2011 Mikrofonpolicy

Motion kommunfullmäktige Simrishamns kommun

                      
Socialdemokraterna har den 2008-05 21 lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslaget att köpa in handmikrofoner, där syftet var att öka tillgängligheten.
Alla skall ha möjlighet att tala även om man har svårighet att ta sig fram till talarstolen.
Motionen bifölls och mikrofoner köptes in som finns tillgängliga när vi har kommunfullmäktige- sammanträden, helt enligt motionens inriktning.

Vid kommunstyrelsemötet den 2011-05-09 var många åhörare närvarande som ställde en hel del frågor. Det var inte lätt för alla de närvarande att höra eftersom man inte använde de mikrofoner som finns till hands. När man endast hör svaret på en fråga ges inte helheten för såväl åhörare som ledamöter. Presidiet använde mikrofoner men ingen upplyste frågeställarna om att det faktiskt fanns mikrofoner att tillgå.
 
När det nu finns mikrofoner tillgängliga, ställer vi oss frågan, varför de inte används?

Simrishamns kommun borde anta en policy att vid varje sammanträde, konferens eller kurs i kommunens lokaler där det finns högtalare och mikrofoner så skall de användas. Inte bara om någon påtalar det utan att varje ansvarig för mötet ser till att alla använder mikrofoner när de talar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialdemokraterna fullmäktige besluta:


att      Simrishamns kommun antar en policy för användandet av mikrofoner i enlighet med    
          motionens intentioner
 

Simrishamn 2011-05-30

 


Pia Ingvarsson                      Karl-Erik Olsson
KF gruppledare                     Oppositionsråd 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-16 18:54