Karl-Erik Olsson 1 maj tal 2012

Mötesdeltagare!
Simrishamns kommun är en kommun med många förutsättningar för att både växa och utvecklas. Trots att kommunen räknas som en småstad erbjuder vi både ett rikt näringsliv, kulturliv och fritidsliv.
Kommunen står nu med det faktum att befolkningen minskar och med detta minskar vårt skatteunderlag. Vi behöver vända denna negativa trend och det gör man inte genom att passivt vänta på bättre tider.
Simrishamns kommun behöver förutom att öka befolkningen, utbildningssatsningar, bättre kommunikationer och att bli ledande inom kultur- och turism.
När jag stod här för ett år sedan sa jag att det är en fullständig kaos inom det borgerliga styret i kommunen. Inte trodde jag då att detta kaos kunde bli mycket värre. Men det visar sig nu tydligt att det har blivit mycket, mycket värre. Nu är det fritt fall i den moderata politiken inte bara i riket och regionen utan det är än värre i vår kommun. Man avsätter förvaltningschefer, förvaltningschefer slutar, personal skickar oroliga mejl, kommuninvånarna undrar vad som kommer att hända, ja allt är en enda kaos. I toppen av detta kaos sitter ju då Anders Johnsson moderaterna som nu har kört fartyget på grund och som sakta men säkert låter fartyget sjunka ner i avgrunden.
Den politiska ledningen uppvisar en bräcklighet och ett agerande som inte gagnar kommunen. Idag handlar allt från majoriteten om att lägga ned fungerande verksamheter, men vad som behövs är i stället, att utveckla kommunen i en positiv rikting. Det saknas en handfast och stark politisk ledning som tydligt visar målinriktningen. Att som nu hänvisa alla förslag till Vision 2040 visar inte på någon handlingsförmåga.
Den politiska majoriteten har lyckats med EN sak och det är att få kommunen att blomstra som avvecklings och nedläggningskommun. Alla diskussioner fokuseras just nu på vad som skall läggas ner. Våra byskolor och vårt gymnasium . Oasen, som är en rådgivningsbyrå för de som behöver samtalsstöd och hjälp i sin vardag har man ju redan stängt.
Den politiska ledningen har inte ens kunnat enas om ett majoritetsprogram som visar på vilken viljeinriktning den politiska majoriteten står bakom.
Anders Johnsson sa följande när han tillträde 2010 som kommunstyrelsens ordförande.
”vi kommer inom de närmaste månaderna att ta fram ett gemensamt majoritetsprogram i vilken riktning vi vill att kommunen skall gå i under denna mandatperiod. Jag vet inte om det var mot avvecklingsinriktning man då tänkte sig att man skulle gå? Men det verkar nästan så. Nu har hela 2011 gått och 4 månader av 2012 och ännu saknas det gemensamma dokument som visar hur man tänker styra kommunen. Men man väntar väl antagligen på som Johnsson brukar säga ”visionen 2040” som skall lösa alla moderaternas problem.


Mötesdeltagare
Efter ett mycket omtumlande kommunfullmäktige för ca 1 vecka sedan avsatte Moderaterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna barn- och utbildningsnämndens alla ledamöter och lät kommunstyrelsen ta över nämndens frågor. Det ironiska i detta är att revisorerna gav kommunstyrelsen svidande kritik för sin inblandning i just utbildningsfrågorna. Under den långa debatt som pågick nämnde varken Gudrun Schyman (Feministiskt initiativ), Siv Bildsèn (Miljöpartiet) eller kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (Moderaterna) ett enda ord om denna kritik från revisorerna som kommunstyrelsen fick på grund av sin inblandning i just utbildningsfrågorna. Men det kanske beror på att alla tre är ordinarie i kommunstyrelsen och då vill man ju inte kritisera sig själv? En annan intressant fråga är ju med tanken på den intensiva jämställdhetsdebatten som finns i kommunen att nu lägger man över frågorna från den enda nämnd där det fanns två kvinnor i presidiet till det utskottet som Gudrun Schyman brukar raljera med uttryck om kommunstyrelsens arbetsutskott som ”grabbarnas” lekstuga.
För ett år sedan var det som ni alla minns mycket diskuterande om våra byskolor och vårt Österlengymnasium. Den debatten fortsätter ju även i år. De närmaste veckorna så kommer ett beslut att fattas om vi skall ha Österlen gymnasiet kvar, sista söket till gymnasiet går ut den 15 maj. Det finns i dag endast två linjer kvar utav sju att söka till.
Man beslutade efter första söket att 5 linjer skulle läggas ner, vi socialdemokrater gick ju som bekant emot detta. Vi ville ju ha alla linjerna öppna för att ge våra ungdomar möjligheten att göra ett andra sök till Österlen gymnasiet. Men tyvärr så blev det inte så. Men det ligger kanske i linje med moderaternas avvecklingspolitik att även Österlen gymnasiet skall läggas ner.

