Kommunstyrelsen 17 april

Nya Gymnasiets placering!

Just nu håller vi på att diskutera nya gymnasiets placering i Simrishamn! Valfisken eller södra kajen (Marint Centrum).
Gymnasiets vara eller icke vara har ju varit en stor politisk fråga i Simrishamns kommun. Under flera år.
Man har från den borgerliga majoriteten lagt ner program efter program som har gjort att gymnasiet har totalt urholkats och ungdomarna flyr Österlengymnasiet.
Nu har förvaltningen tittat lite extra på detta och kommit med förslaget efter diskussioner med ungdomarna att man skall satsa på det nya gymnasiet i centrum. Detta gäller enbart de teoretiska ämnena inte de praktiska eller vuxenutbildningen. Utan de kommer att ligga kvar i de nuvarande Österlengymnasiets lokaler.

Frågan som jag ställer mig.
Skall vi satsa på ett nytt gymnasium i centrum?
Om vi nu säger ja till detta skall det nya gymnasiet ligga i Valfisken eller på Södra Kajen (Marint Centrum)? Vill vi ha ett uppdelat gymnasium där de teoretiska linjerna ligger i centrum och de praktiska linjerna kvar i de nuvarande lokalerna?
Kommer andra ungdomar från andra kommuner att vilja gå i vårt nya gymnasium
Frågorna är många, många fler så detta krävs en riktig funderare.
För skall vi satsa så måste vi också satsa till ett hundra procent och ge denna satsning under minst en tioårsperiod och inte som den borgerliga majoritetens agerande idag där man tar ett år i taget lägger ner och stänger de nuvarande linjerna.
Tanken var att vi skall ta detta beslut i kommunstyrelsen under onsdagen. Men detta ärendet togs bort ifrån onsdagens ärendelista och ks ledamöterna fick mer information från barn- och utbildningsförvaltningen.
Detta innebär att vi får ytterligare en chans att diskutera denna så viktiga framtidsfråga inom de olika politiska partierna.

 

Vi socialdemokrater kommer att behandla detta på kf/nämndsgruppen måndagen den 22 april ca kl 17.00.

Äldreombudsman/Kvinna!

En annan stor fråga var om man skulle inrätta en äldreombudsman/kvinna i Simrishamns kommun. Detta efter en motion från Carl-Göran Svensson (C). Vi socialdemokrater tycker att detta är ett bra förslag och vi har stött motionen i alla instanser. Centerpartiets ledamöter har gått emot sin egen motion i både socialnämnden och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men i kommunstyrelsen gick då (C)representant med i vårt yrkande och stödde sin egen motion. Vi socialdemokrater yrkade bifall till motionen och yrkade på att man skulle ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda omfattningen på tjänsten. Denna motion har varit uppe på kommunstyrelsen i ett tidigare sammanträde och blev då återremitterad till socialnämnden för att utreda kostnader och omfattningen på tjänsten. Därför blir det lite märkligt att man från (M) åter igen yrkade på att den åter skulle återremitteras till socialnämnden för att utreda motionens och omfattningen på tjänsten. Det märkliga här är att även Gudrun Schyman (F!) yrkade bifall till motionen men gick sedan emot i voteringen och stödde (M) återremissyrkande. Voteringen slutade med 7-6 för en återremiss. Partier som gick med på vårt yrkande var (C) o (MP).

 Bild på händer som omfamnar varandra

Karl-Erik Olsson

Oppositionsråd/Ordförande