2007 Utforma en policy, en handlingsstrategi för framtiden, gällande handläggningen av resor som kommunens förtroendevalda och anställda inbjuds till

MOTION
Kommunfullmäktige Simrishamn

 

Utforma en policy, en handlingsstrategi för framtiden, gällande handläggningen av resor som kommunens förtroendevalda och anställda inbjuds till

 

21 januari i år företogs en resa till Göteborg där dels förtroendevalda i kommunen, dels representant för näringslivet deltog. Utformningen av resan har i efterhand väckt frågor hos kommunrevisionen.

Med anledning av denna händelse föreslår vi, Simrishamns socialdemokrater, att en handlingspolicy, det vill säga ett regelverk, upprättas för liknande resor i framtiden. Regelverket bör bland annat omfatta

- klargörande av syfte med resan

- fastställande av vilket beslutsorgan/vilken befattningshavare som skall besluta om resan

- princip och motivering för urval av deltagare

- betalningsansvarig för resans kommunanknutna deltagare

- dokumentation av ovannämnda punkter

 

Socialdemokraterna i Simrishamns föreslår därför kommunfullmäktige:

Att ge kommunen i uppdrag att utforma ett regelverk för framtida resor som kommunens förtoroendevalda/befattningshavare inbjuds till

 

 

Susanne Ringskog Vagnhammar             Christer Grankvist