2010 Enkelt avhjälpta hinder

Enligt 17 kap 21 a § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) skall enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet undanröjas.

"21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146)."

Föreskrifterna som nämns i lagparagrafen har utfärdats av Boverket och trädde i kraft 1 december 2003. Näringsidkare, fastighetsägare och kommuner skall fortlöpande åtgärda fysiska hinder i form av exempelvis nivåskillnader, tunga dörrar som saknar dörröppnare och felaktigt placerad inredning på toaletter avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Senast år 2010 ska allt vara färdigt


Det är viktigt att Simrishamns kommun tar ett helhetsgrepp när det gäller denna lagstiftning. Säkerligen har mycket redan blivit åtgärdat men det finns en del kvar att göra.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialdemokraterna fullmäktige besluta:

Att man tar fram en handlingsplan som innehåller:

- Vilka åtgärder har gjorts för att nå målet?
- Vad finns kvar för att klara lagstiftningens inriktning?
- Samt att en tidsplan tas fram för det som återstår att göra för att nå målet 2010.

Socialdemokraterna den 5 april 2010

Pia Ingvarsson                                                         
Karl-Erik Olsson