Kritisk revisionsrapport - framtida investeringar

 
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen den 5 september 2013
Ang Svar på revisionsrapport: Granskning av planering inför kommande investeringar

På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har PwC granskat stadens planering av kommande investeringar. Bedömningen från PwC är att staden inte har en ändamålsenlig planering för genomförande av kommande investeringsbehov.


Vi tolkar svaret från kommunledningen till revisorerna om den bristande planeringen inför kommande investeringar som ett medgivande från majoritetens och kommunledningens sida, lindat i en hel del försök till bortförklaringar.


En av de styrande stommarna i lokaldemokratin är beslut i Kommunfullmäktige om det kommande års budget. Under de senaste åren har partierna i Kommunfullmäktige inte varit överens om budgetprioriteringar eller investeringsplaner. Majoriteten har för budgetåren 2011, 2012 och 2013 satt upp exploateringsintäktsmål som ska täcka de investeringar man vill prioritera. Under inget budgetår har man kunnat nå det uppsatta målet på 85 miljoner i exploateringsintäkter.  Majoriteten har inte redovisat för medborgarna hur exploateringar kan täcka planerade investeringar och man har satt ingång investeringar som måste finansieras med lån vilket ytterligare försvagar kommunens soliditet och överordnade ekonomi.
Kommunen har i dagsläget en lånebörda på ungefär 465 miljoner kronor. Räntorna på lån av denna storlek uppgår till ca 18 miljoner kronor om året. Majoriteten har beslutat om kommande investeringar på minst 250 miljoner kronor som ska genomföras under 2012-2014. Revisionsrapporten utgår från att en utökad lånefinansiering inte är realistisk eller en långsiktig lösning.


Vid endast ett fåtal tillfällen har demokratiska och beslutande organ diskuterat finansiering av investeringar. Kommunfullmäktiges sammanträden i samband med budgetbeslut är ett exempel. De forum som kommunledningen och majoriteten hänvisar till som politiska forum, där kommande investeringar har diskuterats, är varken protokollförda, beslutande eller demokratiska. Därför bl a kritiken från revisorerna.


Kommunledningen hänvisar i sitt svar till revisorerna till att arbetet med att fastställa en ny översiktsplan pågår men att den tyvärr inte är beslutad och därför inte kan utgöra ett underlag för ändamålsenlig planering  av kommande investeringsbehov. Vad vi i oppositionen ofta har erfarit är att majoriteten använder översiktsplanen som ett alibi när det passar men lika ofta hävdar att en ny översiktsplan inte är juridiskt bindande. Det går alltså inte att luta sig åt översiktsplanearbetet som underlag för finansiell planering av kommande investeringar. Oppositionen påpekade vid Kommunstyrelsens senaste arbetsutskott att den demokratiska processen har satts ur spel i och med att det saknats politiska beslut som ska underbygga en sund och hållbar planering för framtida investeringar. Majoriteten blev då mycket upprörd och pekade på, liksom kommunchefen gjorde i sitt svar till revisionen, att kommunledningen har bjudit in till seminarier och andra typer av möten angående till exempel lokalförsörjning och bostadsbyggande. Dessa forum kan som sagt inte anses som del av den demokratiska processen.


När det gäller PwC-rapportens påpekande att kommunen har ett genomarbetet underlag för befolkningsprognos och lokalförsörjningsstrategi som ger en god bild av de kommande behoven är vi av annan åsikt.  Befolkningsprognosen och lokalbehovet grundas på icke beslutad och icke redovisad planering för bostadsutbyggnad. I exemplet Norrbergskolan har lokalförsörjningsstrategin dömt ut en väl fungerande skola i ett bra läge för att sälja marken, bygga upp till 250 bostäder och bygga en ny skola på en högst tvivelaktig grundvatteninträngd tomt där en tidigare skola blev mögelskadad och fick rivas. Den samhällsekonomiska ekvationen går inte ihop.


Socialdemokraterna i Vaxholm ser alvarligt på kritiken från revisorerna och anar att majoritetens svar är ett sätt att skylla ifrån sig ansvaret gentemot såväl kommuninvånare som revisorer. Utan hållbar finansieringsplan lämnar man kommunen i en ännu mera sårbar situation än idag.


Katherine Angelo Lindqvist
Bengt Sandell
Lars Sjöblom

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-19 10:00