Reservation konkurrensutsättning assistans

Majoriteten i Simrishamns kommuns Socialnämnd har den 4 februari beslutat att ta fram ett förfrågningsunderlag för att utreda möjligheten att konkurrensutsätta assistansverksamheten i kommunen.
Socialdemokraterna har en anan åsikt och meddelar härmed vårt motyrkande och vår reservation

Socialdemokraterna yrkar avslag till att ta fram ett förfrågningsunderlag för att konkurrensutsätta utförandet av kommunens personliga assistans enligt LSS/LASS 

Merkostnaden på 3 miljoner finansieras genom att hos kommunstyrelsen ansöka om täckning ifrån kontot för oförutsedda utgifter

Reservation  
Socialnämnden 2014-02-04 ärende nr 11

Socialdemokraterna motsätter sig majoritetens beslut att konkurrensutsätta utförandet av personlig assistans inom Simrishamns kommun.
Det är vår övertygelse att kommunens personal utför ett professionellt och kvalitativt arbete vilket vi Socialdemokrater värdesätter. Brukarna är nöjda med den hjälp och stöd de får. Vi Socialdemokrater kräver därför att verksamheten ska kvarstå i kommunal regi.

Majoritetens beslut kommer ur brukarens perspektiv innebära en försämring då brukaren inte kommer att kunna välja kommunen som utförare utan blir endast hänvisade till privata alternativ. Idag har brukaren möjligheten att välja annat bolag varav ett tjugotal brukare valt kommunen som utförare.  Vi Socialdemokrater menar således att det är anmärkningsvärt att majoriteten fattar ett beslut som inte är förenligt med det fria valet av utförare.

Det är vidare anmärkningsvärt att upphandlingen ska utföras av en extern konsult som bekostas av allmänna medel. Dessa medel borde i stället användas för att finansiera en del av problemets ursprung, d.v.s. den merkostnad som uppstått vid omändringen av det lokala kollektivavtalet.

För Socialdemokraterna

Pia Ingvarsson                    Jan Vokoun                      Anita Olsson