2007 Satsa mer på vår personal!

Motion Kommunfullmäktige Simrishamns kommun

  

Satsa mer på vår personal!

  

Den borgerliga majoriteten skriver i sitt program om att Simrishamns kommun som arbetsgivare skall öka satsningen på hälsofrämjande åtgärder för kommunens personal.

 

På vilket sätt har man tänkt att öka satsningen på hälsofrämjande åtgärder? I majoritetens program står inte ett ord att läsa om hur, vad, när man skall göra dessa satsningar. Det enda man mäktar med att skriva i sitt åtgärdsförslag är: att kommundirektören ansvara för uppföljningen. Halvårsvis sker redovisning till kommunfullmäktige i samband med bokslut och delårsbokslut. Alltså inte ett enda ord om vilka åtgärder man tänker vidta, dessa ord man skriver i programmet är som programmet i helhet bara en massa tomma ord. Nu måste ni upp till bevis i majoriteten och visa handling inte bara en massa ord som inte leder till någon åtgärd.

Förvaltningens förslag ligger på 100 000 kr. Detta är en minskning från 2006 där vi beslutade om 200 000 kr på kontot personalbefrämjande åtgärder. Förvaltningen lägger ett förslag på att dra ner kontot med 100 000 kr alltså minska kontot med hälften.

Hur rimmar detta med majoritetens program?

 

Därför kommer vi socialdemokrater med ett förslag som handlar om att göra kommunen till en god arbetsgivare och inte bara en massa tomma ord.

Vi vill att det görs rejäla satsningar på personalen, vi vill ha ett ökat anslag på kontot för personalbefrämjande åtgärder under kommunstyrelsen med 300 000 kr. Med 400 000 kr på kontot tror vi att det går att göra avtal med bl.a. Helsunt, korpen, Friskis- och svettis, till en början. Det finns säkert fler. Vi socialdemokrater tror att ökar man satsningarna ökar man också hälsan!

 Mot denna bakgrund yrkar vi socialdemokrater:

 

Att  kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta 300 000 kr på kontot personalbefrämjande åtgärder. 

       Från kontot kommunfullmäktiges förfogande

 

 

Simrishamn den 18 december 2006

 

Socialdemokraterna

 

 

Karl-Erik Olsson          Pia Ingvarsson          Christer Grankvist        Susanne Ringskog-Wagnhammar

Oppositionsråd             Ledamot i KS            Ledamot i KS               Ledamot i KS