För oss är utbildning och kunskap viktigt det är också en klass och jämlikhetsfråga. För alla barn och ungdomar skall ha samma rätt till en bra start här i livet och det är vår uppgift som politiker att se till att man får den utbildning och den kunskap som våra barn och ungdomar har rätt att kräva för att klara av att få ett jobb när väl utbildningen är klar.


Men det handlar också om att vi som kommun ska klara av den framtida konkurrenskraft som vi och vårt näringsliv står inför. Därför är det mycket bekymmersamt att 22 % av de som går ut nian 2012 inte klarar av behörigheten till de nationella programmen på gymnasienivå. Detta beror på stor del av att man från majoriteten säger upp personal inom skola. Tittar vi då på barnomsorgen som är ett annat av våra viktiga områden så har vi ett kommunfullmäktigemål om att vi skall ha 5 barn per vuxen men tyvärr så med den politik man nu för så är detta uppe i 6,3 barn per vuxen och det ökar.
I vårt budgetalternativ avsatte vi 11 miljoner mer än vad borgarna beslutade om sin budget. Dessa extra miljoner anser vi behövs för att satsa mer resurser på skolan,
Vi anser att våra barn o ungdomar är värda att satsas på för Skolan är grunden för en modern jämlikhets och tillväxtpolitik. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb men också till människors frihet att forma sitt eget liv.
Vi socialdemokrater vill tillsammans med näringslivet utveckla Österlen gymnasiet och våra byskolor.

Mötesdeltagare
Offentligt finansierad äldreomsorg och insatser för personer med funktionshinder har blivit en attraktiv marknad för internationella investerare och detta blev vi påminda inte minst av CAREMA skandalen med 3 – 8 miljarder direkt till vinst i de privata företag som driver skola och vårdverksamhet i Sverige. Miljarder som skulle gå tillbaka till skattekollektivet och kommunmedborgare i Sverige och Simrishamn.
Trots detta fortsätter privatiseringsivern i kommunen. Inom kort kommer fyra nya områden att konkurrensutsättas inom socialnämndens verksamhet. Man talar om valfrihet men vilken valfrihet? När allt är utlagt på entreprenad så finns det ju ingen kommunal verksamhet kvar. Kan jag då välja vilken vård och omsorg jag vill ha?
Detta är även en jämställdhetsfråga. Enligt en analys gjord av Uppsalaforskare på bemanning av kommunala och privata boenden är andelen som jobbar heltid är större i den kommunala verksamheten och timsanställda är högre i den privata vården.

Nu ett år senare så handlar det inte bara om de uppräknade verksamheterna som det är mycket oroligt inom. Förr om åren har Simrishamns kommun varit en inflyttningskommun och vi har på det sättet balanserat underskottet mellan döda och födda med att fler har flyttat in än flyttat ut. Men under det senaste året har vi tappat 200 kommuninvånare ja ni hörde rätt 200 kommuninvånare. Och vi har ett tapp även på inflyttningen. Detta mötesdeltagare handlar om stora minskade skatteintäkter för vår kommun på i storleksordning 8-9 miljoner. Tänk om vi istället hade ökat med 200 kommuninvånare så hade vi istället haft ca 18-20 miljoner i nya skatteintäkter.
Det saknas kommunala planer för hur utvecklingen av vår kommun skall se ut. Vi socialdemokrater menar på att VI som kommun måste ta tag i dessa frågor och planera från grunden alltså tänka oss nya bostadsområden där vi planerar för blandade boendeformer, fritidsmöjligheter mm. Bostadsområdena måste vara tillgängliga för alla inte bara inomhus utan också även då utomhus. Vi kan inte göra som idag att låta marknaden styra denna planering. Då blir detta en kommun som endast kommer att bebos av sommarboende.
Det saknas en tydlig politisk målsättning med kommunens utveckling just nu är det enbart besparingar, nedläggningar och avveckling som har högsta prioritet från de styrande i kommunen.
När Anders Johnsson då blev kommunstyrelsens ordförande 2010 så skulle det bli stora förändringar och nya förslag på hur företagandet skulle bli i kommunen. Fram till dags datum så har Anders Johnsson lagt fram en skrivelse om detta alltså en enda den handlade om utmaningsrätten på de kommunala verksamheterna. Detta är ju inget nytt finns redan i en hel del andra kommuner. Vi socialdemokrater ser en utveckling av vårt befintliga näringsliv men också nya företag.
Därför har vi tagit fram ett eget NÄRINGSLIVSPROGRAM för hur vi vill att näringslivet i kommunen skall utvecklas.
Jag skulle kunna hålla på timme efter timme att stå här och tala om allt som är dåligt med den styrande politiken i kommunen. Jag har fått frågan om jag kan tala om något positivt som har hänt det senaste året. Jag har då svarat det blir inte lätt men till slut så har jag hittat något positivt. Det är Marint Centrum som då vårt industrifasthetsbolag har renoverat upp och Marint Centrum är på bra frammarsch. Samt att vårt bostadsbolag nu håller på att bygga 31 lgh i Gärsnäs. Så vi får väl tacka våra båda bolag för detta positiva i vår kommun.
Investeringarna i vår kommun är ett annat område som man från moderaternas sida inte vill satsa på. Moderaterna tittar i första hand på plånboken och i andra hand vad som behöver investeras i. Vi socialdemokrater är mycket tydliga även här, vi måste våga prioritera investeringar på de områden som kan ge något tillbaka till kommunen. Med rätt investeringar så är vi övertygade om att vi kan vända den negativa trenden med befolkningsminskningen. Skola, barnomsorg, vård och omsorg, investeringar så som på viktiga planeringar för bostadsområden i närheten av järnvägsstationer, busshållplatser, kommunikationer och fritidsområden så kommer kommunen att blomstra. Vi socialdemokrater har tagit ett mål om att vi skall öka befolkningen med 200 personer om året, det innebär 1000 nya människor på fem år. Därför måste vi också planera för detta och då går det inte att föra en debatt om att lägga ner våra byskolor och vårt gymnasium. Jag fick frågan häromdagen från en familj efter denna debatt som nu är om våra byskolor. Frågan var så här ” Jag och min familj söker bostad i Simrishamns kommun, men med tanke på att vi inte vet vilka skolor som kommer att vara kvar så undrar jag vågar vi flytta till Simrishamns kommun?” Det är sådana här frågor som hela tiden dyker upp. Vi menar att Simrishamns kommun skall vara det självklara valet av bostadsort för ALLA.
Vi vill göra Simrishamns kommun till en attraktiv kommun för boende, företag och besökare.

