2011 Campus Österlen

Motion
kommunfullmäktige
Simrishamns kommun

 

Campus Österlen. Högskola på Österlen, i Simrishamn.
Vår tanke är att vi ska skapa ett Campus Österlen i Simrishamn för att locka högre utbildningar till Österlen. Vi ska inte själva ”skapa” högskoleutbildningar utan ge förutsättningar för kringliggande universitet och högskolor att bedriva utbildning här. Inriktningarna kan gärna vara miljö, havsbruk, jordbruk, energi, livsmedel, genusfrågor och varför inte bildkonst och scenkonst? Detta är bara förslag – många andra sektorer finns. Kort sagt: Ge tillfälle till högskoleutbildning inom de områden som är och bör vara fokusområden för Simrishamns kommun.
Den nya skollagen som träder i kraft 2011 är tydligare än tidigare när det gäller progression i studierna genom förskola-grundskola-gymnasium. Simrishamn kan bli en föregångskommun och ta denna progression ett steg längre.
Var ska utbildningarna bedrivas? Mycket av det teoretiska kan samlokaliseras med gymnasiet och därmed ge möjligheter för ökat samarbete mellan gymnasiala och postgymnasiala utbildningar. Vi kan skapa ett ännu tydligare utbildningscentrum runt Korsavadsskolan och Österlengymnasiet. Andra delar av utbildningen kan med fördel förläggas till mer havsnära miljö och exempelvis finna plats vid Södra kajen. För havsbruksutbildning finns också ett naturligt samspel med Marint Centrum och KIMO. Mycket kan vi klara inom kommunen, men när det gäller jordbruksutbildningar kan vi kanske se över kommungränsen till Bollerup.
Det finns många universitet/högskolor inom tämligen nära räckhåll som skulle kunna vara intresserade av att bedriva utbildningar här – kanske inte hela kandidat-, magister- eller mastersutbildningar (åtminstone inte inom den närmaste framtiden), men enstaka kurser som också kan ingå i längre utbildningar.
Tanken är inte unik; liknande finns redan i exempelvis Varberg och Helsingborg, men detta skulle bli något unikt för sydöstra Skåne. Campus Österlen skulle bli den närmaste högskolan för stora delar av Skåne - samt Bornholm. Med attraktiva utbildningar kan vi få ett ännu större upptagningsområde.
Högskoleutbildningar skulle också stärka den gymnasiala utbildningen i kommunen, dels genom att ge möjlighet till samarbete mellan Österlengymnasiet och Campus Österlen, och dels genom att ge en tydlig linje i utbildningen där eleven kan välja inriktning tidigt och sedan fortsätta inom sitt intresseområde på samma ort. Kanske detta kan bidra till att minska antalet gymnasieelever som söker sig till andra kommuner; rentav vända trenden och locka elever till Simrishamn med gymnasieutbildningar som leder in på lockande högskoleutbildningar.
Mot bakgrund av detta föreslår Socialdemokraterna Fullmäktige besluta:
Att Barn- och Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta kontakt med olika högskolor/universitet för att utreda möjligheterna till ett Campus Österlen i Simrishamns kommun.
Socialdemokraterna
Simrishamn den 26 januari 2011


Eva Holmberg    Karl-Erik Olsson    Pia Ingvarsson    Christer Granqvist     Birgitta Englander
Ersättare KF       Oppositionsråd     KF ledamot          KF ledamot                  KF ledamot