa etablering på arbetsmarknaden genom att ge praktikplatser i kommunen.

Vi socialdemokrater vet att alla behövs, människor vill och kan. Alla kan bidra till ett bra Flen utifrån var och ens förutsättningar, låt oss nu bara ta tillvara alla dessa resurser i vårt samhällsbyggande.

Välfärd

Skolan:

Vi socialdemokrater vill att alla barn och ungdomar i Flens Kommun ska få en/har rätt till en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. Vi vill att skolorna ska ha hög kvalitet, hög måluppfyllelse och goda betygsresultat. Det är viktigt att vi skapar en inspirerande och utmanande lärmiljö i mångfald för att barnen/eleverna ska ha en så stabil plattform som möjligt inför sina framtida utmaningar i livet.

Vi vill också skapa en attraktiv skola för såväl elever som pedagoger. Vi har en stor utmaning i att rekrytera behöriga pedagoger inför framtiden och då behöver vi ha attraktiva skolor. Därför måste vi satsa på kompetensutveckling för våra pedagoger för att kunna skapa utmanande och inspirerande lärmiljöer runt om i kommunens förskolor och skolor.

En utmaning för Flens Kommun är att vara flexibel för hur kommunen utvecklas i framtiden och detta måste vi vara rustade för.

Skolmaten är en viktig del av barnens och ungdomarnas förutsättningar för att kunna ta in så mycket kunskap som möjligt. Vi socialdemokrater vill att skolmaten ska vara god, näringsrik och tillräcklig. Kan vi dessutom hitta vägar för att öka utbudet av närodlat, svensk och ekologiskt kan vi stärka såväl näringslivet som miljön. Vårt mål är att 30 % av maten ska vara ekologiskt och/eller närproducerat. Vi vill också att alla barn/ungdomar i kommun ska kunna få möjlighet att äta en god och näringsrik frukost innan skoldagen börjar.

Vi vill, tillsammans med Landstinget, starta en Familjecentral som stöd för föräldrar och barn. Familjecentralen kommer att innefatta ett nära samarbete mellan barnavårdcentral och socialtjänsten och det kommer även att finnas en öppenförskola i anslutning till Familjecentralen. Detta är viktigt för att ge barn lika förutsättningar.

Vi vill ha en skola att vara stolta över!

Äldreomsorg:

Äldres livskvalitet i vår vackra kommun.

Vi går mot en framtid där större delar av vår befolkning kommer att vara äldre och leva längre. Detta ser vi socialdemokrater som en möjlighet eftersom alla vi som bor här ser fram emot den tid då vi kan njuta av livet i vår fantastiska miljö med en närhet till många storstäders utbud. Föra att detta ska bli verklighet måste vi:

-          Satsa på boendeformer som gör det möjligt att bo kvar där vi har våra nära och kära även när vi behöver samhällets stöd. Detta kan ske genom utveckling av seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende. Detta kan även bidra till att bostäder kommer att bli tillgängliga för våra ungdomar och nya innevånare i vår kommun.

-          Skapa förutsättningar för boende i centrala lägen med närhet till service men även boende i närheten till vår vackra natur.

-          Ha en hög kvalitet i omsorg och bemötande av våra gamla som bygger på människors behov inte på vinster och affärsmöjligheter.

-          Skapa trygga miljöer där människor kan mötas över generationsgränserna.

-          Utveckla måltiderna för våra äldre, vilket för många äldre är en av de viktigaste ljuspunkterna på dagen. Maten ska vara god, näringsrik och tillräcklig. Kan vi dessutom öka inköp av närodlat, svensk och ekologiskt kan vi stärka såväl näringslivet som miljön. En lösning kan vara att lägga ut sådan verksamhet på entreprenad om upphandlingsregler hindrar oss i våra ambitioner.

-          Vi socialdemokrater anser att vård och omsorg är ett samhällsansvar som inte ska drivas av vinstintresse, däremot ser vi möjligheter att samverka med företag när det gäller boende och mat.

Kultur:

       Vi Socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Framtidens kultur i Flen genom:

-          Att tillsammans med studieförbund och föreningar utveckla kulturen så att den blir tillgänglig för alla.

-          Skapa spontanidrottsplatser

-          Vidareutveckla fritidsgårdarna (är inte fritidsgårdarna en del av skolan och en pedagogisk verksamhet?)

-          Inrätta ett modernt och mer rättvist system för stöd till kultur-, idrotts, och fritidssektorn

-          Se över kommunikationerna för att möjliggöra skolelevernas möjligheter till en aktiv fritid.

-          Utveckla bruksområdet i Hälleforsnäs för handel, företagande, kultur men även försäljning

-          Fortsätta tillskapa promenadvägar i kulturlandskapet

-          Fortsätta arbetet med att utveckla våra olika orter genom ortsutvecklingsarbetet

Miljö:

Socialdemokraterna i Flen vill fortsätta miljöarbetet för Framtidens Flen.

Vi vill:

-          Bevara och utveckla tillgängligheten för tätortsnära naturområden

-          Inventera, bevara och skydda värdefulla naturområden i kommunens alla delar

-          Säkerställa tillgången på rent dricksvatten

-          Arbeta för att sjöar och vattendrag blir naturliga vattenspeglar för både människor och djurliv

-          Att kommunens energiförbrukning minskas

-          Vi vill att målet ”inga fossila bränslen används i kommunens fastigheter”.

-          Att lekplatser och skolgårdar inbjuder till lek och är utvecklande för barnen

-          Att hänsyn ska tas till att den biologiska mångfalden skyddas

-          Fortsätta att utveckla stadskärnan till att bli mer attraktiv

-          Fortsätta arbetet med att fullfölja de av riksdagen fastställda miljömålen för Sverig

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 20:16