Därför har vi socialdemokrater tagit fram en bostadsförsörjningsplan och ett bostadsförsörjningsprogram.

Andra viktiga områden för att få familjer/människor att välja Simrishamns kommun som sitt självklara val som bostadsort är att se till att vi fortsätter att värna om vårt rika kultur och fritidsliv.
För vi är övertygade att Kulturen betyder mycket för att stärka barns personliga utveckling. Vi vill skapa projekt där barn och det politiska livet möts.
Vi socialdemokrater vill att nya samverkansformer måste fram mellan kommun/regionen och privata intressenter, organisationer och andra.
Vi är övertygade om att samverkan mellan olika aktörer kan förutom att ge medborgarna tillgång till kulturella upplevelser, främja inflyttning och näringsliv, också ge arbetstillfällen till kulturarbetare i kommunen.
Fritidspolitiken skall inriktas på att skapa möjligheter för social gemenskap och en aktiv fritid för alla medborgare. Det innefattar möjligheter till daglig fysisk aktivitet i alla åldrar. Med dessa förslag så tror vi att vi kan skapa Möjlighetens Simrishamn.
I vårt handlingsprogram inför valet 2012 finns detta och mycket mer att läsa om hur vi vill utveckla Simrishamns kommun. Vi socialdemokrater har lagt fram förslag på förslag i kommunfullmäktige men ALLTID mötts av ett nej från majoriteten.

Mötesdeltagare

Sedan Alliansen tog över regeringsmakten i riket 2006, så har Alliansen sänkt skatterna med 157 miljarder kronor. Miljarder som skulle kunna gå till fler lärare inom skola, mer personal inom vården, man skulle kunna få fler i jobb genom att satsa på miljön med så kallade gröna jobb. I takt med minskade skatter så minskar också resurserna för kommunerna, detta får som följd att många kommuner så också Simrishamn nu står inför ett vägval att antingen höja skatten eller att spara ännu mer än vad man redan gör idag. Vi socialdemokrater menar att smärtgränsen nu är nådd för att spara mer. Vi kan inte hålla på att säga upp personal och lägga ner fler verksamheter. Sedan Alliansen tog över 2006 så har antalet offentliganställda i riket minskat med ca 40000 personer. Detta får ju till följd att den personal som är kvar inte hinner med att ge den vården, den utbildningen, den kunskapen som alla har rätt att kräva och få.

Facklig/politsk
Socialdemokraterna går nu mot en ny vår. Vi har nu en ny partiledare i Stefan Löfven som har en facklig bakgrund i IF metall. Detta gör vad jag tror att vi kommer nu att få igång ett bra verksamhet mellan partiet och de fackliga organisationerna. Men jag tror också att vi kommer att få ett bra samarbete med företagen. Jag känner redan av ett förbättrat klimat mellan företagen och partiet i vår kommun.

Till sist vill jag avsluta med att riket, regionen och Simrishamns kommun behöver en mycket tydlig och stark politik och det är vi socialdemokrater som står för den starka och tydliga politiken.

Tack