2007 Utveckla Trädgårdsnäringen som bransch på Österlen

MOTION Kommunfullmäktige

Simrishamns kommun

 

 

Utveckla Trädgårdsnäringen som bransch på Österlen

 

Socialdemokraterna i Simrishamn har tidigare lämnat in en motion som handlade om ett näringspolitiskt program för arbete och tillväxt. En av punkterna handlar om att kommunen skall presentera förslag på hur nätverk mellan olika branscher och företag skall startas och samordnas. En del av motionen handlade om att kommunen skall arbeta aktivt för en utveckling av de båda så livsviktiga näringarna som turism och kultursektorn är. Denna motion har till dags datum inte varit uppe i fullmäktige för behandling. 

 

Österlen har ett mycket gott varumärke vad gäller trädgård och trädgårdsnäring. Vi har den bästa klimatzonen, vi har starka entreprenörer inom området. Österlen är också väl känt för sitt rika kulturliv med många välrenommerade konstnärer och kulturaktiva.

Sammantaget har utvecklats en miljö som är attraktiv både för de boende och för besökare. Turistnäringen är en mycket viktig del av Simrishamns näringsliv och här finns en klart positiv utvecklingstrend. Vi socialdemokrater anser att här finns mycket mer att göra. Trädgårdsnäringen är en näring som än så länge endast är i startfasen. Rapport på rapport visar på att människor mår bra både psykiskt och fysiskt av att syssla med trädgårdar.

 

Det finns ett rikt föreningsliv inom trädgårds- och kulturområdet. En förening Trädgården som livsrum – Blickpunkt Österlen har under några år haft frågan om trädgården som nav för hållbar utveckling, tillväxt och sysselsättning på dagordningen. I trädgårdsbegreppet innefattas trädgårdsrummet, trädgårdsnäringen, trädgård och hälsa samt trädgård kopplad till konst och kultur. Förstudier har gjorts och diskussioner har förts i breda forum i samarbete med andra trädgårdsföreningar samt med och entreprenörer inom såväl trädgårdens flora, plantskolor, andra näringsgrenar, landskapsarkitektur, konst och design. Diskussioner har även förts med kommunens förvaltningschefer inom berörda områden.    

 

Ett resultat är en bred uppslutning kring att det bör bildas ett Trädgårdscentrum på Österlen, ett ”kraftcentrum” med möjligheter till nya former av nätverk mellan olika sektorer. Ett Trädgårdscentrum skulle bidra till nya samarbeten i näringskedjan och där kulturen skulle ha en given plats. En gemensam kunskapsuppbyggnad skulle underlättas och samlade aktiviteter/evenemang skulle – vid sidan om fördelar för den enskilde näringsidkaren – kunna gynna hela bygden , förnya och stärka trädgårdsupplevelserna och därigenom besöksnäringen

 

Vi socialdemokrater anser det viktigt att kommunen främjar dessa lokala krafter som vill samla sig till gemensamma aktiviteter. För att ge möjlighet till finansiering av uppbyggnaden och de första stegen bör projektet kunna söka stöd från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammet.

 

Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna fullmäktige besluta:

 

Att  man ger berörda förvaltningar i uppdrag att aktivt underlätta för föreningslivet att skapa ett Trädgårdscentrum

 

Att  man i sitt näringspolitiska program utvecklar frågan om hur trädgård,

trädgårdsnäring, trädgård och hälsa samt trädgård kopplad till konst och kultur kan bidra till tillväxt och sysselsättning

 

Att  Simrishamns kommun hjälper till med ett framtagande av en EU-ansökan, så att projektet kan söka stöd från EU:s strukturfonder och landsbygdsprogrammet.

 

Simrishamn den 22 mars 2007

 

Socialdemokraterna

 

Karl-Erik Olsson         Emma Karp-Lundström           Göran Persson               Pia Ingvarsson 

Oppositionsråd            Ledamot av K/F                        2:e v. Ordf KF              Ledamot av KF