2006 Rätten till heltid – möjlighet till deltid

En heltidsanställning är en tryggare anställning som ger högre lön och som påverkar sjuk- och föräldraersättning samt pensionen. Rätten till heltid är alltså en fråga om rätten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende.
Idag finns ungefär en miljon deltidsanställda i Sverige och av dem har 200 000 deltid mot sin vilja. Tre fjärdedelar av dessa 200 000 är kvinnor alltså ser det ut som en jämställdhetsfråga också.

Svårigheten att utöka sysselsättningsgraden inom vårdyrket är att det behövs
ett visst antal ”händer”. Dessa händer behövs morgnar och kvällar, så tiden mitt på dagen behöver alltså utökas.

Vi måste titta bredare på denna problematik och hjälpas åt att hitta alternativa lösningar. En möjlig variant kunde vara att man från Simrishamns kommun sida diskutera med Simrishamns bostäder om alternativa arbetsuppgifter som t.ex. parkskötsel i samband med att bostadsbolaget snart skall gå ut med nya upphandlingar när det gäller parkskötseln av sina bostadsområden. Möjligheten är att personalen då tar över Parkskötseln (trädgårdsskötsel) på de särskilda boendena.
 Detta är ett sätt att tänka i nya banor för kommunens anställda, samt att man vet att just trädgårdsarbete är bra för hälsan och man får avlastning från sina vardagliga arbetsuppgifter. Detta gör att fler får möjlighet att öka på sin arbetstid till heltid.
Personalen som så önskar kunde ta över en del av detta arbete och kanske kombinera arbetet med social stimulans för de boende om de så önskar.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden i uppdrag att titta på nya lösningar när det gäller arbetsuppgifter för kommunens anställda i motionens anda.

Utreda möjligheten att låta personal sköta trädgårdsarbetet vid de särskilda boendena

Samt om det är möjligt att kombinera trädgårdsskötseln med social stimulans.

Simrishamn 2006-11-08


Socialdemokraterna Simrishamns kommun

Karl-Erik Olsson        
Pia Ingvarsson       
Christer Grankvist       
Susanne Ringskog-Wagnhammar