Vår politik

Socialdemokraterna vill att alla kommuninvånare ska ha möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet. Det är grundläggande för en fungerande demokrati. Vi anser också att alla kommunivånare är lika viktiga oavsett ålder, inkomst eller härkomst.

Interpellationer, motioner och yttranden om kommunala frågor     
 
För att påverka kommunpolitiken jobbar vi aktivt i kommunfullmäktige med frågor till majoriteten och motioner om förändringar. Vi avger också yttranden över kommunala ärenden, vartefter de behandlas i kommunens politiska instanser.

Vi lyssnar på vilka problem som invånarna i Vaxholm tycker är viktiga att uppmärksamma och finna bra lösningar på. Här kan Du läsa ett  urval av våra dokument från senare år: (Arbetet med redovisning av nyare dokument pågår)

2016

Reservation mot beslut om markanvisningstävling för Norrberget (Kommunstyrelsen 160901)

Än kan rivningen av Norrbergsskolan stoppas (flygblad 1a Maj 2016)

 

2013

Socialdemokraternas yttrande över förslaget till översiktsplan 2030

2012

Motion om sommarjobb 2012

Översiktsplan 2030

Interpellation om Storstockholms Brandförsvar

Interpellation om Norrbergsskolans tomt

Motion Medborgarkontor

2010

Motion Sommarjobb 2010

Motion Bostadsförsörjning

Motion Ungdomar

Motion Äldre

Motion Demokrati

Interpellation Demokratimotionen

Motion Kulturstrategi

Rindö vattenhall

Miljön i Vaxholm

Tynningö

Skarpö och Rindö

2009

Motion Näringsliv